ทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา : เนวาดา- ยูทาห์- โคโลราโด-เซาท์ดาโกตา 11 วัน

Cathay Pacific Airways

เนวาดา- ยูทาห์- โคโลราโด-เซาท์ดาโกตา 11 วัน


ราคา 159,900 บาท

ลอสแองเจลิส (บินภายใน 3 เที่ยว) – ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติไซออน – ไบรซ์ แคนยอน หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์คอนเนอร์ โมนูเมนต์ – อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – เมืองโบราณใต้ผา อุทยานแห่งชาติอาร์เชส – โคโลราโด แคนยอน – อุทยานแห่งชาติร็อคกี้เมาท์เทน – เมาท์รัชมอร์ อุทยานแห่งชาติ วินด์เคฟ – หุบเขาสีรุ้ง เบดแลนด์ – ซานฟรานซิสโก

เดินทาง :
• 9 - 19 ส.ค. 60 
• 9 - 19 ก.ย. 60 
• 14 - 24 ต.ค. 60 
tag :
เนวาดา- ยูทาห์- โคโลราโด-เซาท์ดาโกตา 11 วัน


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส
08.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส
 
11.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX750 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องสู่สนามบินลอสแองเจลิส (LAX) สหรัฐอเมริกา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
 
16.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินสนามบินลอสแองเจลิส (LAX) โดยเที่ยวบิน CX892 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง)
 
14.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ใน รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทาง ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มี ชื่อเสียงอย่างมากของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอรี่ฮิลล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็นที่พักของ เหล่าดาราดังในวงการมายา
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Crown Plaza Los Angeles International Airport Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 2 ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติไซออน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
06.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลิส
 
08.30 น. ออกเดินทางจาก ลอสแองเจลิส (LAX) สู่สนามบินสนามบินลาสเวกัส (LAS) โดยเที่ยวบิน…..
 
09.37 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินลาสเวกัส นำท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (Lasvegas) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือ นักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น "Americas Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับลาสเวกัสแห่งนี้ ปัจจุบันนี้ คนไปเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้ไปเพราะต้องการที่จะไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกินให้สนุกเป็นหลักอีกต่อไป แต่ไปเพื่อได้เห็นลักษณะอันพิเศษของเมืองนี้ เมืองนี้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่คือ ไฮจ์โรลเลอร์ ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติไซออน (Zion National Park) แหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของรัฐยูทาห์ เป็นอุทยานแห่งชาติทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา อยู่ใกล้ๆกับเมืองสปริงเดล (Springdale) โดยแต่เดิมนั้นอุทยานมีชื่อว่า Mukuntuweap National Monument และได้มีการเปลี่ยนเป็นอุทยานแห่งชาติไซออนในปี 1918 อุทยานแห่งชาติไซออน มีพื้นที่ 593 ตารางกิโลเมตร โดยไซออน (Zion) เป็นคำในภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานที่หลบลี้ภัย โดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูมิทัศน์ทะเลทราย ประกอบไปด้วยภูเขา หน้าผาหินทราย หุบเขาลึก ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลทรายกันกว้างใหญ่ นำท่านชมและถ่ายรูปกับหุบเขาไซออน หรือ ไซออน แคนยอน (Zion Canyon) แคนยอนที่มีความยาว ประมาณ 15 กิโลเมตร และลึก ประมาณ 800 เมตร ตื่นตาไปกับความงดงามของทัศนียภาพหน้าผาหินทรายที่ตั้งสูง 2,000 ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นหุบเขาลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไซออน แคนยอน วิลเลจ (Zion Canyon Village) อิสระให้ท่านถ่ายรูปและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Express Hotel & Suites Kanab หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 ไบร์ซแคนยอน - หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์คอนเนอร์ โมนูเมนต์ – อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื่อ 6 ล้านปีมาแล้วที่บริเวณนี้อยู่ใต้ผืนน้ำเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกผืนแผ่นดินที่ราบสูงก็ถูกยกตัวขึ้น และเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณชั้นหินจนก่อเกิดเป็นเสาดินและหินมากมายในหุบเขาที่สูงถึง 2,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เนื่องจากสถานที่นี้อยู่ตอนปลายของแกรนด์แคนยอน จึงถูกตั้งชื่อว่าไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon) เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ ที่เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ที่ขึ้นเรียงกันเป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด ตำนานของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่า แท่งหินเหล่านี้เกิดจากมนุษย์ที่ต้องคำสาปกลายเป็นหิน บริเวณไบรซ์แคนยอน ประกอบด้วยหินทรายสลับหินดินดาน ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสถึงช่วงต้นของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อม แบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทั่งน้ำตื้นขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้เริ่มมีการกร่อนของแม่น้ำที่ไหลผ่านชั้นหิน ร่วมกับการยกตัวของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขารอกกี้ (~70-50 ล้านปีก่อน) จากนั้นก็มีการยกตัวของเปลือกโลกอีกครั้ง และทำให้เกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมื่อ 16 ล้านปีก่อน การยกตัวทำให้หินเริ่มมีการแตกตามแนวดิ่ง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาสวยงามในปัจจุบัน สีน้ำตาลแดง สีชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต์ (Hematite) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลืองได้จากแร่ลิโมไนต์ (Limonite) ส่วนสีม่วงได้จากแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพไบร์ซแคนยอนตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่หุบเขาโมนูเมนต์ (Monument of Valley Navajo Tribal Park)
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับหุบเขาโมนูเมนต์ (Monument Valley) ซึ่งตั้งอยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างรัฐยูทาห์กับรัฐแอริโซนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ชื่อหุบเขามีที่มาจากแท่งหินค้ำขนาดมหึมา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนที่ราบไม้พุ่มอันแห้งแล้ง ภูมิภาคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหินหรือซากหินที่หลงเหลือจากการสึกกร่อน นักธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลักษณะดังกล่าวนี้ว่าโมนูเมนต์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์เช่น ตึกสูง หินแท่งรูปร่างแปลกตาจำนวนมากเหล่านี้ถูกเรียกขานว่า "หินรูปประสาท" ซึ่งเป็นแท่งหินที่มีลักษณะยอดราบ หรือเรียกอีกอย่างเนิน "เมซา"(mesa) สูงกว่า 300 เมตร และด้านบนมีหินคล้ายใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยังมี "หินรูปถุงมือ" ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินยอดป้านดูคล้ายนิ้วมือทั้งสี่ นอกจากนี้ยังมีหินรูปร่างแปลกตาอีกมากมาย ในกลุ่มแท่งหิน สูงกว่า 245 เมตร หุบเขาแห่งนี้ยังเป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลิวู้ดหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Mission Impossible II, Transformer, Forrest Gump, Back to the Future and etc. อิสระให้ท่านได้เก็บภามความน่าอัศจรรย์และสวยงามของหุบเขาโมนูเมนต์ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด (Mesa Verde National Park)
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Express Mesa Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – เมืองโบราณใต้ผา - อุทยานแห่งชาติอาร์เชส
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา โดยมีบริเวณที่เป็นจุดเชื่อม 4 รัฐที่เรียกว่า โฟร์คอร์เนอร์ (4 corners) อันประกอบด้วยรัฐยูทาห์ โคโลราโด นิวเม็กซิโก และ อริโซนา ภายในอุทยานจะเป็นหน้าผา ซึ่งคนโบราณได้สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา สำหรับ เมซาเวอร์เด ยังถือว่าเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ เผ่าปัวโบล (Pueblos) เนื่องจากบริเวณนี้เต็มไปด้วยชะง่อนผาที่ยื่นออกไป ทำให้ข้างใต้เกิดเป็นลักษณะเหมือนถ้ำ ชาวอินเดียนแดงโบราณเผ่าปัวโบล (Pueblos) จึงใช้ประโยชน์จากแหล่งกำบังทางธรรมชาติโดยสร้างบ้านเรือนอยู่ใต้ชะง่อนผา ชุมชนชะง่อนผาเหล่านี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงรูปโต๊ะ ซึ่งมีความสูงถึง 3,650 เมตร ชาวปัวโบลขยายตัวออกไปและได้สร้างชุมชนเป็นหมู่บ้านเล็กบ้างใหญ่บ้างใต้ชะง่อนผานับได้กว่า 600 แห่ง แต่แห่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีชื่อว่าคลิฟพาเลซ (Cliff Palace) เป็นเสมือนอพาร์ทเมนต์หรือคอนโดมิเนียม มี 6 ชั้น มีจำนวนห้องถึง 217 ห้อง และมีความยาวถึง 88 เมตร อยู่ได้ถึง 600 คน สำหรับอุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ให้เป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติสืบไป อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองโบราณใต้ชะง่อนผาตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาร์เชส (Arches National Park) หรือ อุทยานแห่งชาติหินโค้ง ซึ่งมีเนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร มีสะพานหินโค้งมากกว่า 200 แห่ง สะพานหินโค้งแลนด์สเคป ยาวกว่า 89 เมตร เป็นสะพานหินโค้งที่ยาวที่สุดในโลก แม้จะเป็นอุทยานเล็กๆ มีเนื้อที่ไม่มาก แต่ที่นี่เป็นบันทึกหน้าสำคัญทางธรณีวิทยา เป็นที่ชุมนุมของหินโค้งหรือทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าอาร์ช (arch) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถึงกว่า 2000 พันชิ้น มีขนาดน้อยใหญ่ รูปร่างแตกต่างกัน และ มีสะพานหินโค้งเดลิเคต ซึ่งสะพานแห่งนี้สูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหินขนาดใหญ่ ตัวสะพานสูงเท่าตึก 7 ชั้น เป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของอุทยานหินโค้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่แกรนด์จังชั่น (Grand Junction)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Vista Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 โคโลราโด แคนยอน – เทือกเขาร็อคกี้ – เดนเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่โคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon) ซึ่งได้รับการจัดอันดับและขึ้นทะเบียนเป็นแกรนด์แลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมริกาตะวันตก นำท่านชมจุดชมวิวและถ่ายรูปโคโลราโดแคนยอนได้สวยที่สุด นำท่านชมผาหินแดง (Red Rock Canyon) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของผาแดงแห่งโคโลราโด ได้ตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติร็อคกี้เมาท์เทน (Rocky Mountain National Park) เป็นเทือกเขาที่ทอดยาวในอเมริกาเหนือ พาดผ่านตั้งแต่รัฐบริติช โคลัมเบียในประเทศแคนาดา จนถึงรัฐนิวเมกซิโก ในสหรัฐอเมริกา รวมความยาวของเทือกเขานี้กว่า 4,800 กิโลเมตร และมียอดเขาสูงที่สุดในรัฐโคโลราโด คือ เมาท์เอลเบิร์ต ซึ่งมีความสูงประมาณ 4,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่มีทะเลสาบกว่า 150 แห่ง และ ลำธารยาวกว่า 450 ไมล์ และยังเป็นอุทยานแห่งชาติที่เรียกได้ว่ามีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของอเมริกา นำท่านสู่จุดชมวิวและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ระหว่างทางท่านอาจได้พบเห็นสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอย่างอิสระภายในอุทยานแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเดนเวอร์
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Denver Stapleton หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 6 เดนเวอร์ – เมาท์รัชมอร์ (พักค้าง 2 คืน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดนเวอร์
 
09.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองแรพิด ซิตี้ (Rapid City) โดยสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ UA4674
 
10.53 น. เดินทางถึงสนามบินแรพิด ซิตี้ รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองแรพพิด ซิตี้ (Rapid City) รัฐเซาท์ดาโกตา ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศ ชื่อของรัฐตั้งชื่อตาม ลาโคตาและดาโคตา อินเดียนแดงเผ่าซู เมืองหลวงของรัฐเซาท์ดาโคตา คือเมือง ปิแอร์ เมืองสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ซู ฟอลส์ และ แรพิดซิตี้
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ (Mt. Rushmore National Memorial) เป็นประติมากรรมแกะ สลักบนหน้าผาของภูเขาหินแกรนิต ชื่อเขารัชมอร์ ซึ่งชื่อในภาษาลาโกตา ซู แปลว่า ปู่หกคน ใกล้เมืองคีย์สโตนรัฐเซาท์ดาโกต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา แกะสลักโดยชาวเดนมาร์ก-อเมริกันชื่อ Gutzon Borglum และลูกชายของเขาชื่อ ลินคอล์น ประติมากรรมเป็นใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสูง 60 ฟุต (18 เมตร) 4 ท่าน ได้แก่ จอร์จ วอชิงตัน (1732-1799) โทมัส เจฟเฟอร์สัน (1743-1826) ทีโอดอร์ รูสเวล (1858-1919) และ อับราฮัม ลินคอล์น (1809-1865) ซึ่งเป็นประติมากรรมที่ตั้งตระหง่านบนหน้าผาที่สูงชันบนเทือกเขา แบล็คฮิลส์ เซาธ์ดาโกตา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับประติมากรรมหน้าผาหินของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั้ง 4 คน
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Gateway Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
 

วันที่ 7 อุทยานแห่งชาติ วินด์เคฟ – หุบเขาสีรุ้ง เบดแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ วินด์เคฟ (Wind Cave National Park) เป็นอุทยานที่ตั้งของถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอเมริกา โดยอุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 7 ของอเมริกาในสมัยของประธานาธิบดี ทีโอดอร์ รูสเวลล์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 1903 และเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและอนุรักษ์ถ้ำวินเคฟ ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามยิ่ง นำท่านเข้าชมความงามของถ้ำวินเคฟ (Wind Cave) ซึ่งมีอายุนับล้านล้านปี นอกจากนี้อุทยานแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของควายไบซัน และ สัตว์ป่านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกวาง หมี ซึ่งอาจสามารถพบเห็นโดยรอบ อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามและความน่าอัศจรรย์ของภูมิประเทศที่แตกต่างของรัฐเซาท์ดาโกตา
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่หุบเขาสีรุ้ง เบดแลนด์ (Badlands National Park) ซึ่งบริเวณนี้ในสมัยก่อนชาวอินเดียแดงใช้เป็นแหล่งล่าสัตว์ ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มาก่อน เต็มไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสัตว์ป่า เมื่อกว่า 65 ล้านปีมาแล้ว ดินแดนแถบนี้จมอยู่ใต้ทะเล ส่วนบริเวณ Black Hills ซึ่งเป็นภูเขาไฟ เถ้าถ่านจากภูเขาไฟถูกพัดพามาตกตะกอนทับถมเป็นชั้นๆ จนมีความหนาถึง 1,500 ฟุต เวลาผ่านไปเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เกิดเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารอย่างดีสำหรับสัตว์ในยุคนั้น ทำให้มีสัตว์ป่าอาศัยมากมาย เมื่อสัตว์เหล่านี้ได้ตายและทับถมกัน เกิดเป็นฟอสซิลอยู่ใต้เนินดินแห่งนี้ แต่ละแถบสีจะแทนแต่ละยุคสมัยของโลกที่เกิดการทับถมกันเป็นชั้นๆ ที่นี่พบซากฟอสซิลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ ที่สูญพันธุ์ไป ก่อนที่จะวิวัฒนาการจนเป็นสัตว์ในยุคปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหุบเขาสีรุ้งเบดแลนด์
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Gateway Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
 

วันที่ 8 แรพิตซิตี้ – ซานฟรานซิสโก
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินแรพิด ซิตี้
 
11.33 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก โดยสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ UA4705/UA733 เปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบินเดนเวอร์ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 
15.57 น. เดินทางถึงสนามบินซานฟรานซิสโก รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสายน้ำสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโก แม้จะอยู่ติดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำเพราะน้ำเย็นจัด นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงเรื่องไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กลางหุบเขานาปา (Napa Valley) ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) อิสระให้ท่านถ่ายรูปวิวเมืองซานฟรานซิสโก ณ จุดชมวิวแบบพาโนรามา
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Crown Plaza Union City Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 9 ซานฟรานซิสโก – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ เป็นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ Must see เป็นสะพานที่ทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 67 เมตร มีทางรถยนต์ 6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเด้นเกท ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันคือ San Francisco Pier 39 หรือที่รู้จักในนาม Pier 39 เต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริเวณท่าเรือแห่งนี้ หรือจะเลือกซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านล่องเรือชมความสวยงามของอ่าวซานฟรานซิสโก
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Seafood)
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก พรีเมี่ยม เอาท์เลต (San Francisco Premium Outlet) ชอปปิ้งเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุด และมีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร)
 
21.00 นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO) (หัวหน้าทัวร์จะนัดเวลาอีกครั้ง เพราะต้องดูสภาพการจราจร)
 

วันที่ 10 บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
00.50 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส โดยเที่ยวบิน CX873 ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
 

วันที่ 11 กรุงเทพมหานคร
06.10 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
 
08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX705 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
 


Gallery : เนวาดา- ยูทาห์- โคโลราโด-เซาท์ดาโกตา 11 วัน

ค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น)
สำหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปทำการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter