วันเดินทาง
22-30 กันยายน
สายการบิน


ทัวร์เลห์ ลาดัก อินเดีย  พรีเมียมทัวร์(Premium Tour) สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย..ดินแดนแหล่งความหลากหลาย ธรรมชาติสุดอลังการณ์ สถาปัตอันงดงาม วิถีชีวิตและอารยะธรรมชาวทิเบตโบราณ

1

Day 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เดลี

 • 14.55 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 – 4 แถว D  เคาน์เตอร์สายการบิน  Thai Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
 • 17.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 315 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.)  รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน
 • 20.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธีร์ ในกรุงเดลี ตามเวลาท้องถิ่น (ช้ากว่าไทยประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง และนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • Vivanta Dwarka Hotel มาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2

Day 2:เดลี-เลห์

 • เดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปเลห์
 • 06.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเลห์ โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 445 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
 • 08.15 น. เดินทางถึงสนามบินเลห์ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในระดับความสูง 3,505 เมตร จากระดับน้ำทะเล และยังคงมีกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวทิเบตหลงเหลือให้เห็น
 • เดินทางไปยังที่พัก รับประทานอาหารเช้าและพักผ่อน เพื่อปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับความเบาบางของอากาศ ในระดับความสูงของเมืองเลห์ พักผ่อนดื่มชา กาแฟ
 • รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
 • ชม Shanti Stupa (Gompa) ซึ่งเป็นเจดีย์สันติภาพ สร้างโดยพระลามะชาวญี่ปุ่น เป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นตัวเมืองเลห์ และพระราชวังเลห์ได้อย่างชัดเจน
 • ชม พระราชวังเลห์  (Leh Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 17 เป็นพระราชวัง ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์  ขนาดความสูง 9 ชั้น ถูกสร้างในปี ค.ศ.1630 มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต คือมีผนังเอียงเข้าหากันทุกด้าน  เดินชมความงดงามเมืองเลห์ ชมร้านค้าต่างๆ และผู้คนท้องถิ่นที่ ตลาดพื้นเมืองเลห์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 • The Grand Dragon Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาว)หรือเทียบเท่า
3

Day 3: เลห์-อูเล-ลามายูรู-เลห์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองอูเล (ULE) ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างแวะชม วัดลิคีร์ (Likir Monastery) วัดนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเลห์ อ อกมาทางทิ  ศตะวันตกประมาณ 53 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1065 โดยพระลามะ Duwang Chosje และถูกบูรณะในศตวรรษที่ 18 มีการตกแต่งด้วยศิลปกรรมของชาวทิเบต อายุมากกว่า 300 ปี
 • ชม วัดอัลชิ (Alchi Monastery) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ในบริเวณประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • เดินทางสู่ เมืองลามายูรู (LAMAYURU) ระหว่างทางแวะชม Magnetic Hill เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้แปลก และสวยอลังการมาก เป็นถนนวิ่งเข้าไปสู่ภูเขา ถ้าจอดรถเอาไว้ตรงจุดที่เค้ากำหนดไว้แล้วดับเครื่องยนต์ จะเห็นเหมื อนว่า รถจะไหลขึ้นภูเขาได้เอง ซึ่งจริงๆมันเป็นภาพลวงตา ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทางลงเขา แต่มุมมองทำให้เห็นเหมือนกับขึ้นภูเขา  จากนั้นแวะให้ท่านถ่ายรูปกับ Sangam Viewpoint ชม วัดลามายูรู (Lamayuru Monastery
 • แวะชมความงามของ Basgo Palace อยู่ทางทิศตะวันตกของเลห์ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเลห์ โดยเส้นทางเดิม
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 • The Grand Dragon Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาว) หรือเทียบเท่า
4

Day 4:เลห์-ทะเลสาบแปงกอง

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบแปงกอง ระดับความสูง 4,350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยผ่านเส้นทาง Changla Pass ซึ่งเป็นเส้นทางที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค***
 • ชมความงามของ ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) ซึ่งมีความยาวถึง 40 ไมล์ และกว้าง 2-4 เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงสุดในโลกคือ มีความสูงถึง 14,256 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชมความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาสูงเป็นฉากหลัง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 • ที่พัก Pangong Retreat  หรือเทียบเท่า
5

Day 5:ทะเลแปงกอง-เมืองเชย์-เลห์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองเชย์ (SHEY) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของลาดัคห์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเลห์ไปทางทิศใต้ประมาณ 15 ก.ม. อยู่ห่างออกไปทางใต้ของเลห์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม วัดเฮมิส (Hemis Monastery) ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลาดัคห์ เป็นวัดของนิกาย Dukpa ของพุทธศาสนาแบบทิเบต
 • จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม วัดธิคเซย์ (Thiksey Monastery) ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของเลห์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดของลาดัคห์ ซึ่งเป็นวัดของนิกายเกลุคปา (Gelukspa) ภายในวัดมีรูปปั้นของพระศรีอารยะเมตไตรย์ ซึ่งชาวพุทธสายมหายาน เชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์ต่อไป ที่จะคอยช่วยเหลือมนุษย์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 • ที่พัก  The Grand Dragon Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาว)  หรือเทียบเท่า
6

Day 6:เลห์-นูบรา วัลเลย์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ หุบเขานูบรา ใช้เวลาเดินทาง 5- 6 ชั่วโมง ระหว่างทางสัมผัสความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคาราโครัมและเทือกเขาหิมาลัยที่โอบล้อมเมืองลาดัก ชมเส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก Khardungla Pass สูง 5,602 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากจุดนี้เราสามารถมองเห็นเทือกเขาคาราโครัมในประเทศปากีสถานได้
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้น นำท่านสนุกสนานกับการขี่อูฐ ที่ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ ราคาประมาณ USD 7 ต่อท่าน) นูบรา วัลเล่ย์ อยู่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสองพันกว่าเมตร
 • ชมวัดดิสกิต ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม วัดดิสกิต เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา ภายในประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตยขนาดใหญ่มาก  เดินทางถึงเมืองเลห์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 • ที่พัก Stone Hedge Hotel    หรือเทียบเท่า
7

Day 7: นูบรา วัลเลย์-เลห์-พระราชวังเชย์-พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส-เลห์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางกลับสู่เมืองเลห์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม พระราชวังเชย์ (Shey Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นราวๆ ต้นศตวรรษที่ 17 สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เป็นพระบิดา Singay Namgyal กำแพงพระราชวังถูกฉาบด้วยทองคำผสมทองแดง ก่อสร้างเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์แห่งลาดัคห์ ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี ที่ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ิได้เวลาสมควร นำท่านเดินสู่ที่พัก
 • ชม พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส (Stok Palace) ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1825 ปัจจุบันยังเป็นที่เก็บสะสมของใช้ เครื่องแต่งกายของราชวงศ์ มงกุฎของกษัตริย์ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 • ที่พัก Royal Palace Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาวพื้นเมือง) หรือเทียบเท่า
8

Day 8:เลห์-เดลี-กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้น นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องกลับเดลี บริการอาหารกลางวันท่านด้วยอาหารแบบ Lunch Box
 • 11.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 446
 • 14.00 น. เดินทางถึง กรุงเดลี
 • ชม เมืองเดลีใหม่ (NEW DELHI) ที่มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษ  เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสร้างเมืองที่อังกฤษ ได้สร้างและมีการวางผังเมืองที่ทันสมัย และสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษ และติดอับดับหนึ่งในนครหลวงของโลก
 • ผ่านชม ตึกที่ทำการของคณะรัฐบาล ราษฎร์ปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) หรือทำเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย ตั้งอยู่ ที่ต้นถนน Rajpath  ชม ประตูชัยอินเดีย หรือ “India Gate” อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส “India Gate” หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญๆของอินเดีย
 • ชม กุตับ มีนาร์ (Gutab Minar) ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเดลี หอสูงกุตุป มีนาร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1193 โดยสุลต่านองค์แรกของอินเดีย ทรงสร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของชาวมุสลิมบนแผ่นดินอินเดีย กุตับ มีนาร์หรือเดิมชื่อ ปฤถวีสตัมภ์ (ปฤถวี-ชื่อของ กษัตริย์ ฮินดู, สตัมภ์-เสา) เป็นลักษณะถาวรวัตถุที่มีความงดงามได้สัดส่วน ภายนอกเป็นหินทรายแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเ กลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอารบิก จากบทสวดในพระคัมภีร์อัลกุรอาน
 • หลังจากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดจันพาธ ซื้อของฝากคนน่ารักที่บ้าน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย Ego Thai
 • จากนั้น นำท่านไปสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
 • 23.30 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG316
9

Day 9:กรุงเทพฯ

 • 05.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Gotogether Travel์

ประสบการณ์ทำทัวร์มากกว่า 17 ปี

เรารับออกแบบเส้นทางกรุ๊ปส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ

โทร 02-2146088 ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 09.00 – 18.00 น.

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
22-30 กันยายน
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating