วันเดินทาง
20-27 ตุลาคม 2566 17-24 พฤศจิกายน 2566 01-08 ธันวาคม 2566 26 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 29 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567
สายการบิน


ทัวร์อุซเบกิสถาน คีว่า ทาซเค้นท์ บูคาร่า กิซห์ดูวาน ซามาร์คานด์ ประเทศเอเซียกลาง แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกมาช้านาน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมยุคแรก ๆ ของโลก

1

Day 1:กรุงเทพฯ - ทาซเค้นท์

 
 • 05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Sเคาน์เตอร์สายการบินอุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY)   โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ
 • 08.10 น. เดินทางสู่ เมืองทาซเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเที่ยวบิน HY 532 (ใช้เวลาบินประมาณ 06.30 ชั่วโมง) (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
 • 13.10 น. เดินทางมาถึง สนามบินเมืองทาซเคนท์  ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทาซเค้นท์ (Tashkent) เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกของประเทศ มีความหมายว่า เมืองแห่งศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองที่ใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลาง
 • ชม จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของทาซเค้นท์ เริ่มมีการขึ้นในปี ค.ศ.1991 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิสถาน ผ่านชม อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur  Monument and Square) 
 • ชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ (Kukeldash Madrassah) เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคของศตวรรษที่ 16 โดยข้าหลวงคูเคลดาสห์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจและยังเป็นพี่น้องร่วมแม่นมกับบารัค ข่าน ผู้ปกครองแห่งเมืองทาซเค้นท์ ชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า สุเหร่าของซาร์ (Tsar’s Mosque)
 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน (The Tashkent Metro) เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยตามรูปแบบที่สมบูรณ์ ที่เด่นชัด คือ สวยงาม ยั่งยืนทนทาน และใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • นำท่านเข้าพักที่โรงแรม City Palace หรือเทียบเท่า
2
 • นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปเมืองอูร์เก้นซ์ (รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง)
 • 08.00 น. เดินทางจากทาซเค้นท์ สู่ เมืองอูร์เก้นช์ โดยเที่ยวบินที่ HY-051
 • 09.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอูร์เก้นช์
 • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคีว่า ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอาณาจักรโบราณคาวาเรซม
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้น นำท่านชม เมืองคีว่า (Khiva) ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองที่มีโดมนับพันโดม (The City of a Thousand Domes) มีสถานท่องเที่ยวที่สำคัญตั้งอยู่ในกำแพงเมืองเก่า ที่เรียกว่า อินชานคาล่า (Ichankala) ในพื้นที่ประมาณ 165 ไร่ กำแพงดินยาวกว่า 2 กม. ความสูงประมาณ 10 ม. ภายในป้อมปราการจะประกอบไปด้วยสถานที่ต่างๆ พระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่าที่ยิ่งใหญ่ มีหอคอยสูง ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีสันที่สวยงามและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1990
 • ชม ป้อมคุนยาอาร์ค (Kunya Ark Fortress) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของอิชานคาล่า ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและยังมี โรงเรียนสอนศาสนาของมูฮัมหมัด อามินข่าน (Muhammad Aminkhan Madrassah) ที่มีหอคอยหลายแห่งและสวยงาม ชม โรงเรียนสอนศาสนาราฟาเนค มาดราสซาห์ (Rafanek Madrassah) โมฮัมเมด ราคิม ข่าน (Mohammed Rakim Khan)  และโรงเรียนสอนศาสนาที่มีความเก่าแก่ อาเมียร์ ตูร์ (AmirTur) และชมที่ฝังศพของโชอี คาลันดา โบโด (Sho I Kalandar Bodo Mausoleum)
 • ชม มัสยิดประจำเมืองมัสยิด จูมา (DJuma Mosque) สร้างในศตวรรษที่ 18 เป็นมัสยิดหนึ่งที่มีการออกแบบที่แตกต่างจากมัสยิดอื่นซึ่งอยู่ในเมืองคีว่า ตัวมัสยิดเป็นแบบชั้นเดียวมีพื้นที่ประมาณ 2500 ตรม. ประกอบไปด้วยเสาไม้ 215 ต้น จะมีการแกะสลักเสาก่อนจะนำมาสร้างมัสยิด และจากลวดลายการแกะสลักที่เสา
 • ชม พระราชวังทัช คอบลี (Tash Khovli /Stone Yard Palace)ชม โรงเรียนสอนศาสนาอัลลา คูลี ข่าน (Alla-Kuli-Khan Madrasah) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเรื่องการตบแต่ง  และโรงเรียนสอนศาสนาอาหรับ โมฮัมเมด ข่าน (Arab Mohamed Khan)
 • ชม ที่ฝังศพของคุทลุก มูราด อีนาค ( Kutluq-Murad-Inaq Mausoleum) และที่ฝังศพของพาห์ราวาน มัคหมูด ( Pakhlavan  Makhmud) ที่ถูกสร้างเป็นโดมสีฟ้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในคีว่า ชมสถานที่สำคัญในอีกหลายแห่ง เช่น ที่ฝังศพของอุช อวิโอลี (Uch Avlioli Mausoleum) หรือที่เรียกว่า สามนักบุญ (Three Saints)
 • ชม ศูนย์รวมแหล่งช๊อปปิ้งพาลวานคารี (Palvankari Complex) ศูนย์การค้าอับอัล โบโด (Abd al Bodo Complex ) ที่เป็นศูนย์กลางค้าขายของคาราวาน ซึ่งในช่วง     ศตวรรษที่ 18 กองคาราวานได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่หยุดพักหลังจากเดินทางมาแรมไกลจากเอเชียไปทางด้านตะวันตกและก็กลับมา และยังเป็นจุดที่มีการแลก เปลี่ยนสินค้าต่างๆ อีกด้วย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ ERKIN PALACE HOTEL ASIA KHIVA  4* หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : คีว่า-บูคาร่า

 • 06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 07.00 น. นำท่านเดินทางไป เมืองบูคาร่า (Bukhara) ระยะทางประมาณ 453 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชม. เมืองบูคาร่า (Bukhara)  ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ  เมืองบูคาร่า เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดบูคาร่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ในอดีตเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาในฤดูใบไม้ผลิ  และยังเป็นเมืองที่กำเนิดงานเขียนของผู้ที่นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็นที่อยู่ของบุคคลสำคัญ มีสุเหร่า อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา ฯ และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย และที่สำคัญเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าขายที่มีชื่อว่า เส้นทางสายไหม และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1993
 • รับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่าย
 • ชม ไลอับบี เฮ้าซ์ (Lyab i Hauz) เป็นสถานที่สำหรับสอนศาสนาที่ตั้งอยู่บริเวณริมสระน้ำที่ให้ความร่มรื่นกับผู้ที่เข้ามายังสถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1620 และบริเวณมุมรอบๆ สระจะมีต้นมัลเบอร์รี่ (ต้นหม่อน) ที่ได้ปลูกเอาไว้หลายร้อยปี ที่เหลืออีก 3 ด้านของสระน้ำจะประกอบไปด้วยโรงเรียนสอนศาสนา คูเคลดาสช (Kukeldash) ที่ถูกสร้างขึ้นทางด้านเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569  และอีกสองด้านที่เหลือทางด้านตะวันตกจะถูกสร้างเป็นตำหนักสำหรับเป็นบ้านพัก คือ คานาค่า (Khanaka) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1620 และสำหรับด้านตะวันออกจะเป็นสถานที่สำหรับสอนศาสนา คือ นาเดียร์ ดีวาน เบกี (Nadir Divan Begi Madrasah) ที่ถูกสร้างขึ้นในในปี ค.ศ.1622
 • ชม หอโพลิ คัลยาน(Poli Kalyan Ensemble and Minanet) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1127 โดย อาสลาน ข่าน แห่งราชวงศ์คารานิด อยู่ในการปกครองของบูคาร่า และสามารถทำให้ผู้พบเห็นต้องตกตะลึงถึงความโอ่อ่างดงาม รูปร่างของหอนี้ส่วนที่สูงที่สุดเป็นทรงกลม หอนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการเรียกประชุมชาวมุสลิมเพื่อมาทำละหมาด หอคอยแห่งนี้ได้ถูกซ่อมแซมขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 15 เพราะว่าเกิดการทรุดตัวเนื่องจากพื้นดินอ่อนนิ่มเกินไป
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  HOTEL ASIA Bukhara 4*  หรือเทียบเท่า
4

Day 4 : บูคาร่า-กิซห์ดูวาน-ซามาร์คานต์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม ป้อมดิอาร์ค (The Ark Fortress) ซึ่งเป็นป้อมเก่าแก่สร้างในศตวรรษที่ 5 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และเมื่อขึ้นไปด้านบนของป้อมจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้อย่างชัดเจน และกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งในอดีต มีผู้อาศัยอยู่ในป้อมแห่งนี้ถึง 3,000 คน  ตัวป้อมสามารถใช้เป็นเกาะกำบังสำหรับป้องกันศัตรูที่จะเข้ามารุกราน ป้อมแห่งนี้มีเนื้อทีกว้างใหญ่ประมาณ 25 ไร่ มีกำแพงล้อมรอบมีความยาวประมาณ 800 เมตร ส่วนของกำแพงมีความสูงถึง 16-20 เมตร ถูกสร้างด้วยอิฐหนาทึบและสูงใหญ่ ส่วนประตูมีซุ้มโค้งและหอคอยทั้งสองด้าน
 • ชม โบโล เค้าซ คอมเพล็ก (Bolo Khauz Complex ) เป็นอาคารสุเหร่าในสมัยกลาง ถูกสร้างขึ้นไปปี ค.ศ.1712-1713 รูปแบบในการก่อสร้างประกอบไปด้วยเสาไม้ที่มีความสูงมาก อาคารด้านหน้ามีเสาไม้ประดับมากกว่า 20 ต้นรองรับดาดฟ้าหลังคา
 • ชม ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ (Ismail Samanids Mausoleum) ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สร้างโดย กษัตริย์ซามานิดส์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ได้เคยปกครองอยู่ที่นครนี้ ในสมัยของอาณาจักรเปอร์เซียที่รุ่งเรืองที่ปกครองเอเซียกลาง ที่ฝังศพนี้สร้างในปี ค.ศ. 892 และสำเร็จในปี ค.ศ. 943 ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
 • ชม ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ (Chashma Ayub) ซึ่งเป็นนักบุญที่เคยเดินทางมาที่เมืองนี้ และมีบ่อน้ำซึ่งเชื่อกันว่านักบุญอายุบ ใช้ไม้เท้าเนรมิตบ่อน้ำนี้เพื่อเป็นน้ำที่รักษาโรคได้
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
 • ชม โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ (Miri Arab Madrassah) เอเมียร์    อาลิม ข่าน (Amir Alim Khan) ที่ถูกสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสุเหร่าคัลยาน ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในสมัยของราชวงศ์ไซบานิค  ชื่อสถานที่แห่งนี้ได้ถูกตั้งตามชื่อของครูที่มาสอน  มิริ อาหรับ ซึ่งมีความหมายว่า เจ้าแห่งอาหรับ นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่โดมอันยิ่งใหญ่มาก คือ ทากิ (Taqi  Trading Domes) มีอยู่ 3 ส่วน คือ ทากิ ซาร์การอน(Taqi  Zargaron) ซึ่งเป็นโดมที่พวกอินเดียทำการค้าขายและแลกเงินตรา ทากิ ซาร์ราฟอน (Taqi Sarrafon)  เป็นโดมที่ค้าขายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า อัญมณีต่างๆ  และ ทากิ เทลปัก ฟูรูโช่น (Taqi Telpak Furushon) เป็นโดมที่ค้าขายของที่เป็นสินค้า สำหรับทั่วๆไป รวมทั้งของที่ระลึก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมกับชม การแสดงของชนพื้นบ้าน
 • นำท่านเข้าพัก  HOTEL ASIA BUKHARA  4*  หรือเทียบเท่า 
5
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา (Sitoran Mokhi-Khosa Palace) ซึ่งเป็นของข่าน  อาเมียร์ อักคาด (Amir Akhadkhan ) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 เป็นการผสมผสาน ระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะร่วมสมัย
 • นำท่านออกเดินทางไป เมืองกิซห์ดูวาน (Gizhduvan City) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียง เหนือ ระยะทางห่างประมาณ 40 กม. ชมการทำเครื่องปั้นดินเผา ได้มีการเริ่มมาจากบ้านในครอบครัวของสองพีน้องอับดุลลาห์ นาร์ และอลิสเชอร์ ซูลลาเอฟ (Abdullah and Alisher Narzullaev) ซึ่งมีชื่อเสียงไปยังทั่วโลก ในการทำเครื่องปั้นต้องใช้ความสามารถที่ได้ถูกถ่ายทอดต่อมาหลายรุ่นซึ่งใช้เวลานานประมาณ 60 ปีเล้ว จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก และจากรุ่นลูกสู่ยังหลาน ที่ยังคงเก็บรักษาฝีมือในการทำเครื่องปั้น เซรามิคส์ ให้เป็นที่มีความสวยงาม และยังไว้ให้ดีที่สุดในอุซเบกิสถาน
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 • เดินทางไป เมืองซามาร์คานด์ (Samarkand) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 140 กม. ระหว่างทางให้ท่านได้ชม คาราวานซารายราบาติ มาลิค (Rabati Malik Caravanserai) ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พักแรมของกองคาราวานบนเส้นทางสายไหม ตามคำสั่งของคาราคานิด ชามส์ อัล มัค นาสร์ บุตรชายของทัมกาชข่าน อิบรากิม ผู้ที่ปกครองในดินแดนซามาร์คานด์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1068-1088 เป็นโบราณสถานที่มีค่าที่สุดทางด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนแห่งตะวันออกกลาง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 2008 ราบาติ มาลิค เป็นสถานที่ที่มีความพิเศษในด้านประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมของเปอร์เซียโบราณมีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 8,277 ตร.เมตร
 • เดินทางไปยัง เมืองซามาร์คานด์ เมืองแห่งโดมสีฟ้า (The City of Blue Domes) ในประวัติศาสตร์ ถ้านับย้อนหลังไปหลายร้อยปี และยังได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรับราตรี (1001 Arabian Nights) และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกใน ปีค.ศ. 2001
 • ชม Eternal City สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ บนพื้นที่ 11 เฮกตาร์ เป็นเมืองโบราณจำลองที่ได้สร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์และประเพณีของดินแดนอุซเบกิสถานอย่างถูกต้อง ประกอบด้วยร้านค้ามากมายของศิลปิน และช่างฝีมือ
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL ALEKSANDR  4* หรือเทียบเท่า
6

Day 6 : ซามาร์คานด์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม จตุรัสเรจีสถาน( Registan Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่งดงามไปด้วยศิลปะอิสลาม ซึ่งถูกกล่าวขานว่ามีความงดงามที่สุดในเอเชียกลาง ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้าตัดขอบด้วยสีเหลือง รายล้อมไปด้วยโรงเรียนสอนศาสนา (Madrasah) ถึง 3 แห่ง คือ อูลุค เบก (Ulug Beg) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร์ ดอร์ (Shir Dor) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนังกำแพงมีลวดลายรูปทรงเลขาคณิต และซุ้มประตูมีรูปเสือลายพาดกลอน ที่แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมทั่วๆไปของศาสนาอิสลาม ส่วน ทิลยา คารี (Tilya Kari) ถูกสร้างขึ้นอยู่ทางด้านเหนือ ในศตวรรษที่ 17 และใช้เวลาสร้างประมาณ 20 ปี ซึ่งผนังและซุ้มในกำแพงมีการปิดทองมากกว่าที่อื่นใด
 • ชม สุเหร่าบิบิ คะนุม (Bibi Khanum Mosque) เป็นสุเหร่าที่ถูกสร้างขึ้นมาและใหญ่ที่สุดในโลกอิสลาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจที่สามารถปกครองดินแดนได้มากกว่าใครในประวัติศาสตร์ ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ.1399 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 5 ปี ใช้ช่างฝีมือ 200 คน แรงงาน 500 คน
 • ชม ตลาดกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียง มีความประหลาดที่น่าทึ่ง และเป็นหนึ่งเดียวของซามาร์คาน ที่ผู้คนยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นวัฒนธรรมของชาวอุซเบก และสวมหมวกที่สวยงามอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่บาซาร์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ (Gure Amir Mausoleum) ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ฝังศพของสุลต่าน มูฮัมหมัด (Sultan Muhammad) ซึ่งเป็นหลานรักที่เสียชีวิตในเปอร์เซีย สร้างขึ้นโดย ข่าน ตีมูร์ในปี ค.ศ. 1403 มีประตูทางเข้าก่ออิฐถือปูนตั้งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซุ้มโค้ง มีโดมสีฟ้าผิวลอนกระดูกงู สูงประมาณ 36 เมตร ผนังห้องและเพดานโค้ง ภายในประดับด้วยกระเบื้องอิฐเผาลงด้วยลายสีทอง สีอำพัน สีฟ้าน้ำทะเล  แต่ก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 1380 อาเมียร์ ตีมูร์ได้โปรดให้สร้างที่ฝังศพของพระองค์เตรียมไว้ก่อนที่บ้านเกิด คือ เมืองชาห์ริซาบซ์ แต่ในระหว่างที่ได้ยกทัพไปบุกจีน ได้สิ้นพระชนม์ เมื่อปี ค.ศ. 1405 จึงได้นำพระศพเดินทางกลับมาภายใน 24 ชม. เพื่อฝังตามหลักศาสนา แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทันเวลา จึงได้ฝังไว้ที่ กูริ อาเมียร์ และต่อมาก็ได้ใช้เป็นสุสานของผู้ปกครองนครซามาร์คานด์หลายพระองค์ สถานที่แห่งนี้มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
 • ชม หอดูดาวอูลุก เบค (Ulug Beg Observatory) เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ดูดาว สร้างโดย ข่านอูลุข เบค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะทางดาราศาสตร์ของท่าน ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1428-1429 เป็นอาคาร 3 ชั้น สูงประมาณ 30 เมตร มีด้านบนยอดคล้ายกับโดม สถานที่แห่งนี้แสดงถึงเรื่องราวทางดาราศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ดูดาวของท่านข่าน ที่ท่านเคยคำนวณรอบปีผิดไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากที่ท่านเสียชีวิต สถานที่แห่งนี้ได้รับความเสียหายจากพวกขโมยและพวกคลั่งศาสนา แต่ชั้นล่างมิได้ถูกทำลาย และต่อมาได้รับการซ่อมแซมขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1929
 • ชม ชาห์ อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex) ซึ่งมีความหมายว่า เป็นที่อยู่ของกษัตริย์ (The Living King /Necropolis) เป็นสถานที่รวมสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา อัฟราซิยาบ (Afrasiyab) นอกกำแพงเมืองเก่า ใช้เป็นที่ฝังศพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9-14 และเป็นความคิดของข่าน ตีมูร์ที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของที่ฝังศพของบุคคลที่มีชื่อเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมัยมากกว่า 20 แห่งให้ศึกษารวมทั้งกระเบื้องเคลือบโบราณที่สวยงามมาก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าที่พัก โรงแรม HOTEL ALEKSANDR   4* หรือเทียบเท่า
7

Day 7 : ซามาร์คานด์-ทาซเค้นท์-อัลมาลี-กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองทาซเค้นท์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม ตลาดคอร์ซู (Chorsu Bazaar) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียกลางและบนเส้นทางสายไหม ที่อยู่ภายใต้โดม 7 โดม ซึ่งได้ถูกแบ่งเป็นแหล่งสินค้าต่างๆจากพ่อค้า เกษตรกรที่ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ สัมผัสกับบรรยากาศแบบย้อนยุคอย่างที่เป็นในสมัยโบราณ แต่ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่    ให้ท่านได้พักผ่อน และสนุกกับการซื้อสินค้าในตลาดบาซาร์ที่มีผ้าแพรพรรณ พรม เครื่องทองเหลือง ผ้าขนสัตว์ เครื่องหนัง และสินค้าพื้นเมืองมากมาย
 • ชม โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet Theatre ) เป็นอนุสรณ์สถานที่มีชื่อเสียง และเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของอุซเบกิสถาน
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • เดินทางสู่ทาซเค้นท์  เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน HY 532
8

Day 8 : กรุงเทพฯ

 • 17.20 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.

วันเดินทาง
20-27 ตุลาคม 2566 17-24 พฤศจิกายน 2566 01-08 ธันวาคม 2566 26 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 29 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating