วันเดินทาง
รวมกรุ๊ปแล้วสามารถเลือกวันเองได้
สายการบิน


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โดยรถไฟ 8 วัน 5 คืน

***โปรแกรมเที่ยวสวิตฯ โดยรถไฟที่คุณออกแบบเองได้ตามความต้องการ  สามารถออกเดินทางได้ ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

สิ่งที่ควรทราบสำหรับโปรแกรมนี้:

 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟ, รถราง, รถประจำทาง, เรือ) โดยใช้ตั๋ว “สวิสแทรเวลพาส” ซึ่งท่านสามารถเดินทางได้อิสระนอกเหนือจากเส้นทางที่ระบุไว้ได้ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีและสะดวกที่สุดในโลก
 • ท่านต้องดูแลสัมภาระของท่านเอง ตลอดการเดินทาง จึงไม่แนะนำให้ใช้กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ (ขนาดที่เหมาะสมคือ 24-26 นิ้ว) ท่านละ 1 ใบ
 • โรงแรมที่พัก จะเป็นระดับ 3 ดาว ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ และพักที่กรุงเบิร์น ตลอด 5 คืน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งจะสะดวกี่ไม่ต้องย้ายที่พักทุกคืน หรือสามารถ
 • ในแต่ละวัน จะต้องมีการเดินเท้าพอสมควร จากจุดท่องเที่ยวต่างๆ แนะนำให้ใช้รองเท้าที่สวมใส่สบาย
 • โปรแกรมนี้ไม่ได้รวมอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกทานอาหารที่ท่านชื่นชอบได้อย่างอิสระ
 • โปรแกรมนี้ ไม่ได้รวมค่ากิจกรรม ต่างๆ เช่น การนั่งรถ หรือ กระเช้า ขึ้นเขา ที่ไม่ได้รวมอยู่ใน สวิสแทรเวลพาส ท่านสามารถซื้อกิจกรรมต่างๆได้ ตามวามต้องการของท่าน

 

1

Day 1: กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3-4 แถว D  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง
2

Day 2: ซูริค-เบิร์น

 • 00.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970
 • 06.55 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านนั่งรถไฟสู่กรุงเบิร์น เก็บสัมภาระไว้ทีโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ มีความเก่าแก่โบราญที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ทางโค้งของริมแม่น้ำอาเรอ Aare River เป็นเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบไว้ทั้ง3 ด้าน เป็นชัยภูมิที่เหมาะในการป้องกันการรุกรานจากศัตรูได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองเบิร์น เริ่มก่อสร้างเมื่อ ค.ศ.1191 เมื่อยุคแบร์ชโทลด์ที่5 แห่งราชวงศ์แซริงเงิน เข้ามามีอำนาจในการปกครองเมือง มีการสร้างปราสาทขึ้นบริเวรปลายแหลมริมฝั่งแม่น้ำ ชื่อว่า “เบิร์น” มากจากคำว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสัตว์ในยุตแบร์ชโทลด์นำมาตั้งชื่อเมือง เป็นการที่ทรงดำริว่าจะตั้งชื่อเมืองตามสัตว์ที่เจอเป็นตัวแรก หมีจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ นำท่านชมหอนาฬิกายักษ์ใหญ่ ไซท์ล็อค หอนาฬิกานี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น มีนาฬิกาโบราณตั้งอยู่ 2 ด้าน ด้านตะวันตกเป็นนาฬิกาเข็ม อีกฝั่งเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราญสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 โดย 4 นาทีก่อนนาฬิกาตีบอกชั่งโมง จะมีตุ๊กตากล มีทั้งรูปหมี สิงโต ไก่ อัศวินตลกๆออกมาเคลื่อนไหวทำท่าต่างๆ ประกอบเสียงแปลกๆเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดดูในทุกชั่วโมง
 • อิสระทานอาหารเที่ยง
 • อิสระเดินเล่น และช๊อปปิ้ง ย่านถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะในอดีตเคยเป็นที่ตั้งตลาดเมือง ปัจจุบันสองข้างทางเป็นตึกแถวและอาคารร้านค้าที่คึกคักให้เดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน กลางถนนมีบ่อน้ำพุโบราญตั้งอยู่หลายแห่ง น่าสนใจตรงที่มีรูปปั้นประดับเหนือน้ำพุที่สวยงามน่าเดินไล่ดูให้ครบทุกแห่ง ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี
 • อิสระทานอาหารค่ำ
 • Hotel City am Bahnhof หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : เบิร์น-กรินเดลวาด์-อินเตอร์ลาเค้น-เบิรน์

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านนั่งรถไฟเดินสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,034 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในฤดูหนาว เป็น 1 ใน 4 สกีรีสอร์ท Best of Alps ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วย กรินเดลวาลด์ ดาวอส เซอร์มัท และเซนต์มอรีสต์ กรินเดลวาลด์ตั้งอยู่บนเชิงเขาไอเกอร์ที่ตั้งตะหง่าน หนึ่งในสามขุนเขา จุงเฟรา ไอเกอร์ และมองซ์ ตัวเมืองตั้งอยู่บนถนนสายหลัก แต่หมู่บ้านจะกระจัดกระจายไปตามที่ลาดเชิงเขา มองลงมาเห็นบ้านแบบสวิสชาเล่ต์เป็นหลังๆ งดงามราวกับบ้านตุ๊กตา ท่านสามารถอิสระเดินเล่นชมเมืองกรินเดลวาลด์ หรือเลือกที่จะไปเยี่ยมชม ยอดเขาจุงเฟรา ได้ (ไม่รวมในค่าบริการ) จากกรินเดลวาลด์ท่านสามารถนั่งกระเช้า Eagle Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) ท่านสามารถชมปราสาทน้ำแข็ง (Ice Palace) ถ้ำที่เจาะเข้าไปในธารน้ำแข็ง และชม กลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ และสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร (ค่ากระเช้า ไป-กลับในการเยี่ยมชมจุงเฟรา ประมาณท่านละ CHF 74 หรือ 3,000 บาท)
 • อิสระรับประทานอาหารเที่ยง
 • นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองอินเตอร์ลาเค้น (Interlaken) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบธุน (Thun) และทะเบสาบบรีนซ์ (Breinz) และมีแม่น้ำอาเรเชื่อมทั้งสองทะเลสาบตัดผ่ากลางเมือง ทำให้อินเทอร์ลาเคินเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านเดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเคิน เลือกซื้อสินค้าที่ย่าน ย่านโฮอีเวก (Hoheweg)ที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของการเป็นศูนย์กลางการ ช้อปปิ้งในอินเตอร์ลาเคิน จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟกลับสู่กรุงเบิร์น
 • อิสระรับประทานอาหารเย็น
 • Hotel City am Bahnhof หรือเทียบเท่า
4

Day 4 : เบิร์น-ลูเซิร์น-เบิร์น

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น มีแม่น้ำร็อยส์ไหลออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมือง จากเมืองนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์, เขาพีลาทุส และเขาริกกี้ ลูเซิร์นมีภูมิอากาศเย็นตลอดทั้งปี นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองลูเซิร์น เพื่อขึ้นเรือล่องทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐจุดกำเนิดของสมาพันธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สุด ก่อให้เกิดตานานวีรบุรุษ วิลเลียมเทลกับแอปเปิ้ล แห่งอิสรภาพ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของชาวสวิสได้เป็นอย่างดี เมื่อเรือเทียบท่าที่หมู่บ้านวิทซ์นาว นำท่านนั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร นาท่านชมยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคาว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug จากนั้นเดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ที่จะให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่าง ถึง ท่าเรือเว้กกิส (Weggis)
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินชมเมืองลูเซิร์น ซึ่งมีแม่น้ำรอยส์ (Reuss) พาดผ่านตัวเมืองแบ่งลูเซิร์นออกเป็น เมืองเก่าและเมืองใหม่ มีสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge หรือ The Kapellbrücke) เป็นตัวเชื่อม เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 1332 แต่ตัวสะพานมีการสร้างใหม่หลังเหตุไฟไหม้เมื่อปี 1993 ทว่าจิตกรรมเก่าแก่ทรงสามเหลี่ยมใต้หลังคาสะพานในสมัยคริสตศวรรษที่ 17 ที่ทำให้สะพานนี้ยิ่งพิเศษ หลังเหตุไฟไหม้เหลือภาพดั้งเดิมแค่ 20 กว่าภาพ บางภาพบนสะพานจึงถูกเว้นไป บ้างมีคราบดำเป็นตอตะโกจากร่องรอยของเปลวไฟ บางภาพถูกแทนที่ด้วยภาพถ่าย จากนั้นชมสิงโตแห่งลูเซิร์น อนุสาวรีย์แกะสลักรูปราชสีห์ ที่นอนคร่ำครวญรอความตาย จากพิษบาดแผลของหอกดาบ ข้างๆ มีโล่ห์ของทหารสวิตอยู่
 • อิสระรับประทานอาหารเย็น
 • Hotel City am Bahnhof หรือเทียบเท่า
5

Day 5 : เบิร์น-เซอร์มัท-เบิร์น

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางโดยรถไฟ สู่เมืองเซอร์แมต ให้ท่านได้ชมความงามของเมืองเซอร์แมต ดินแดนเล็กๆ บนยอดเขาที่หลายคนตกหลุมรักและยกให้เป็นสถานที่สุดโปรด เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงมาก มีชื่อเสียงด้านการปีนเขาและเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เมืองเซอร์มัท มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ นอกจากนี้เมืองเซอร์มัท ยังเป็นจุดชมยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่สวยงาม ต้นแบบของโลโก้ช็อกโกแลต Toblerone และบริษัทผลิตภาพยนตร์ Paramount Pictures ที่เที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ดเป็นยอดเขาทรงพีระมิด ที่มีความสูงถึง 4,478 เมตร
 • อิสระรับประทานอาหารเที่ยง
 • เพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติของเมืองเซอร์แมต เดินช๊อปปิ้งซื้อของจากร้านค้าต่างๆ หรือท่านสามารถซื้อกิจกรรม นั่งรถไฟสาย Gornergratbahn ขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) เพื่อชมความสวยงามของยอดเขา Matterhorn โดยเป็นรถไฟขึ้นเขา สถานีรถไฟตั้งอยู่ในเมือง Zermatt รถไฟขึ้นเขา Gornergrat จอดหลายสถานี สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี สถานีที่อยู่ด้านบนสุดของยอดเขา Gornergrat เราสามารถถ่ายรูปคู่กับยอดเขา Matterhorn ได้อย่างสวยงาม (ไม่รวมในค่าทัวร์ ค่ารถไฟขึ้นเขา ไป-กลับ ประมาณท่านละ CHF 44 หรือ 1,800 บาท) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางโดยรถไฟ กลับสู่กรุงเบิร์น
 • อิสระรับประทานอาหารเย็น
 • Hotel City am Bahnhof หรือเทียบเท่า
6

Day 6 : เบิร์น-น้ำตกไรน์-ซูริค-เบิร์น

 • รับประทานอาหารเช้าที่ดรงแรมที่พัก
 • เดินทางโดยรถไฟสู่น้ำตกไรน์ ชมความงามของน้ำตกไรน์ (Rheinfall) น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ในช่วงฤดูหนาว จะมีปริมาณน้ำเฉลี่ยราว 250 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที และในฤดูร้อนจะมีน้ำเฉลี่ยมากถึง 600 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • อิสระรับประทานอาหารเที่ยง
 • เดินทางสู่เมืองซูริค หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์(Switzerland) มีภูมิประเทศที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำและทะเลสาบ นำท่านเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองซูริค โบสถ์ Fraumünster เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค โบสถ์ Grossmünster เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน ช๊อปปิ้ง ย่านถนน Bahnofstrasse ย่านธุรกิจของเมืองซูริค เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยังเป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อกับรถรางไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ชื่นชอบแต่คนในละแวกนี้เองก็ชอบมาเดินซื้อของกันอย่างไม่ขาดสาย มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึกเช่นช็อกโกแลตสวิสก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ชมความงามของย่านเมืองเก่าซูริคบนฝั่งแม่น้ำลิมัต ขึ้นไปชมวิวของเมืองซูริคมุมสูง บนป้อม Linderholf ซึ่งเป็นป้อมโรมันโบราณสมัยศตวรรษที่ 4 จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงาม ได้เวลาสมควรออกเดินทางโดยรถไฟสู่กรุงเบิร์น
 • อิสระรับประทานอาหารเย็น
 • Hotel City am Bahnhof หรือเทียบเท่า
7

Day 7 : เบิร์น-ซูริค-เบิร์น

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 13.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG971
8

Day 8 : กรุงเทพฯ

 • 06.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาต่อคนเมื่อเดินทาง

4 คน     ราคา 99,900 บาท/ท่าน

6 คน     ราคา 89,900 บาท/ท่าน

8 คน     ราคา 84,900 บาท/ท่าน

10 คน   ราคา 79,900 บาท/ท่าน

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Go Together Travel

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
รวมกรุ๊ปแล้วสามารถเลือกวันเองได้
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating