วันเดินทาง
16-27 พฤศจิกายน 2566 07-18 ธันวาคม 2566 28 ธันวาคม - 08 มกราคม 2567 25 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2567 22 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2567
สายการบิน


จัยซัลแมร์ Golden City (นครสีทอง)
จ๊อดปูร์ Blue City (นครสีฟ้า)
ชัยปุระ Pink City (นครสีชมพู)
เมืองอุไดร์ปูร์ (นครสีขาว)

*****พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว*****

สุดยอดโปรแกรม…เที่ยวครบสูตร!!!

ราชาสถาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย ทางฝั่งตะวันตกของรัฐติดกับประเทศปากีสถาน ทางเหนือติดกับรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา ทางตะวันออกติดกับรัฐอุตตรประเทศและรัฐมัธยมประเทศ ทางใต้ติดกับรัฐคุชราต ทางใต้ของรัฐราชสถาน ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอาหรับ 400 กิโลเมตร มีเทือกเขา Aravalli ซึ่งแบ่งราชสถานออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทะเลทรายปกคลุม 2 ใน 3 ของรัฐ และฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์

1

Day 1: กรุงเทพฯ-เดลี

 
 • 17.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2
 • 20.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเดลี” ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG315 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง บริการอาหารเย็นบนเครื่อง)
 • 23.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 • เข้าที่พัก  RADISSON BLU PACHIM VIHAR HOTEL 5*  หรือ เทียบเท่า
2

Day 2 : เดลี-จัยปูร์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • เข้าชม กุตุบมีนาร์(Qutb Minar) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่  สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับสถานะมรดกโลกเมื่อ พ.  ศ. 2536 เป็นหอสูงที่สร้างด้วยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสูง 72.  5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (JAIPUR) หรือ “นครสีชมพู” ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแคว้นราชาสถาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก โรงแรม  SAROVAR PORTICO HOTEL 5*   หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : เมืองจัยปูร์ - ซิตี้ทัวร์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมเมืองจัยปูร์ หรือนครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ ท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม จัยปูร์เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink City) เพราะในสมัยที่มหาราชา ราม สิงห์ เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองจัยปูร์เวลานั้นอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ในปีค.ศ.1853 เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษเสด็จประพาสเมืองจัยปูร์ มหาราชา ราม สิงห์ สั่งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทาสีบ้านเรือนด้วยสีชมพู (อมส้ม)
 • นำท่านขึ้น ชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจัยปูร์ สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบื้องล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม ซิตี้พาเลช (Jaipur City Palace)ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล
 • นำท่าน แวะถ่ายภาพ ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799  โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ เป็นอาคาร 5 ชั้นสร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได้ และนั่นคือที่มาของคำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีชมพู
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  SAROVAR PORTICO HOTEL 5*  หรือเทียบเท่า
4

Day 4 : เมืองจัยปูร์-เมืองบิคาเนอร์-วิหารคาร์นีมาทา

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่เมืองบิคาเนอร์ (BIKANER) ระยะทาง 320 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)  สมัยอดีตยังไม่มีเมืองบิคาเนอร์ บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Mawar Land of the Dead
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
 • ชม วิหารคาร์นีมาทา (Karni mata Temple) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 สร้างเพื่ออุทิศ ให้แด่หนูที่มีความเชื่อ ว่าเป็นเหล่าลูกหลานของเทพธิดา Karni mata ที่เป็นร่างอวตารของเทพธิดา Durga (เทพธิดาแห่งพลัง และชัยชนะ)
 • ชม พิพิธภัณฑ์ Ganga Golden Jubilee  พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1937  ภายในมีผลงานศิลปะ เครื่องปั้นดินเผาจากสมัยคุปตะเครื่องดนตรี ภาพวาด เครื่องแต่งกายของราชวงศ์ พรมอันประณีต ที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกและประเพณีอันยาวนานของราชสถาน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าพัก LALLGARH  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 
5
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ หรือ ป้อมจูนนาการ์ (Junagarh Fort) วังมหาราชาที่อยู่ในสภาพดีสุดแห่งหนึ่งในราชาสถาน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1588 ถูกสร้างขึ้นโดยราชปุต Rao Bika ด้วยการต่อสู้กับชนพื้นเมือง จนสามารถตั้งถิ่นฐานแม้ผ่านการรุกรานจากมหาโมกุลหลายครั้ง แต่ทะเลทรายที่อยู่รอบด้าน รวมทั้งความกล้าหาญของนักรบ ช่วยให้เมืองอยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่ แบ่งเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan Mahal และ Anoop Mahal
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองจัยแซลเมียร์ (JAISALMER) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง จัยแซลเมียร์ คือเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสีทอง” ตั้งอยู่บนที่ราบสูง กลางที่ราบทะเลทรายธาร์ มีกำแพงสูงใหญ่ดูโอฬาร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางตะวันตกสุดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าที่ สำคัญระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง  นครแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากหินทรายสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยามต้องแสงอาทิตย์อัสดงที่ไล้ลงบนพื้นผิวของหินเหล่านี้ ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นสีทองอร่ามตา และนี่คือที่มาของสมญา  “นครสีทอง”  ด้วยเหตุที่จัยแซลเมียร์เคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญ ส่งผลให้พ่อค้าวาณิชย์ในตระกูลดังๆ หลายๆคนร่ำรวยกันอย่างมหาศาล  กลายเป็นอภิมหาเศรษฐี มีคฤหาสน์ที่ใหญ่โตมโหฬาร
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RANGMAHAL HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
6

Day 6 : เมืองจัยแซลเมียร์-ชมทะเลกาดซิซาร์-ขี่อูฐทะเลทรายทาร์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม ป้อมจัยแซลเมียร์ (Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ สร้างโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ โดยป้อมนี้ถือว่าเป็นป้อมที่สร้างลำดับที่ 2 ของรัฐราชสถาน ชมความสวยงามของปราสาททรายที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางทะเลทราย ภายในป้อมมีบ้านพักของชาวบ้านที่พำนักอยู่อาศัยมานานนับร้อยปี ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองจัยแซลเมียร์โดยรอบ
 • ชม คฤหาสน์ของเสนาบดี  หลังแรกคือ Nathmal Ji Ki Haveli  สูง 5 ชั้น ที่สร้างราว ค.ศ.ที่ 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พี่น้องศิลปินและสถาปนิกเอก ที่สร้างอย่างวิจิตรบรรจง ด้วยการฉลุลายผนังอย่างละเอียดอ่อน และอีกหลังคือ Patwon ki Haveli ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจัยแซลเมียร์ ซึ่งภายในจะจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชมทะเลสาบกาดซิซาร์ (Gadsisar Lake) โอเอซิสขนาดมหึมาท่ามกลางทะเลที่สร้างโดยมหาราชาวาลกาดซี ในราว ค.ศ.ที่ 14 ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของเมืองจัยแซลเมียร์ รอบๆทะเลสาบมีวัดเล็กๆ ในช่วงฤดูหนาวจะได้พบเห็นนกนานาชนิดโดยรอบบริเวณทะเลสาบ
 • นำท่าน ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ ชม Sam Sand Dunes ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปราว 45 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังใน จัยแซลเมียร์ เนินทรายแห่งนี้เป็นที่ซึ่งโค้งขอบฟ้าจรดกับผืนแผ่นทรายได้อย่างงดงามเกินคำบรรยาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก โรงแรม RANGMAHAL HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
7

Day 7 : เมืองจัยแซลเมียร์-ป้อมเมห์รานกาห์-เมืองจ๊อดปูร์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่เมืองจ๊อดปูร์(JODHPUR) ในเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า “จ๊อดปูร์” หรือเมืองโยธะปุระ นครแห่งนักรบ ที่ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้าราวกับน้ำทะเล เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในแคว้นราชาสถาน ถูกตั้งขึ้นเป็นราชธานี โดย Rao Jodha แห่งราชวงศ์ Rathor
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 • ชมป้อมเมห์รานกาห์ (Mehrangarh Fort) เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ป้อมปราการที่ยาวเหยียดข้ามเขาถึง 125 ลูก ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด และเป็นจุดชมวิวเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด
 • ชม วัด Chamunda Mataji  อีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียง ศูนย์รวมจิตใจของเมือง ภายในมีเทพเจ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ คือ มีเทะแต่งองค์สององค์มีพาหนะเป็นสิงโต  จนกระทั่งได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางไปยัง Mehrangarh Fort ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ท่านจะได้ชมสิ่งปลูกสร้างสะอาดตา “Jaswant Thada” ก่อสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และเป็นที่ฝังศพของมหาราชา Jaswant Singh ที่สองและสมาชิกคนอื่นๆ ในราชวงศ์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก โรงแรม RANBANKA   HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
8

Day 8 : เมืองจ๊อดปูร์-เมืองเมาท์อาบู-กลุ่มวัดเซนดิลวารา

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมาท์อาบู (MOUNT ABU) ระยะทาง 336 กิโลเมตร หรือเรียกว่า ภูเขาราชาเทวะ  มีความสูงประมาณ 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเลจึงทำให้อากาศเย็นสบายทั้งปี เป็นเมืองพักผ่อน เนื่องจากแคว้นราชาสถานเป็นเขตทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม กลุ่มวัดเชนดิลวารา (Dilwara Jain Temples) ที่สลักเสลาด้วยหินอ่อนอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งมีจำนวน 5 วัด ตั้งอยู่บนทิวเขานอกเมือง ชม วัดวิมาลวาสาหิ (Vimal Vasahi) และวัด Tejpal ฯลฯ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก CAMA RAJPUTANA HOTEL  4*  หรือ เทียบเท่า
9

Day 9 : เมืองเมาท์อาบู-วิหารเชน-รานัคปูร์-เมืองอุไดปูร์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองรานัคปูร์ (RANAKPUR) นำท่าน ชมวิหารเชน (Ranakpur Jain Temple)  เป็นวิหารของศาสนาเชน สร้างโดยคหบดี Dharna Sah เมื่อเกือบ 500 ปีก่อน ภายในประกอบด้วยห้องโถงกว่า 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และเสาถึง 1,144 ต้น เสาแต่ละต้นจะถูกแกะสลักอย่างงดงามมาก คิดเป็นพื้นที่แกะสลักกว่า 3,000 ตารางเมตร ทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยม เมื่อสร้างวัดนี้จำเป็นต้องสร้างเมืองขึ้นมาเพื่อเป็นที่อาศัยของคนงานนับหมื่น และเป็นสถานที่ ที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งผู้คนเดินทางมาเพื่อแสวงบุญ  ทั้งยังเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมากสำหรับผู้นับถือศาสนาเชน เมืองดังกล่าวตั้งชื่อว่า “รานัคปูร์” เพื่อเป็นเกียรติแด่มหารานา แห่งราชาอาณาจักร ผู้อนุญาตให้สร้างวัด
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางต่อสู่ เมืองอุไดร์ปูร์ (UDAIPUR) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นราชาสถาน และตั้งอยู่ริมทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานีแห่งที่สองของอาณาจักร Mewar อุไดปูร์เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านความโรแมนติกและเพียบพร้อม ไปด้วยความงามของทะเลสาบ พระราชวังและน้ำพุที่สวยงาม
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก 
 • เข้าที่พัก โรงแรม RADISSON BLU HOTEL  5*   หรือเทียบเท่า
10

Day 10 : เมืองอุไดร์ปูร์-ซิตี้ พาเลช-ฟาเตห์ ประกาห์ พาเลช-ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้น ชมซิตี้ พาเลช (Udaipur City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว ซึ่งส่วนหนึ่งมีการดัดแปลงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับประดาด้วยกระจกและแก้วหลากสี นับเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นราชาสถาน ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ประทับของราชตระกูล และมีการจัดแสดงวัตถุโบราณที่มีค่ามากมายให้ผู้คนเข้าชม
 • ชมภายนอก ของ ฟาเตห์ ประกาห์ พาเลช (Fateh Prakash Palace) ซึ่งมหาราชาองค์หนึ่งอยากได้เฟอร์นิเจอร์คริสตัลมาประดับวัง แต่ไม่ชอบเครื่องเรือนสไตล์ยุโรป จึงบัญชาให้กรมช่างในราชอาณาจักรทำเครื่องเรือนต้นแบบจากไม้ แกะสลักลวดลายสวยงามก่อนส่งไปยังอังกฤษเพื่อให้บริษัทคริสตัลทำเฟอร์นิเจอร์ตามแบบนั้น จากนั้นจึงค่อยส่งกลับมาประดับไว้ที่วังแห่งนี้
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • ท่าน ล่องเรือในทะเลสาบพิโคลา (Lake Pichola Cruise) ชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบในยามเย็น ทะเลสาบนี้มีความกว้าง 3 กม. ยาว 4 กม. มีเกาะอยู่ 2 เกาะคือ Jag Niwas และ Jag Mandir เกาะ Jag Niwas เป็นที่ตั้งของ The Lake Palace สร้างโดย Maharana Jagat Singh ll เมื่อปี 1743 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน แต่ปัจจุบันกลายเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวไปเรียบร้อยแล้ว ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณคืนละ 15,000 บาท ไปจนถึง 200,000 กว่าบาท
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
 • ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU HOTEL  HOTEL 5*  หรือเทียบเท่า
11

Day 11 : เมืองอุไดปูร์-วัดจักดิศ-เมืองเดลี

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านชม วัดจักดิศ (Jagdish Temple) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุไดปูร์ และเป็นที่เคารพสักการะสำหรับชาวเมืองอุไดปูร์เป็น  อย่างยิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1651 จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยังสนามบินฯ
 • รับประทานอาหารกลางวันภ่นมรสนามบิน (บริการคูปองเงินสดท่านละ 15 USD)
 • 13.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลี” โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่  AI-470
 • 14.20 น. เดินทางถึงสนามบินในเมืองเดลี ประเทศอินเดีย
 • นำท่านสู่ ตลาดจันปาท(Janpath Market) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น ผ้าไหมอินเดีย, เครื่องประดับอัญมณี, ไม้จันทน์หมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าโรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน
 • 00.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG-316
12

Day 12 : เมืองเดลี-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

 • 05.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.

วันเดินทาง
16-27 พฤศจิกายน 2566 07-18 ธันวาคม 2566 28 ธันวาคม - 08 มกราคม 2567 25 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2567 22 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2567
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating