วันเดินทาง
10 -21 ธันวาคม 2566 10 -21 ธันวาคม 2566 21 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 20-31 มีนาคม 2567 7-18 เมษายน 2567
สายการบิน


ไม่พลาดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกกิจกรรม เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง กด Add Friend ทางเราได้เลย

เพิ่มเพื่อน
 • เที่ยวฟินแลนด์- นอร์เวย์ชมแสงเหนือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันแสนสวยงามและน่าพิศวง
  น าท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
  ให้ท่านได้ว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น
 • ชมหมู่บ้านซานตาคลอส
 • พักโรงแรมกระจกสไตล์ IGLOO สะดวกสบายมีห้องอาบน้ำในตัว
 • นำท่านออกล่าแสงเหนือด้วย HEATING SLEDGE ตามล่าหาปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงออโรร่าในรถกระจกแสนอบอุ่น
 • ทำกิจกรรม นั่งลากเลื่อนสุนัข Husky Safaris ,นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์และขับ Snowmobile
  เมืองทรอมโซ เมืองแห่งแสงเหนือ สุดยอดสถานที่ในการตามล่าแสงเหนือ น่ังกระเช้าสู่ยอดเขา
  โตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)ชมทุกจุดไฮไลท์ของเกาะโลโฟเทน
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์จับปูยักษ์ตัวเป็นๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมลิ้มรส
  อาหารปรุงพิเศษจากเนือ้ ปูยักษ์แบบสดๆให้ท่านได้รับประทาน

1

Day 1: กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เคมิ

 • 05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ
  เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ ชั้น 4
 • 08.00 น.  “เหิรฟ้าสู่สนามบินเฮลซิงกิ” โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY142
  สายการบินฯ มีอาหารเช้า และอาหารกลางวัน บริการระหว่างเที่ยวบินสู่เฮลซิงกิ
 • 15.30 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI)เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 17.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองเคมิ โดยสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่  AY632
 • 19.55 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเคมิ(KEMI) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia)
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC KEMI HOTEL หรือเทียบเท่า
2

Day 2: เคมิ-เรือตดัน้า แข็ง POLAR ICEBREAKER - โรวาเนียมี่

 • 07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือของ POLAR EXPLORER ICEBREAKER (ระยะทาง117 กิโลเมตร) เรือตัดน้ำแข็งไอซเ์บรกเกอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลก
  ว่ายน้ำทะเล ICE SWIMMING ในบ่อกลางทะเลที่หนาวเย็นและล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT พร้อมรับประทานอาหารว่างบนเรือตัดน้าแข็ง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • 13.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเคมิ(ระยะทาง 73 กิโลเมตร)
 • นำท่านชม Snow Experience 365 อันเป็นผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 ในทุกๆปีของฤดูหนาวจะมีการรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรวาเนียมี่ (ระยะทาง 117 กิโลเมตร)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ที่พักโรงแรม SANTAS IGLOOS ARCTIC CIRCLE PREMIUM หรือ เทียบเท่า
  ***สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นำเข้าพักในหมู่บ้านเรือนกระจก ซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ ผลิตจากกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ มีการปรับอุณหภูมิ
  ภายในห้องอบอุ่นตลอดเพื่อให้ป้องกันหิมะเกาะเป็นน้ำแข็งและไม่ให้บดบังทัศนียภาพความงามด้านนอกห้อง เพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่าง
  ชัดเจน และไม่ควรพลาดกับประสบการณ์การเข้าพักในช่วงฤดูหนาว ในวันที่ท้องฟ้าเปิดท่านจะได้นอนบนเตียงแสนอุ่นพร้อมชมวิวแสงเหนือ***
3

Day 3: โรวาเนียมี่-ซาลิเซลก้า

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTACLAUS VILLAGE)  ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก ร้านขายของที่ระลึก ถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ค่าถ่ายรูปไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์**
 • จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีก
  โลกเหนือ  คนที่อยู่แถบนี้ จะไม่ได้พบกับพระอาทิตย์ขึ้ นเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • นำท่านทำกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนโดยสุนัขฮสัก้ี(HUSKY FARM)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิเซลก้า (Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ (ระยะทาง 258 กิโลเมตร)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SANTAS HOTEL TUNTURI หรือ เทียบเท่า
 • จากนั้นนำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยว นำท่านตามล่าหาแสงเหนือโดยการนั่ง HEATING SLEDGE เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พร้อม
  บริการน้ำเบอร์รี่อุ่นๆระหว่างการท่องเที่ยว จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก
4

Day 4: ซาลิเซลก้า-อินาริ-คิร์เคนเนส

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินาริ (Inari)
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ด้วยการนั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์(REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาคลอส ไปบนลานหิมะ
  ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด
  จากนั้นนำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ คิร์เคนเนส (KIRKENES) (ระยะทาง 279 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล
  (ATCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียง
  และได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THON HOTEL KIRKENES หรือเทียบเท่า
5

Day 5: คิร์เคนเนส-กิจกรรมจับปูยักษ์ KING CRAB SAFARI - ทรอมโซ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน สัมผัสประสบการณ์จับปูยักษ์ (King Crab Safari) โดยนั่งเรือหรือรถสโนว์โมบิล (ขึ้นกับสภาพอากาศหากน้ำแข็งมีการจับตัวมากในช่วงหน้าหนาว ทางเรือจะจัดเป็นนั่งสโนว์โมบิลแทน) ให้ท่านได้ลองจับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกิจกรรมจับปูยักษ์
 • พิเศษ ให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ลิ้มรสเนื้อปูยักษ์แบบสดๆให้ท่านได้รับประทาน
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Russian Monument และ War Mothers Monument ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะและความสูญเสียของเมืองเคิร์กเคเนสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • 17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน คิร์เคนเนส
 • 19.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ โดย สายการบินวิเดโร แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY319
 • 20.50 น. เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
  นอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือ
  ของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติก
  เซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE)
 • รับประทานอาหารค่ำา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
6

Day 6: ทรอมโซ–นาร์วิค

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภณั ฑข์ ้วัโลก (Polar Museum) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอาคารไม้สีแดง มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ
  เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสำรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์คติก
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้อย่างชัดเจน
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าและของฝาก ณ ห้างสรรพสินค้า Nerstranda Shopping Center
 • จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINENMOUNTAIN) มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 • บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงใน
  เรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC NARVIK HOTEL หรือเทียบเท่า
7

Day 7: นาร์วิค-สโววาร์-เฮนนิ่งสวาร์-สโววาร์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่ง
  หนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซม
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) หมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสโววาร์
 • นำท่านชมหมู่บ้านน่ารักตามสไตล์นอร์เวย์ดั้งเดิม ชม โบสถ์วาแกน(Vagan Church) โบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองท่า HENNINGSVAER เมืองท่าอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างพากัน มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER)
  จากนั้นนำท่านเข้าชม Magic Ice Bar Svolvær โดยสิ่งของภายในจัดทำขึ้นจากน้ำแข็งและการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED ที่สร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ ให้ท่าน
  ได้ดื่มด ่ากับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน ้าแข็งที่สมกับเป็น “Winter Wonderland” อย่างแท้จริง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า
8

Day 8: สโววาร์- EGGUM - หมู่เกาะโลโฟเทน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ EGGUM ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลของเกาะ Vestvågøy เพียงแห่งเดียวที่อยู่ระหว่างทะเลกับภูเขา ชมจุดชมวิวที่หันหน้าไปทาง
  ทะเล ท่านจะได้เห็น ป้อมปราการเก่าแก่ขนาดใหญ่ EGGUMและซากปรักหักพังตั้งแต่สมัยสงครามโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลคเนส (LEKNES) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) ที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 • บ่าย นำท่านเดินเล่นชมเมืองเลคเนส และเก็บภาพความประทับใจ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
9

Day 9: หมูบ้าน A-โซวาเก้น-ไรเน่-หมู่เกาะโลโฟเทน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้ นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN ให้ท่านได้ใช้เวลาชมความ งดงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองไรเน่ (REINE) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงาม
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองไรเน่ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
 • จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านฮัมนอย (Hamnøy) หมู่บ้านชาวประมงที่
  เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะ Lofoten ที่สวยงามมีขนาดเล็ก ที่นิยมเนื่องจากมีทัศนียภาพและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ระหว่างทางแวะถ่ายรูปกับยอดเขา The Horn
 • ค่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า
10

Day 10: เลกเนส-นัสฟยอร์ด - ออสโล

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม08.00 น.
 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • 15.30 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 18.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินวิเดโร แอร์ไลน์และสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์เที่ยวบิน
  ที่ WF817/SK4123 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโบโด
 • 21.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 • ***แผนการเดินทางสำหรับกรุ๊ปเดินทางเดือน มีนาคม เมษายน***
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก
 • 11.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินวิเดโร แอร์ไลน์ และ สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ WF811/SK4113 แวะ
  เปลี่ยนเครื่องที่เมืองโบโด
 • 16.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
11

Day 11: ออสโล-เฮลซิงกิ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 10.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อเดินทางสู่เฮลซิงกิ (Helsinki)
 • อาหารกลางวันในสนามบิน (Allowance 20 EUR.)
 • 13.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ(Helsinki) ประเทศฟิ นแลนด์โดยสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY914
 • 15.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮลซิงกิเพื่อเปลี่ยนเครื่อง
 • 16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY145
  ***ไฟล์ทบินสำหรับกรุ๊ปเดินทางเดือน เมษายน***
 • 05.30 น. บริการท่านด้วยอาหารเช้าแบบกล่อง
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อเดินทางสู่เฮลซิงกิ (Helsinki)
 • อาหารกลางวันในสนามบิน (Allowance 20 EUR.)
 • 08.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ(Helsinki) ประเทศฟินแลนด์โดยสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY912
 • 10.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮลซิงกิเพื่อเปลี่ยนเครื่อง
 • 13.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141
12

Day 12: เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ

 • 09.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
  **ไฟล์ทบินสำหรับกรุ๊ปเดินทางเดือน เมษายน**
 • 05.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
10 -21 ธันวาคม 2566 10 -21 ธันวาคม 2566 21 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 20-31 มีนาคม 2567 7-18 เมษายน 2567
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating