วันเดินทาง
19-26 ตุลาคม 2566 09-16 พฤศจิกายน 2566 23-30 พฤศจิกายน 2566 05-12 ธันวาคม 2566 27 ธันวาคม 2566 - 03 มกราคม 2567
สายการบิน


ทัวร์โอมาน เพชรน้ำงามแห่งตะวันออกกลาง ท่องทะเลทรายอาหรับวาฮิบา เยือนหมู่บ้านโบราณ ป้อมปราการมรดกโลก เยือนดินแดนที่ราบสูงสุดอลังการณ์จีเบลเซมมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลในภูมิทัศน์ที่แปลกตา  ชมโอเอซิสวาดีบานิคาลิด ที่ได้ชื่อว่าสวยสุดแห่งตะวันออกกลาง ชมมัสยิดสุลต่านกาบูส พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กิจกรรมล่องเรือชมปลาโลมา ดำน้ำตื้นนชมแนวประการัง ช้อปปิ้งตลาดมูตรา

1

Day 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-มัสกัต

 • 06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินโอมานแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง
 • 09.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงมัสกัต” โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบิน WY818
 • 12.35 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงมัสกัต  (MUSCAT INTERNATIONAL AIRPORT)  ประเทศโอมาน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่ากรุงมัสกัต (OLD MUSCAT) เมืองหลวงเดิมของโอมานอยู่ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งรายล้อมด้วยอ่าวเล็กๆ บรรยากาศเมืองเก่าแบบโบราณ สถาปัตยกรรมแบบอาหรับจากบริเวณนี้สามารถมองเห็นอ่าวโอมานและป้อมปราการได้อย่างชัดเจน
 • แวะถ่ายภาพด้านนอกของ พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ (AL ALAM PALACE) พระราชวังที่ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึ่งด้านข้างจะเป็น ป้อมโบราณของโปรตุเกส มิรานี และ จาลาลี (Mirani & Jalali) สร้างในศตวรรษที่ 16 ก่อนจะปรับปรุงใหม่ในปีค.ศ. 1588 ป้อมทั้งสองถูกสร้างโดยชาวโปรตุเกสเพื่อปกป้องท่าเรือ Al Jalali โดยตั้งอยู่บนโขดหินทางด้านตะวันออกของท่าเรือ ส่วนป้อม Al Mirani จะตั้งอยู่บนโขดหินฝั่งตะวันตก เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูจากทางทะเล
 • เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกที่อ่าวโอมาน สัมผัสวิถีชีวิตริมฝั่งอ่าวของชาวโอมานภายใต้บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เพลิดเพลินไปกับความงามที่มีเสน่ห์ของชายทะเลโอมานถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของโอมาน จนกระทั่งได้เวลาอันควร
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • ที่พัก  CENTARA MUSCAT HOTEL หรือเทียบเท่า
2

Day 2:มัสกัต-ซูร-ทะลทรายวาฮิบา

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางไปยังแลนด์มาร์คสำคัญของโอมานอย่าง BIMMAH SINKHOLE โอเอซิสธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาลักษณะเป็นหลุมขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิน โดยมีแหล่งน้ำอยู่ตรงกลางด้านล่าง เดินทางไปยัง เมืองซู(Sur) เมืองริมทะเลที่มีความสวยงาม บรรยากาศบ้านเมืองสีขาวตัดกับสีของน้ำทะเล หนึ่งในเมืองท่าสำคัญของโอมานแวะถ่ายรูปสถานที่สำคัญของเมืองซูร ชมประภาคารริมทะเล(Al Ayjah) ปราสาทโบราณของเมือง(Baild Sur Khalid) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร เดินทางไปยังโอเอซิสที่สวยที่สุดของโอมานโดยรถ4WD
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง**
 • จากนั้นนำท่านไปยัง วาดีบานิคาลิด (WADI BANI KHALID) โอเอซิสที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของโอมาน เป็นโอเอซิสกลางหุบเขาหินที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำสีเขียวมรกตตัดกับสีน้ำตาลของแนวภูเขา และต้นไม้ทะเลทรายที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ เกิดเป็นโอเอซิสที่มีเอกลักษณ์และมีความสวยงามเฉพาะตัว จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • นำท่านผจญภัยไปดินแดนทะเลทรายด้วยรถ4WDที่ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) ประสบการณ์ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถตะลุยเนินทรายที่ทะเลทรายอาหรับสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทะเลทรายเพื่อไปยังที่พัก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • ที่พัก  HOTEL SAMA AL WASIL DESERT CAMP หรือเทียบเท่า
3

Day 3:ทะเลทรายวาฮิบา-นิซวา-อัคดาร์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • กิจกรรม ขี่อูฐตามแนวทะเลทราย(รวมในค่าทัวร์แล้ว)  ไปบนเนินทะเลทรายวาฮิบา ประมาณ 30 นาที ท่านสามารถมองเห็นแนวทรายที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวตลอดเวลาตามกระแสลม เกิดเป็นสันทรายน้อยใหญ่สวยงาม นำท่านถ่ายรูปกับสันทราย ทะเลทราย เนินทรายสีเหลืองส้มแดง จนถึงเวลาอันสมควร
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์กลางทะเลทราย
 • นั่งรถ4WDจากแคมป์กลับไปยังจุดเปลี่ยนรถเป็นรถบัสเพื่อเดินทางสู่ เมืองนิซวา(Nizwa) เข้าชมเมือง Birkat Al Mauz เดินชมเมือง ซากโบราณสถานเก่าแก่ที่ได้สร้างไล่ระดับตามเชิงเขา ที่มีแนวภูเขาหินปูนอยู่ทางด้านหลังสวยงามตระการตา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO อีกด้วยแวะถ่ายภาพที่ป้อมปราการ Bait  Ruyadah
 • จากนั้น เปลี่ยนรถเป็น รถ4WD เพื่อเดินทางไปยังเมืองอัคดาร์ (AKHDAR)  ก่อนเดินทางต่อไปยัง เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาหินปูนซึ่งเมืองโซนที่สูงที่สุดจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่สูงที่สุดของโอมาน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
 • ที่พัก DUSIT D2 NASEEM RESORT หรือเทียบเท่า
4

Day 4:อัคดาร์-นิซวา-อัล แฮมรา-จาเบล แซม

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • ชมสวนดอกไม้กลางทะเลทราย(Explore garden of jarbel Akhdar) ก่อนเดินทางกลับไปยังเมืองนิซวา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เข้าชม ป้อมปราการนิซวา (NIZWA FORT) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์มาก อนุสรณ์สถานแห่งชาติของโอมานหอคอยขนาดใหญ่ที่มีห้องมากมายสลับซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกต  ส่วนหลักของป้อมคือหอคอยขนาดใหญ่ สูง 30 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 เมตร มีช่องสำหรับยิงปืน 24 ช่อง
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดนิซวา (NIZWA SOUQ) ตลาดนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของป้อมปราการ มีสินค้าพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรมมากมาย รวมถึงของขึ้นชื่ออย่าง อินทผลัม ขนมต่างๆ เป็นต้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ เมืองอัล แฮมรา (Al Hamra) เพื่อขึ้นรถ 4WDไปยังที่พักที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาจาเบลแซม จากนั้นเดินทางลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขาจาเบล แชม (Jebel Shams) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโอมาน จนได้ชื่อว่า เป็นแกรนด์แคนยอนของโอมานซี่งเป็นลักษณะทางธรรมชาติที่น่าทึ่งที่สุดในประเทศ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก
 • ที่พัก HOTEL SAMA HEIGHTS  หรือเทียบเท่า
5

Day 5:จาเบล แซม-จีบรีน-บาห์ลา-มัสกัต

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • อิสระยามเช้าในการเดินสัมผัสบรรยากาศของเทือกเขาจาเบลแซมบริเวณที่พัก ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโอมาน  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนั่งรถ 4WD กลับไปยังเมืองอัล แฮมรา (Al Hamra) เยี่ยมชมหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในโอมานมีการคาดการณ์ว่าหมู่บ้านนี้ถูกสร้างมาแล้วถึง 400 ปี
 • เดินทางต่อไปยัง เมืองบาห์ลา (Bahla) เมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดของโอมานมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นดินเผา นำท่านเข้าชม ป้อมปราการบาห์ลา (BAHLAFORT) 1 ใน 4 ป้อมปราการที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ของประเทศโอมาน ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคกลางศตวรรษที่ 13-14 ปัจจุบันได้รับเลือกเป็นมรดกโลก
 • ชมปราสาทโบราณ ปราสาท Jibreen (JIBREEN CASTLE)  เป็นปราสาทที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์และสวยที่สุด เพราะปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1675 หลังจากชาวโอมานได้ขับไล่พวกโปรตุเกสออกไป เป็นการสร้างเพื่อความสวยงามมากกว่าการสร้างมาเพื่อใช้งาน มีด้วยกัน 3 ชั้น ภายในถูกออกแบบสวยงาม แบ่งเป็น 2 อาคาร ด้านบนสามารถมองเห็นบรรยากาศรอบๆได้ทั่วบริเวณ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • เดินทางกลับกรุงมัสกัต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก
 • ที่พัก HOTEL MYSK  หรือเทียบเท่า
6

Day 6:มัสกัต- เกาะ BANDAR KHAIRAN - มัสกัต

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ เกาะ (BANDAR KHIRAN ISLAND) กิจกรรมดูปลาโลมาและดำน้ำตื้นดูประการัง (DOLPHIN WATCHING & SNORKELING) ทะเลโอมานได้ชื่อว่าเป็นทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด ท่านสามารถมองเห็นเหล่าฝูงปลา เต่า ปะการังได้อย่างง่ายดาย โดยบริษัทมีอุปกรณ์ดำน้ำตื้นให้บริการ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร(มีห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้บริการ)
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องบนเรือ**
 • เดินทางไปยัง แวะถ่ายภาพบริเวณ ท่าเรือมุทราห์  บริเวณนี้ท่านสามารถมองเห็น ป้อมปราการมุทราห์(MUTTRAH FORT) แวะถ่ายภาพ ก่อนช้อปปิ้งที่ ตลาดมุทราห์ (MUTRAH SOUQ) หนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนอาหรับ ตลาดนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองมากมาย รวมถึงเครื่องเพชรพลอย ผลไม้ รองเท้า เป็นต้น
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 • ที่พัก HOTEL MYSK  หรือเทียบเท่า
7

Day 7:มัสกัต-กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ช่วงสายนำท่านเดินทางเข้าชมความสวยงามสุเหร่าประจำกรุงมัสกัต (GRAND MOSQUE) สุเหร่าหินทรายสีขาวนวลที่มีความสวยงามและสำคัญต่อ ประเทศโอมาน เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโอมาน พื้นที่กว่า 420,000 ตารางเมตร และสามารถรองรับผู้มาสักการะได้มากถึง 20,000 คน ภายในสวยงามถูกประดับตกแต่งอย่างตระการตาด้วยผลงานแกะสลัก ภายในมีพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ที่สุดของโลก ด้านหน้าประตูหลักที่ประดับด้วยกระจกสี ลวดลายแบบโบราณมีอักษรจากคัมภีร์อัลกุรอ่าน ถูกแบ่งเป็นห้องต่างมากมาย
 • แวะถ่ายรูปภายนอก โรงละคร(THE ROYAL OPERA HOUSE) โรงละครขนาดใหญ่ที่หรูหราสวยงาม ถูกประดับตกแต่งอย่างปราณีตบรรจง สามารถบรรจุผู้ชมได้มากถึง 1,100 ที่นั่งภายในประกอบด้วยโรงละคร, ห้องชมดนตรี, สวน, งานแสดงภาพ, ร้านอาหาร เป็นต้น ***หากวันนั้นมีการแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าชม
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนเนม และของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยศัยที่ LULU AVENUE MALLจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับโรงแรม  อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศยามเช้าบริเวณ Qurum Beach ซึ่งเป็นชายหาดใกล้โรงแรม
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • ออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทำการตรวจเอกสารในการเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 22.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY817
8

Day 8:กรุงเทพฯ

 • 06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Gotogether Travel์

ประสบการณ์ทำทัวร์มากกว่า 17 ปี

เรารับออกแบบเส้นทางกรุ๊ปส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ

โทร 02-2146088 ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 09.00 – 18.00 น.

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
19-26 ตุลาคม 2566 09-16 พฤศจิกายน 2566 23-30 พฤศจิกายน 2566 05-12 ธันวาคม 2566 27 ธันวาคม 2566 - 03 มกราคม 2567
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating