วันเดินทาง
04 – 15 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม – 06 มกราคม 2562 27 มกราคม – 07 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562 26 มีนาคม – 06 เมษายน 2562
สายการบิน