วันเดินทาง
รวมกรุ๊ปแล้วสามารถเลือกวันเองได้
สายการบิน


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โดยรถไฟ 8 วัน 5 คืน

***โปรแกรมเที่ยวสวิตฯ โดยรถไฟที่คุณออกแบบเองได้ตามความต้องการ  สามารถออกเดินทางได้ ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป พร้อมหัวหน้าทัวร์

สิ่งที่ควรทราบสำหรับโปรแกรมนี้:

 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟ, รถราง, รถประจำทาง, เรือ) โดยใช้ตั๋ว “สวิสแทรเวลพาส” ซึ่งท่านสามารถเดินทางได้อิสระนอกเหนือจากเส้นทางที่ระบุไว้ได้ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีและสะดวกที่สุดในโลก
 • ท่านต้องดูแลสัมภาระของท่านเอง ตลอดการเดินทาง จึงไม่แนะนำให้ใช้กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ (ขนาดที่เหมาะสมคือ 24-26 นิ้ว) ท่านละ 1 ใบ
 • โรงแรมที่พัก จะเป็นระดับ 3 ดาว ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ และพักที่กรุงเบิร์น ตลอด 5 คืน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งจะสะดวกี่ไม่ต้องย้ายที่พักทุกคืน หรือสามารถ
 • ในแต่ละวัน จะต้องมีการเดินเท้าพอสมควร จากจุดท่องเที่ยวต่างๆ แนะนำให้ใช้รองเท้าที่สวมใส่สบาย
 • โปรแกรมนี้ไม่ได้รวมอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกทานอาหารที่ท่านชื่นชอบได้อย่างอิสระ
 • รวมกระเช้าขึ้นเขาจุงเฟรา

1

Day 1: กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3-4 แถว D  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง
2

Day 2: ซูริค-เบิร์น-มองเทรอซ์-เบิร์น

 • 00.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970
 • 06.55 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านนั่งรถไฟสู่กรุงเบิร์น เก็บสัมภาระไว้ทีโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ มีความเก่าแก่โบราญที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ทางโค้งของริมแม่น้ำอาเรอ Aare River เป็นเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบไว้ทั้ง3 ด้าน เป็นชัยภูมิที่เหมาะในการป้องกันการรุกรานจากศัตรูได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองเบิร์น เริ่มก่อสร้างเมื่อ ค.ศ.1191 เมื่อยุคแบร์ชโทลด์ที่5 แห่งราชวงศ์แซริงเงิน เข้ามามีอำนาจในการปกครองเมือง มีการสร้างปราสาทขึ้นบริเวรปลายแหลมริมฝั่งแม่น้ำ ชื่อว่า “เบิร์น” มากจากคำว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสัตว์ในยุตแบร์ชโทลด์นำมาตั้งชื่อเมือง เป็นการที่ทรงดำริว่าจะตั้งชื่อเมืองตามสัตว์ที่เจอเป็นตัวแรก หมีจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ นำท่านชมหอนาฬิกายักษ์ใหญ่ ไซท์ล็อค หอนาฬิกานี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น มีนาฬิกาโบราณตั้งอยู่ 2 ด้าน ด้านตะวันตกเป็นนาฬิกาเข็ม อีกฝั่งเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราญสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 โดย 4 นาทีก่อนนาฬิกาตีบอกชั่งโมง จะมีตุ๊กตากล มีทั้งรูปหมี สิงโต ไก่ อัศวินตลกๆออกมาเคลื่อนไหวทำท่าต่างๆ ประกอบเสียงแปลกๆเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดดูในทุกชั่วโมง
 • อิสระเดินเล่น และช๊อปปิ้ง ย่านถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะในอดีตเคยเป็นที่ตั้งตลาดเมือง ปัจจุบันสองข้างทางเป็นตึกแถวและอาคารร้านค้าที่คึกคักให้เดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน กลางถนนมีบ่อน้ำพุโบราญตั้งอยู่หลายแห่ง น่าสนใจตรงที่มีรูปปั้นประดับเหนือน้ำพุที่สวยงามน่าเดินไล่ดูให้ครบทุกแห่ง ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี
 • อิสระทานอาหารเที่ยง
 • เดินทางโดยรถไฟสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองพักตากอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งใน สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่ง ทะเลสาบเจนีวา โดยมีทิวทัศน์ของ เทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ตรงเบื้องหน้าอย่างสง่างาม และได้รับสมญานามว่า “ริเวียร่า แห่งสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายภาพกับปราสาทชิลยอง (Chateau De Chillon) เป็นปราสาทโบราณอายุกว่า 1,000 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยซาวอย (Savoy) เพื่อควบคุมการเดินเรือในทะเลสาบเจนีวา ที่สำคัญยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ปราสาทของเจ้าชายเอริค (Prince Eric’s Castle) ในเรื่องการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง The Little Mermaid (1989) อีกด้วย ได้เวลาสมควรนำท่านนั่งรถไฟกลับสู่กรุงเบิร์น
 • อิสระทานอาหารค่ำ
 • Hotel City am Bahnhof หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : เบิร์น-จุเฟรา-อินเตอร์ลาเค้น-ไฮเซลท์วาลด์-เบิรน์

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านนั่งรถไฟเดินสู่สถานี กรินเดลวาลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal) ซึ่งเป็นสถานีสำหรับการขึ้นกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงฟรา นำท่านนั่งกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) ท่านสามารถชมปราสาทน้ำแข็ง (Ice Palace) ถ้ำที่เจาะเข้าไปในธารน้ำแข็ง และชม กลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ และสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร
 • อิสระรับประทานอาหารเที่ยง
 • นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองอินเตอร์ลาเค้น (Interlaken) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบธุน (Thun) และทะเบสาบบรีนซ์ (Breinz) และมีแม่น้ำอาเรเชื่อมทั้งสองทะเลสาบตัดผ่ากลางเมือง ทำให้อินเทอร์ลาเคินเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านเดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเคิน เลือกซื้อสินค้าที่ย่าน ย่านโฮอีเวก (Hoheweg)ที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของการเป็นศูนย์กลางการ ช้อปปิ้งในอินเตอร์ลาเคิน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เเมือง ไอเซลท์วาลด์ (Iseltwald) เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเป็นธรรมชาติมาก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความเป็นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง สิ่งที่ถือว่าเป็นรางวัลของที่นี่คือทิวทัศน์ความงามตามธรรมชาติที่มีทะเลสาบ Brinz อยู่เบื้องหลัง ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนนิยมมาเดินท่องเที่ยว และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ซีรี่เกาหลีชื่อดัง “Crash Landing on You” ได้เวลาสมควรนั่งรถไฟกลับสู่กรุงเบิร์น
 • อิสระรับประทานอาหารเย็น
 • Hotel City am Bahnhof หรือเทียบเท่า
4

Day 4 : เบิร์น-ยอดเขาริกิ-ลูเซิร์น-เบิร์น

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น มีแม่น้ำร็อยส์ไหลออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมือง จากเมืองนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์, เขาพีลาทุส และเขาริกกี้ ลูเซิร์นมีภูมิอากาศเย็นตลอดทั้งปี นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองลูเซิร์น เพื่อขึ้นเรือล่องทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐจุดกำเนิดของสมาพันธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สุด ก่อให้เกิดตานานวีรบุรุษ วิลเลียมเทลกับแอปเปิ้ล แห่งอิสรภาพ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของชาวสวิสได้เป็นอย่างดี เมื่อเรือเทียบท่าที่หมู่บ้านวิทซ์นาว นำท่านนั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร
 • นำท่านชมยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคาว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug จากนั้นเดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ที่จะให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่าง ถึง ท่าเรือเว้กกิส (Weggis)
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินชมเมืองลูเซิร์น ซึ่งมีแม่น้ำรอยส์ (Reuss) พาดผ่านตัวเมืองแบ่งลูเซิร์นออกเป็น เมืองเก่าและเมืองใหม่ มีสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge หรือ The Kapellbrücke) เป็นตัวเชื่อม เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 1332 แต่ตัวสะพานมีการสร้างใหม่หลังเหตุไฟไหม้เมื่อปี 1993 ทว่าจิตกรรมเก่าแก่ทรงสามเหลี่ยมใต้หลังคาสะพานในสมัยคริสตศวรรษที่ 17 ที่ทำให้สะพานนี้ยิ่งพิเศษ หลังเหตุไฟไหม้เหลือภาพดั้งเดิมแค่ 20 กว่าภาพ บางภาพบนสะพานจึงถูกเว้นไป บ้างมีคราบดำเป็นตอตะโกจากร่องรอยของเปลวไฟ บางภาพถูกแทนที่ด้วยภาพถ่าย จากนั้นชมสิงโตแห่งลูเซิร์น อนุสาวรีย์แกะสลักรูปราชสีห์ ที่นอนคร่ำครวญรอความตาย จากพิษบาดแผลของหอกดาบ ข้างๆ มีโล่ห์ของทหารสวิตอยู่อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเป็นการระลึกถึงทหารรับจ้างกว่า 700 นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส
 • อิสระกับการช๊อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำของสวิส หรือของที่ระลึกต่างๆ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอ-เรีย น็อค  นาฬิกากุ๊กกู ในย่านเมืองใหม่ลูเซิร์น หรือท่านที่อยากจะชมเมืองลูเซิร์นจากมุมสูง สามารถเดินขึ้นกำแพงเมืองที่มีหอคอยอีก 4 แห่งตั้งอยู่ หอคอยเหล่านี้มีวิวของเมืองให้เห็นในมุมที่แตกต่างกัน ได้เวลาสมควรนำท่านนั่งรถไฟกลับสู่กรุงเบิร์น
 • อิสระรับประทานอาหารเย็น
 • Hotel City am Bahnhof หรือเทียบเท่า
5

Day 5 : เบิร์น-เซอร์มัท-เบิร์น

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางโดยรถไฟ สู่เมืองเซอร์แมต ให้ท่านได้ชมความงามของเมืองเซอร์แมต ดินแดนเล็กๆ บนยอดเขาที่หลายคนตกหลุมรักและยกให้เป็นสถานที่สุดโปรด เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงมาก มีชื่อเสียงด้านการปีนเขาและเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เมืองเซอร์มัท มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ นอกจากนี้เมืองเซอร์มัท ยังเป็นจุดชมยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่สวยงาม ต้นแบบของโลโก้ช็อกโกแลต Toblerone และบริษัทผลิตภาพยนตร์ Paramount Pictures ที่เที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ดเป็นยอดเขาทรงพีระมิด ที่มีความสูงถึง 4,478 เมตร
 • อิสระรับประทานอาหารเที่ยง
 • เพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติของเมืองเซอร์แมต เดินช๊อปปิ้งซื้อของจากร้านค้าต่างๆ หรือท่านสามารถซื้อกิจกรรม นั่งรถไฟสาย Gornergratbahn ขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) เพื่อชมความสวยงามของยอดเขา Matterhorn โดยเป็นรถไฟขึ้นเขา สถานีรถไฟตั้งอยู่ในเมือง Zermatt รถไฟขึ้นเขา Gornergrat จอดหลายสถานี สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี สถานีที่อยู่ด้านบนสุดของยอดเขา Gornergrat เราสามารถถ่ายรูปคู่กับยอดเขา Matterhorn ได้อย่างสวยงาม (ไม่รวมในค่าทัวร์ ค่ารถไฟขึ้นเขา ไป-กลับ ประมาณท่านละ CHF 44 หรือ 1,800 บาท) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางโดยรถไฟ กลับสู่กรุงเบิร์น
 • อิสระรับประทานอาหารเย็น
 • Hotel City am Bahnhof หรือเทียบเท่า
6

Day 6 : เบิร์น-น้ำตกไรน์-ซูริค-เบิร์น

 • รับประทานอาหารเช้าที่ดรงแรมที่พัก
 • เดินทางโดยรถไฟสู่น้ำตกไรน์ ชมความงามของน้ำตกไรน์ (Rheinfall) น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ในช่วงฤดูหนาว จะมีปริมาณน้ำเฉลี่ยราว 250 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที และในฤดูร้อนจะมีน้ำเฉลี่ยมากถึง 600 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • อิสระรับประทานอาหารเที่ยง
 • เดินทางสู่เมืองซูริค หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์(Switzerland) มีภูมิประเทศที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำและทะเลสาบ นำท่านเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองซูริค โบสถ์ Fraumünster เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค โบสถ์ Grossmünster เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน ช๊อปปิ้ง ย่านถนน Bahnofstrasse ย่านธุรกิจของเมืองซูริค เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยังเป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อกับรถรางไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ชื่นชอบแต่คนในละแวกนี้เองก็ชอบมาเดินซื้อของกันอย่างไม่ขาดสาย มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึกเช่นช็อกโกแลตสวิสก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ชมความงามของย่านเมืองเก่าซูริคบนฝั่งแม่น้ำลิมัต ขึ้นไปชมวิวของเมืองซูริคมุมสูง บนป้อม Linderholf ซึ่งเป็นป้อมโรมันโบราณสมัยศตวรรษที่ 4 จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงาม ได้เวลาสมควรออกเดินทางโดยรถไฟสู่กรุงเบิร์น
 • อิสระรับประทานอาหารเย็น
 • Hotel City am Bahnhof หรือเทียบเท่า
7

Day 7 : เบิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม+
 • นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟ สู่สนามบินซูริค ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
 • 13.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG971
8

Day 8 : กรุงเทพฯ

 • 06.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Go Together Travel

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
รวมกรุ๊ปแล้วสามารถเลือกวันเองได้
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating