วันเดินทาง
17-26 ตุลาคม 2566 16-25 พฤศจิกายน 2566 03-12 ธันวาคม 2566 24 ธันวาคม - 02 มกราคม 2567
สายการบิน


ทัวร์โรมาเนีย – บัลแกเเรีย 2 ประเทศ 10 วัน

บูคาเรสต์-เคอร์ที เดอ อาร์เกสต์-ซีบิว-ซีกิสโอร่า-บราซอฟ-

ซินาย่า-ไอวาร์โนโว-เวลีโคทาร์โนโว-คาซานลัค-พลอฟดิฟ-โซเฟีย

1

Day 1: กรุงเทพฯ

 
 • 17.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสัมภาระ
 • 20.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบิน QR 835
 • 22.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
2

Day 2 : กรุงโดฮา – บูคาเรสต์ - ประตูชัยโรมาเนีย - ทำเนียบประธานาธิบดี- เคอร์ที เดอ อาร์เกส

 • 02.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบูคาเรสต์ โดยเที่ยวบินที่ QR 219
 • 07.40 น. เดินทาง สู่กรุงบูคาเรสต์  (BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน เมืองบูคาเรสต์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้านคน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป นับจากจำนวนประชากรในเขตเมือง ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองที่เจริญมั่งคั่งที่สุดในโรมาเนีย และเมืองหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยที่สุดและครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นด้านการประชุม การศึกษา งานทางด้านวัฒนธรรมฯลฯ ผ่านชม ประตูชัยโรมาเนียน (ARCUL DE TRIUMF) ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย จากนั้นนำทุกท่านชมบริเวณ ภายนอกของ อาคารรัฐสภา หรือ ทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (PARLIAMENT PALACE) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของบูคาเรสต์ โดยทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 10,000 ห้อง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส (CURTEA DE ARGES) เมืองที่ได้ชื่อว่า    เป็นราชธานีแห่งแรกของราชรัฐวัลลัคเฮีย(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส (CURTEA DE ARGES MONASTERY)  ที่สวยงามที่สุดของโรมาเนีย สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่ผสมผสานศิลปะแบบแขกมัวร์เข้าไว้และที่โดดเด่นคือยอดโดมสูงบนหอคอยทรงกระบอก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1517 โดยด้านในเป็นสุสานหลวงของกษัตริย์แห่งโรมาเนียและภรรยา
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าที่พัก โรงแรม POSADA  HOTEL    หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : เคอร์ที เดอ อาร์เกส - ซีบิว – ซีกิสโอร่า

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองซีบิว จากนั้นนำท่านเดินชม เมืองซีบิว (SIBIU) ใช้เวลาเดินทางประมาณ   2 ช.ม. 10 นาที เมืองซึ่ง ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก UNESCO เมื่อปีค.ศ.2004 และในปีค.ศ.2007 เมืองนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ติดอันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรปชมบ้านเรือนที่มีความโดดเด่นสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันที่มีสีสันสวยงามดั่งเมืองตุ๊กตา อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกที่ถนนคนเดินประจำเมือง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางไปยัง เมืองซีกิสโอร่า (SIGHISOARA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.30 นาที  199   จากนั้นให้ท่านชม GUILD HOUSE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ช่างฝีมือชาวแซกซอนใช้เมื่อกว่า 100 ปีที่แล้วจากเมือง Sighișoara และบริเวณโดยรอบ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณภายนอกกับ พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา (CLOCK TOWER)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE BINDERBUBI    HOTEL  หรือเทียบเท่า
4

Day 4 : ซีกิสโอร่า – บราซอฟ - โบสถ์ดำ – เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า – เมืองซินาย่า - ปราสาทเปเลส - บูคาเรสต์

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. )ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต์ เมืองบราซอฟเป็นเมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่12 โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน จากนั้น นำท่านเข้าชม โบสถ์ดำ ที่มีชื่อเสียงหรือที่รู้จักในนาม (BLACK CHURCH) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1383 ซึ่งจัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย จากนำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์ และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกเมืองหนึ่งของโรมาเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
 •  เข้าชม ปราสาทบราน (BRAN CASTLE) หรือที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนียตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซินาย่า (SINAIA) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 60 กม. เมืองซินาย่า ตั้งอยู่ในจังหวัดพราโฮว่าและเป็นพื้นที่ทางด้านประวัติศาสตร์ของมันเทเนีย และมีชื่อเสียงทางด้านเป็นเนินเขาสูงที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 760-860 เมตรและเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ทอีกด้วย
 • เดินทางสู่ ปราสาทเปเลส (PELES CASTLE) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิใกลักับเมืองซินาย่า เป็นปราสาทที่ประทับในฤดูร้อนของกษัตริย์ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก  นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูคาเรสต์ (BUCHAREST)
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร   
 • นำท่านเข้าพัก RIN CENTRAL  HOTEL  หรือเทียบเท่า 
5
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโนโว (IVANOVO VILLAGE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. จากนั้น นำท่านชม โบสถ์หินสกัด แห่งอิวาโนโว(Rock hewn) เป็นกลุ่มของคริสตจักรเสาหิน เป็นโบสถ์ที่สกัดออกมาจากหินที่มั่นคงและสมบูรณ์แตกต่างจากวัดอื่นๆ ในบัลแกเรียตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านของ Ivanovo 20 กม. ทางใต้ของ Rousse บนฝั่งหินสูงของ Rusenski Lom สูง 32 ม. เหนือแม่น้ำ สถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังยุคกลาง ที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โบสถ์อยู่ภายใน Rusenski Lom Nature Park
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าชม ปราสาทซารีเวทส์ (Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยุคกลางที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยานตา ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และมีโบสถ์ที่ในเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบันได้มีการตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันได้มีการทำนุบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ป้อมปราการแหล่งนี้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo)
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม YANTRA GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า
6

Day 6 : เวลีโค ทาร์โนโว – คาซานลัค - พลอฟดิฟ - โบสถ์เซนต์สคอนสแตนตินและเฮเลนา

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลัค (Kazanlak) แหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย สถานที่ที่มองไปทางไหนก็เจอแต่  ดอกกุหลาบ สถานที่ที่สาวๆจากทั่วโลกอยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางสายดอกกุหลาบ ณ หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ (The Valley of Roses) แหล่งปลูกกุหลาบอันกว้างใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนเมื่อมาเมืองคาซานลัค มีภูมิอากาศเหมาะแก่การเติบโตของดอกกุหลาบอย่างมาก อาจจะเรียกได้ว่า ดอกกุหลาบที่มาจากเมืองคาซานลักเป็นดอกกุหลาบที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก
 • จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า ที่สกัดจากดอกกุหลาบ ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศบัลแกเรียเช่น โลชั่นทาผิว สบู่
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 • ชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบัน สภาพตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิม
 • นำท่านชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนตินและเฮเลนา (St. Constantine and Helena) หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ในอดีตเคยเป็นกำแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1832 และ เข้าชม พิพิธภัณฑ์ Ethnographic Museum ภายในจัดแสดงเรื่องราวของหัตถกรรมและเกษตรกรรมของชาวพลอฟดิฟ
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าที่พัก โรงแรม GRAND PLOVDIV  HOTEL  หรือเทียบเท่า
7

Day 7 : พลอฟดิฟ – โซเฟีย - โบสถ์โบยานา- ไวโตช่า บูเลอวาร์ด - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า
 • เดินทางสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐบัลแกเรีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเรื่ องจำนวนประชากรเป็นอันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันตกของบัลแกเรีย ตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือ          ร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกทำลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย – ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว โซเฟีย ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าทางบกที่สำคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกด้วย นำท่านเข้
 • ชม โบสถ์  โบสถ์โบยานา (Boyana Church ) เยี่ยมชมอาราม Rila อันเก่าแก่และโบสถ์ Boyana อันเป็นสัญลักษณ์ อันมีชีวิตชีวาแห่งแรกได้รับการตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังกว่า 240 ภาพที่แสดงภาพบุคคลในพระคัมภีร์ไบเบิลและศิลปะยุคกลางของยุโรปตะวันออกที่จะทำให้คุณตกอยู่ในภวังค์แห่งประวัติศาสตร์
 • จากนั้นนำท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังกันตามอัธยาศัยในย่าน     ไวโตช่า บูเลอวาร์ด (Vitosha Boulevard) ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองโซเฟียอีกแห่งหนึ่ง และยังเป็นถนนคนเดินในยามค่ำคืน ซึ่งจะมีห้างสรรพสินค้า และร้านรวงต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านชา กาแฟ และบาร์ต่างๆ ไว้ให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนกาย หลังจากที่ได้เดินจับจ่ายใช้สอยกันมา สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากย่านช้อปปิ้งแห่งนี้
 • ชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก มหาวิหารนี้มีรูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ภายในมีเนื้อที่ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่งสามารถจุผู้เข้าทำพิธีได้ประมาณ 10,000 คน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 • ชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) นำท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย   นำท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George) เป็นโบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 ก่อสร้างโดยใช้ อิฐแดง และยังถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในโซเฟีย
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าที่พัก โรงแรม  CENTRAL HOTEL  หรือเทียบเท่า
8

Day 8 : โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่<strong>า</strong>

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า
 • ชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ที่ระดับความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำริลสก้าและดรุสย่า วิทซ่า ที่ไหลอยู่เบื้องล่างได้อย่างสวย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ห้าง Sofia Ring mall เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก CENTRAL  HOTEL    หรือ เทียบเท่า
9

Day 9 :โซเฟีย - โดฮา

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโซเฟีย  ประเทศบัลแกเรีย
 • 13.40 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) เที่ยวบินที่ QR 228
 • 18.15 น.       เดินทางถึงกรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง พิเศษ! สำหรับกรุ๊ปพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม บริการรับรองท่านด้วยเลาจ์ในสนามบินโดฮา
 • เที่ยวบินกลับกรุงเทพฯสำหรับกรุ๊ปตุลาคม  19.55 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 830
10

Day 10 :กรุงเทพฯ

เที่ยวบินกลับกรุงเทพฯสำหรับกรุ๊ปพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม

01.45 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834

เที่ยวบินกลับกรุงเทพฯสำหรับกรุ๊ปตุลาคม

07.05 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เที่ยวบินกลับกรุงเทพฯสำหรับกรุ๊ปพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม

12.05 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.

วันเดินทาง
17-26 ตุลาคม 2566 16-25 พฤศจิกายน 2566 03-12 ธันวาคม 2566 24 ธันวาคม - 02 มกราคม 2567
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating