วันเดินทาง
14 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
สายการบิน


ทะเลสาบไบคาล ดวงตาสีน้ำเงินแห่งไซบีเรีย

           รัสเซีย ประเทศอันมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมกว่า 12 เขตเวลา หนึ่งในนั้นคือดินแดนไซบีเรียอันอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบไบคาลที่เปรียบเสมือนตาน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงผู้คนสรรพสัตว์และพืชพรรณทั่วไซบีเรีย

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดย UNESCO จากความเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดจนได้รับการขนานนามว่า “กาลาปากอสแห่งรัสเซีย”  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นปริมาตร 1 ใน 5 ของปริมาณน้ำจืดทั่วทั้งโลก ในฤดูหนาวที่ทะเลสาบจะกลายเป็นผลึกน้ำแข็งสีฟ้าใสทอดตัวสุดลูกหูลูกตา บรรดาซอกใต้เนินและเขาที่เคยมีคลื่นซัดสาดแปรสภาพเป็นถ้ำที่มีผลึกน้ำแข็งใสรูปทรงแชนเดอเลียร์ที่สรรสร้างโดยธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสเต็ปป์และขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยปุยหิมะทอดตัวยาวสุดสายตา เรียนรู้และสัมผัสคุณค่าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไซบีเรียที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ทั้งหมดนี้ Go Together ขอเรียนเชิญท่านไปสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยกันกับคุณปาล์มรองแชมป์แฟนพันธุ์แท้สหภาพโซเวียต อดีตนักศึกษาป.โททุนรัฐบาลรัสเซียผู้มีประสบการณ์คุ้นเคยกับรัสเซียมากว่าสิบปี…

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิร์คุตสก์                                                             
14.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร์สายการบิน S7 แอร์ไลน์ ประตูทางเข้าที่ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง
16.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมืองอิร์คุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ S7 6332  ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที  
วันที่ 2 อิร์คุตสก์ – ลิสต์เวียนก้า                                                                               
00.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอิร์คุตสก์ นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ ก่อนเดินทางเข้าเช็คอินที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปยังตำบล ลิสท์เวียนก้า(LISTVYANKA) โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เข้าชม พิพิธภัณฑ์ตัลซึย สถาปัตยกรรมกลางแจ้งที่จัดแสดงและจำลองผังเมืองในอดีต ภายในมีการจัดแสดงหอนาฬิกาไม้ บ้านไม้โบราณ โบสถ์ โรงเรียน จวนข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาล รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 17 – 20

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เข้า ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล(Baikal Museum) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก ภายในพิพิธภัณฑ์มีการรวบรวมสิ่งมีชีวิตที่มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ อาทิ แมวน้ำ ปลาโอมุล และสัตว์น้ำพันธุ์ต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยาไบคาล(Bicology) อันมีลักษณะจำเพาะเพียงที่ทะเลสาบไบคาลเท่านั้น
จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของทะเลสาบจากมุมสูงแบบพานอรามา โดยการขึ้นกระเช้าแบบห้อยขาไปยัง จุดชมวิวเขาเชียร์สกี้(Chersky) ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร เก็บภาพปากแม่น้ำอังการาที่น้ำในทะเลสาบไหลเข้าสู่เมือง และหากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นเทือกเขาฝั่งบูเรียเทียอยู่ไกลๆได้ด้วย

กิจกรรมขี่สุนัขลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น สัมผัสความน่ารักของเหล่าสุนัขที่จะพาเราไปผจญภัยตามเส้นทางท่ามกลางหิมะและวิวสองข้างทาง **กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับผู้มีปัญหาเรื่องหลังหรือหมอนรองกระดูกเนื่องจากอาจจะเกิดการกระแทกระหว่างกิจกรรมได้**

ในบริเวณเดียวกันท่านสามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆ อย่างเช่น Snow Sledding ไม่รวมในค่าทัวร์**

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
พักที่ ã เข้าสู่ที่พัก  Krestovaya Pad หรือเทียบเท่า ระดับ 3+ ดาว ลิสท์เวียนก้า
วันที่ 3  ลิสต์เวียนก้า – เกาะโอลคอน                                                                                                                                                                   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ผจญภัยไปบนทะเลสาบน้ำแข็งด้วย กิจกรรมนั่งเรือโฮเวอร์คราฟต์

เรือสะเทินน้ำสะเทินบกแล่นไปตามผืนน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาลตลอดทางชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งตามธรรมชาติที่มีความสวยงามไปยังจุดแรกคือ “บัลโชเย กาลาอูสต์โนเย” ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของบับเบิ้ลใต้น้ำแข็งอันเกิดจากก๊าซมีเทนใต้ทะเล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
บ่าย นำท่านไปต่อจุดที่สองที่อ่าว “ปีซาชนาย่า” ที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความงามอันแปลกตาของรูปทรงต้นไม้ท้องถิ่น และจุดที่สามที่แหลม “ซากาอันซาบา” ที่แวะให้ท่านได้เดินเล่นยืดเส้นยืดสาย

คลายความเมื่อยล้า หากสภาพอากาศเอื้ออำนาจท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็นภาพสลักหินยุคก่อนประวัติศาสตร์อันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าไบคาลเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์มาช้านาน

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะโอลคอน(Olkon)  โดยจะเป็นการนั่งรถข้ามไปยังเกาะ เข้าสู่ที่พักเก็บสัมภาระ รับประทานอาหารว่าง ทำธุระส่วนตัว จากนั้นเดินทางด้วยเท้าต่อไปยังแหลมบูร์ข่าน(Cape Burkan) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพื้นเมือง และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของทะเลสาบไบคาลที่อยู่ไม่ไกลจากที่พัก เพื่อชมพระอาทิตย์ตก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก ลักษณะ Home Cooking อาหารพื้นเมือง
พักที่ ã เข้าสู่ที่พัก Mini Hotel Baikal ระดับ 3 ดาว เกาะโอลคอน
วันที่ 4 เกาะโอลคอนตอนใต้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกเดินทางไปยังตอนใต้ของเกาะ หลังรับประทานมื้อเช้า ออกเดินทางไปยังเกาะโอกอย(Ogoy Island) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะโอลคอน ระหว่างทางพาท่านแวะตามจุดที่เป็นถ้ำน้ำแข็งต่าง ๆ ร้อยใหญ่ให้ท่านเก็บภาพกันอย่างจุใจ ณ เกาะโอกอยนี้มีสถูปพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่ด้านบนยอดเนินของเกาะ โดยภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรูปปั้นทองแดงดาร์กินีโทรมานักโมเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตามความเชื่อทิเบต โดยท่านสามารถกระทำทักษิณาวรรตหรือเดินเวียนด้านขวาเพื่อบูชาเป็นสิริมงคลได้ (สำหรับในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปเกาะโอกอยได้ จะพาท่านไปใช้เวลาให้เต็มที่มากขึ้นกับการเก็บภาพทิวทัศน์บริเวณตอนใต้ อาทิ เขาสามหมวก ทะเลสาบรูปหัวใจ เป็นต้น)  Cape Dragon Island Ogoy

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมสเก็ตน้ำแข็งบนทะเลสาบน้ำแข็งขนาดใหญ่

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค อาหารพื้นเมือง
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมคอร์กอย ซึ่งมีซากกำแพงโบราณคูรึกัน โดยกำแพงนี้มีความยาว 185 เมตร สร้างจากหิน สันนิษฐานว่าใช้เป็นที่มั่นป้องกันข้าศึกในอดีต แม้เวลาจะผ่านไปเป็นพันปีก็ยังคงเห็นความสมบูรณ์ตามสภาพได้อย่างชัดเจน ส่วนบริเวณเขาสามหมวกที่ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ ก่อนเดินทางกลับโรงแรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(Home Cooking)“ อาหารพื้นเมือง
พักที่ ã เข้าสู่ที่พัก Mini Hotel Baikal ระดับ 3 ดาว เกาะโอลคอน
วันที่ 5 เกาะโอลคอนตอนเหนือ – นั่งรถข้ามทะเลสาบ อูสต์บาร์กุซิน                                                             
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางไปทางตอนเหนือของเกาะโอลคอนไปยัง แหลมโคบอย(Khoboy Cape) บริเวณจุดเหนือสุดของเกาะโอลคอน ที่ระหว่างทางจะสามารถชื่นชมความงามของทะเลบสาบน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งรูปทรงต่างๆ รวมถึงโพรงหรือถ้ำน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยจอดแวะถ่ายภาพทัศยนียภาพตามจุดต่าง ๆ ที่น่าสนใจตามสมควรอาทิ เกาะจระเข้ ผาสามพี่น้อง อดีตโรงงานปลาที่เคยเป็นสถานที่เกณฑ์นักโทษการเมืองมาใช้แรงงานในยุคสตาลิน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค
บ่าย นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองอูสต์-บาร์กูซิน(Ust Barguzin) ซึ่งตั้งอยู่บนปากแม่น้ำบาร์กูซินอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบในเขตปกครองตนเองสาธารณรัฐบูเรียเทีย  โดยนั่งรถข้ามทะเลสาบน้ำแข็งที่ทอดยาวไปตามพื้นที่ทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ผ่านจุดที่กว้างที่สุดและจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบ แวะเก็บภาพบรรยากาศตามจุดต่างๆระหว่างทาง และจะเดินทางถึงเมืองอูสต์-บาร์กูซินช่วงเย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
พักที่ ã เข้าสู่ที่พัก Bargudzin Tokum หรือเทียบเท่า อูสต์บาร์กูซิน
วันที่ 6 อูสต์บาร์กุซิน                                                             
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติชาไบคาลสกี้ (Zabaykalsky National Park) อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เข้มงวดของรัฐบาลรัสเซียที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันออกของทะเลสาบไบคาล รวมไปถึงคาบสมุทรสเวี้ยโตย โนสที่หมายถึง “จมูกศักดิ์สิทธิ์” ที่เป็นแผ่นดินที่เป็นเทือกเขาสูงโดดขนาดใหญ่ยื่นเข้าไปในคุ้งน้ำไบคาล โดยตัวคาบสมุทรเกิดจากการทับถมของตะกอนดินทรายและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยามานานนับล้านปี เป็นแหล่งรวมความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย ทั้งทะเลสาบ, บ่อน้ำร้อน, เทือกเขา, ป่าไม้ เป็นต้น ถ้ำน้ำแข็งที่ใหญ่ บริสุทธิ์ ชมความงามโดยตลอดวันพาท่านลัดเลาะเลียบไปตามเวิ้งของอ่าวชิวึร์คุยสกี้ที่กินอาณาบริเวณกว่าครึ่งหนึ่งของคาบสมุทรและไม่พลาดที่จะชมวิวจากจุดชมวิวเหนือของอุทยาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในอุทยาน อาหารพื้นเมือง
บ่าย เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่นพร้อมสาธิตวิธีการจับปลาในช่วงที่ทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง และแวะจุดสำคัญที่น่าสนใจต่าง ๆ ภายในอุทยาน (แต่ละปีแวะแต่ละจุดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละจุดแต่ละปีธรรมชาติสรรสร้างไว้เช่นใด)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก อาหารพื้นเมือง
พักที่ ã เข้าสู่ที่พัก Bargudzin Tokum หรือเทียบเท่า อูสต์บาร์กูซิน

 

วันที่ 7  อูสต์บาร์กุซิน  – อูลานอูแด – รถไฟทรานส์ไซบีเรีย                                                          
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองอูลานอูแด(Ulan Ude) เมืองหลวงของสาธารณรัฐปกครองตนเองบูเรียเทีย เขตปกครองตนเองของชนเผ่าบูเรี้ยต (Buryat) อันเป็นชนชาวมองโกลิคมีสายเลือด วัฒนธรรม ประเพณีและภาษาพูดร่วมกันกับชาวมองโกเลียแต่มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่สามารถผสานวิถีชีวิตเข้ากับชาวรัสเซียสลาฟได้อย่างเหนียบวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีสำนึกความเป็นรัสเซียสูง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก็จะถึงนครอูลานอูแด ท่านจะมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมผสมผสานของชาวมองโกลและรัสเซียโดยที่ท่านจะไม่คุ้นตากับประเทศรัสเซียที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย (ท่านไม่ควรทักชาวท้องถิ่นเหล่านี้ว่าเป็นชาวจีนเนื่องจากไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับชาวจีน)   โดยระหว่างทางท่านจะได้รับชมทิวทัศน์เนินเขาสลับกับทุ่งหญ้าสเต็ปป์ที่ปกคลุมไปด้วยปุยสีขาวงามสุดลูกหูลูกตาของวิวสองข้าง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองบูเรี้ยต
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพุทธอิโวลกินสกี้ ดัตซัน(Ivolginsky datsan) วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดของเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวัดพุทธทิเบตเป็นวัดนิกายมหายานศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในรัสเซียที่ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ภายในวัดถูกแบ่งเป็นอาคารต่างๆ ตามกิจของสงฆ์ในเขตสังฆาวาสจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านไปยังวัดริมโปเช บักชา ดัตซัน( Rimpoche-Bagsha Datsan) อันเปรียบเสมือนเป็นสถาบันการสอนพระปริยัติธรรมประจำภูมิภาค ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นวิวจากมุมสูงของเมืองอูลานอูเด จากนั้นนำท่านไปยังย่านใจกลางเมืองบริเวณ ถนนอาร์บัต (Arbat) อันเป็นถนนคนเดินชื่อเดียวกันกับถนนอาร์บัติในกรุงมอสโก เดินเที่ยวชมเมืองช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถถ่ายรูปจุดสำคัญอย่างประตูเมือง หรือ อนุสรณ์เลนิน(lenin Monument) ที่เป็นอนุสาวรีย์รำลึกถึงวลาดิมีร์ เลนิน บิดาแห่งการปฏิวัติรัสเซียเพียงแห่งเดียวที่สร้างเป็นศีรษะขนาดใหญ่และถือว่าเป็นศีรษะเลนินที่ใหญ่ที่สุดในโลด้วย อิสระเดินเล่นและถ่ายภาพตามอัธยาศัยในบริเวณใกล้เคียง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารเวียดนาม/อาหารจีน
 

 

22.30 น.

หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อสัมผัสประสบการณ์นั่งช่วงหนึ่งของรถไฟสายสำคัญ รถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (Trans-Siberian Railway) เส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เดินทางโดยตู้นอนแบบคูเป้(รถไฟชั้นสอง) ห้องละสองท่าน เพื่อความสะดวกของท่าน (บนรถไฟไม่มีบริการห้องอาบน้ำ)

 

**นอนรถไฟ
วันที่ 8 รถไฟทรานส์ไซบีเรีย – เอียร์คุตสก์                                                                                                                                                                                                     
07.30 น. เดินทางมาถึง สถานีรถไฟอิร์คุตสก์ (Irkutsk) เข้าเช็คอินล่วงหน้าที่โรงแรม อิสระท่านพักผ่อนและชำระล้างร่างกายตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองอิร์คุตสก์เยี่ยมชม โบสถ์ Kazanskaya Tserkov , จัตุรัสโบสถ์สามพี่น้อง, ลานเพลิงนิรันดร(Memorial Eternal frame) สร้างเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินแม่, อนุเสาวรีย์นาคอฟ โปคาบอฟ นายทหารรับจ้างผู้บุกเบิกดินแดนตะวันออกไกลและถือเป็นผู้ก่อตั้งเมื่องอิร์คุตสก์ ตะลอนชมบรรยากาศบ้านเมืองยุโรป พิพิธภัณฑ์และโรงแรมที่เป็นบ้านทรงไซบีเรียดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 อาคารหลายแห่งเคยถูกใช้เป็นสำนักงานการค้า สำนักกงสุลของชาติต่างๆ สะท้อนความสำคัญของเมืองอิร์คุตสก์นับแต่โบราณกาลว่าเป็นเมืองการค้าชายแดนที่ตั้งอยู่บนหนึ่งในจุดเชื่อมต่อเส้นทางสายไหมภาคเหนือเชื่อมการค้าระหว่างรัสเซีย จีน มองโกล และชนพื้นเมืองอื่น ๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์แมวน้ำไบคาลหรือเนียร์ป้า (Nerpa) แมวน้ำน้ำจืดสัตว์ประจำถิ่นของทะเลสาบไบคาลที่ทั้งน่ารักและแสนรู้ โดยน้อง ๆ จะโชว์ความสามารถพิเศษทั้งด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะจนท่านต้องทึ่งในความความฉลาดของเหล่าน้องอุ๋งนี้ จากนั้นนำท่านย่านใจกลางเมือง อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าในย่าน 130 Kvartal  ที่มีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่นไซบีเรียไม่ว่าจะเป็นชา น้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์ความงามต่าง ๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ ã เข้าสู่ที่พัก Courtyard Marriot Irkutsk หรือเทียบเท่า เอียร์คุตสก์
วันที่ 9 อิร์คุตสก์ – กรุงเทพฯ                                                     
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดินทางไปยังสนามบิน
10.05 น. ออกเดินทางจาก เมืองอิร์คุตสก์ ประเทศรัสเซีย สู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S7 6331  ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 6 ชั่วโมง 25 นาที
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

*** ราคา และโปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ /การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

วันเดินทาง
14 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating