วันเดินทาง
29 เมษายน-07 พฤษภาคม 2561 27 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561 03 -11 มิถุนายน 2561
สายการบิน


9

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ
 • 18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) ประตู 10 เคาน์เตอร์ Uโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 21.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองอิสตันบลู โดยเที่ยวบินที่ TK 065
2

Day 2

 อิสตันบลู – บรัสเซลล์ – ดินานท์
 • 04.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบลู เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 07.55 น. ออกเดินทางจากอิสตันบลู สู่ กรุงบรัสเซลส์ โดยเที่ยวบินที่ TK 1937
 • 10.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย จากนั้น นำท่านชม เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรปอีกทั้งเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร ชมนครหลวงที่งดงามแห่งหนึ่งในยุโรป ชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบกอธิคและนีโอกอธิค พร้อมทั้งเดินเล่นบริเวณกรองด์ปลาซ หรือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงาม และมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมบารอกที่งามสง่าและอาคารที่เด่นที่สุดคือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในกรองด์ปลาซและเพิ่งผ่านการบูรณะให้สวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีลักษณะเป็นลานกว้างล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณ ตึกส่วนใหญ่ล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่าง เป็นต้น ซึ่งจะมีจุดเด่นตรงที่บนจั่วหรือเหนือประตูจะเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง และ ถ่ายภาพคู่กับ เมนเนเกนพิส (Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ ลักษณะเป็นน้ำพุเล็กๆ มีรูปหล่อทองแดงและเป็นลักษณะรูปเด็กชายยืนฉี่ ซึ่งจะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองด์ปลาซ ที่ซึ่งมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเป็นประติมากรรมที่มีมาตั้งแต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จะมีลักษณะเป็นน้ำพุแบบโมเดิร์นรูปปั้นเด็กหญิงกำลังนั่งฉี่อย่างมีความสุข ความสูงประมาณครึ่งเมตร แต่เจนเนเคพิส ไม่ได้มีตำนานพิสดารอันใด ศิลปินแค่ทำขึ้นมาล้อเลียนเมนเนเกน พิส เท่านั้นเองเพื่อเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ  จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยมไปอย่างสมบูรณ์ ลักษณะของอะโตเมี่ยม มีความสูงประมาณ 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอลทีมีทั้งหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18 เมตร ในตัวอะโตเมี่ยมยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 5 เมตรต่อวินาที และหนักประมาณ 2400 ตัน  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดินานท์ (DINANT) ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองท่องเที่ยวที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร โดยเมืองเล็กๆแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนามูร์ (Namur) จังหวัดทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ซึ่งขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวหน้าผาสูงชัน
 • ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม CHATEAU DE NAMUR หรือเทียบเท่า
3

Day 3

ดินานท์– ลีลล์– รูอ็อง
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีลล์ (Lille) ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศเบลเยี่ยมและประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4ของประเทศฝรั่งเศส รองจากปารีส, ลียง, และมาร์กเซย์นำท่านนั่งรถชมความสวยงามของเมืองลีลล์แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งลีลล์ (Lille Cathedral) โบสถ์โรมันคาทอลิกและอนุสรณ์สถานแห่งฝรั่งเศส ซึ่งใช้เป็นที่ประดับของบิชอปแห่งลีลล์ตั้งแต่ ค.ศ.1913
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองรูอ็อง ( ROUEN ) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มังดีบนฝั่งแม่น้ำแซนน์ โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในปี ค.ศ.1892 อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งปัจจุบันแคว้นนอร์มังดีได้แยกออกเป็น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์มังดี และ บัส-นอร์มังดี นั่นเอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดของยุคกลางอีกด้วยนำท่านชม จัตุรัสโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญให้หวนรำลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญโจนออฟอาร์ค ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นนักบุญหลังท่านถูกเผากว่าร้อยปี ได้เวลานำท่านเดินชมเมืองพร้อมชมความงดงามของหอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของนาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งมีความเก่าแก่ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของเมืองรูอ็อง โดยนาฬิกาดาราศาสตร์นั้นเป็นอาคารที่ติดต่อกับหอระฆังสูงตระหง่าน โดยด้านล่างหอนาฬิกาจะมีซุ้มประตู Renaissance อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL MERCURE ROUEN CENTRE CAT หรือเทียบเท่า
4

Day 4

 รูอ็อง – เอทเทรทาท์– อ็องเฟลอร์– โดวิลส์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอทเทรทาท์ (Etretat) “หมู่บ้านเอทเทรทาท์” (Etretat Village) หมู่บ้านเล็กๆริมชายฝั่งใน จังหวัดแซน-มารีตีม (Seine-Maritime) เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อ เสียงและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส นำท่านชม “หน้าผาและเสาหินโค้งธรรมชาติแห่งเอทเทรทาท์” (The Cliffs at Etretat) โดยจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ กลายเป็นสถานที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวและศิลปินเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่ขนานไปกับแนวยาวของชายฝั่ง ซึ่งมีความสวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ็องเฟลอร์ (HONFLEUR) เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองท่า เก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่ สัมผัสเสน่ห์ของเมืองท่าแห่งนี้ด้วยการเดินไปชมเรือยอร์ช และเรือประมงที่มากไปด้วยสีสันอันสดใส ท่านสามารถพบกับช่องแคบ บ้านเก่าและถนนที่งดงาม, เหมืองเกลือ และโบสถ์ Saint Catherine’s เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลส์ (Deauville) ที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองพักผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้าน และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครั้ง ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Gucci, Dior,Cartier, Louis Vuitton, Prada ฯลฯ หรือช้อปปิ้ง ณ ห้องแพรงตองค่ำ อิสระอาคาร
 • ค่ำตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE YACHT CLUB HOTEL หรือเทียบเท่า
5

Day 5

 โดวิลส์– ก็อง – แซงต์ มาโล
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองก็อง (Caen) อีกหนึ่งเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นนอร์มังดี เป็นบ้านเกิดของ William the Conquere บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส ผู้ไปก่อตั้งประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเมืองก็องเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง และเป็นเมืองที่ทันสมัยด้วยสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับสิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพตัวเมืองจากแนวกำแพงของปราสาทก็อง ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์ มาโล (SAINT MALO) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด อีลล์-เอต์-วีแลน (Ille-et-Vilaine) แคว้นเบรอตาญ เป็นเมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกำแพงล้อมรอบตัวเมือง แม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามแบบคลาสสิคของเมืองได้เป็นอย่างดี  นำท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์แซงต์มาโล (SAINT MALO CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่นิกาย โรมันคาทอลิก โดยโบสถ์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1108 ชมโซลีโดร ทาวเวอร์ (Solidor Tower) อาคารเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในช่วงสมัยศตวรรษที่ 14 หรือในช่วงระหว่างปี 1369 – 1382 โดย John V ดยุคแห่งเบรอตาญ โดยภายในเป็นที่เก็บ รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเดินเรือ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเดินเรือในทะเลอีกจำนวน มากมองจากบริเวณ ทาวเวอร์ นักท่องเที่ยวจะได้ พบกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามของปากแม่น้ำ Rance จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม DE FRANCE ET DE CHATEAUBRIAND HOTEL หรือเทียบเท่า
6

Day 6

  แซงต์ มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ปารีส
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงแซงต์-มิเชล นำท่านชม มหาวิหารมงแซ็งต์ มิเชล (Mont Saint Michel Cathedral) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้าง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็งว็องดรีย์ ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ และตั้งชื่อใหม่ว่า “มงแซ็งต์ มิเชล” ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่แคว้นนอร์มังดีเรืองอำนาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็นศาสนสถานสำหรับบำเพ็ญสมาธิและถือสันโดษมาตั้งแต่โบราณ ชมตัวเมืองเก่า ที่มีป้อมปราการล้อมรอบ จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปปิ้ง บนถนนเส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกบริการ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปารีส (Paris) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจนถึงกรุงปารีส
 • ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า
7

Day 7

 ปารีส
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง และเป็นย่านแห่งศิลปะอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์ซาเครเกอร์ Sacre-Coeur สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงคราม กับปรัสเซีย และเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู โดยออกแบบตามศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาดี สถานปนิกชาวฝรั่งเศสที่เป็น 1 ใน 77 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด ปัจจุบันยังเป็นโบสถ์และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิกนำท่านชม วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ (Sacre Coeur) เป็นโบสถ์แบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทน์ที่สวยที่สุดในกรุงปารีส ณ บริเวณนี้ คุณจะได้ชมกรุงปารีสที่แสนจะน่าประทับใจ พร้อมรื่นเริงไปกับนักดนตรีพเนจรที่มาขับกล่อมดนตรีให้กับผู้มาเยือน บริเวณมงมาร์ต มีบาร์ คาเฟ่ ร้านค้าน่ารัก แทรกตัวเบียดเสียดกันมากมาย รวมถึงสินค้าที่ระลึกให้ท่านเลือกชม เลือกซื้อ ได้ตามอัธยาศัยเที่ยง
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • บ่าย นำท่านชม กรุงปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่น ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสคองคอร์ด ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลักซอร์ในประเทศอียิปต์ ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าแล้ว ยังมีรูปปั้น และน้ำพุถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี คศ.1789 ลานแห่งนี้ได้ใช้ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยกิโยติ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  NOVOTEL PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า
8

Day 8

 สนามบินปารีส
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีสเป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ชองป์ส เอลิเซ่ส์ เดิมเป็นท้องทุ่งและสวน มีที่มาจากคำว่า “ทุ่งเอลิเซียม” จากเทพปกรณัมกรีก ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายนี้ไปสู่ประตูชัยนโปเลียน ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส และที่นี่ท่านสามารถขึ้นไปชมชั้นบนของประตูชัยได้ โดยเดินขึ้นขั้นบันได 284 ขั้น หรือใช้ลิฟต์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบเต็มๆ หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยต ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 และเริ่มเปิด ณ ที่ปัจจุบัน ในปี ค.ศ.1912 หากนับเวลามาแล้วประมาณ 1 ศตวรรษ ห้างลาฟาแยตเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังของฝรั่งเศส ปัจจุบันมีห้างสาขา 61 แห่ง เนื้อที่ของห้างประมาณ 500,000 ตร.ม.
 • ***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง***
 • 16.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาลล์ เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 19.40 น. ออกเดินทางจากปารีส สู่ อิสตันบลู โดยเที่ยวบินที่ TK 1828
9

Day 9

อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
 • 00.10 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบลู เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 01.25 น. ออกเดินทางจากอิสตันบลู สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068
 • 14.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
29 เมษายน-07 พฤษภาคม 2561 27 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561 03 -11 มิถุนายน 2561
สายการบิน