วันเดินทาง
22 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2566 05-14 กรกฎาคม 2566
สายการบิน


ทัวร์ฝรั่งเศส ช่วงเทศกาลลาเวนเดอร์ 

สัมผัสประสบการณ์ชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฝรั่งเศสบนพื้นที่กว่า 800 ตารางกิโลเมตร  ที่เมืองวาเลนโซ บอกเลยว่าสายดอกไม้ต้องห้ามพลาด นั่งกระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในโลกยอดเขาไอกุย ดู มิติ เยือนเมืองสวยอาวิญง-นีซ-มองตอง- ปารีส- อานซี่-วาล็องซ์  อาหารหลากหลาย ที่พักดี4-5 ดาว

1

Day 1: กรุงเทพฯ

 • 16.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาเตอร์สายการบิน Etihad Airways (EY) ไฟล์บิน EY 407
2

Day 2: กรุงเทพฯ - ซูริค-ซาโมนิกส์

 • 19.55 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี (Abu Dhabi) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)
 • 23.25 น.เดินทางถึงอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางต่อสู่ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 02.15 น. เครื่องออกเดินทางต่อสู่ซูริค
 • 06.45 น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 • 08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกรูแยร์ (Gruyeres) เป็นเมืองเล็กๆที่เป็นต้นกำเนิดของชีสกรูแยร์ที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก บรรยากาศของเมืองจะเป็นแบบยุคกลาง พื้นปูด้วยหิน มีบ่อน้ำอยู่กลางเมือง มีโบสถ์หลังเล็กๆและที่สำคัญคือมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินสูงในเมือง บรรยากาศของเมืองเงียบสงบ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montruex) เพื่อนำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ทิวทัศน์ของทะเลสาบเจนีวาอันกว้างใหญ่ และเทือกเขาแอลป์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนับเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของเมือง และเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงรัก
 • นำท่านสู่ เมืองชาโมนิกส์  (Chamonix) มีชื่อเล่นว่า “The White Lady” เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เมืองชาโมนิกซ์มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากยอดเขามองบลังค์  และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรายล้อมด้วยหุบเขาหิมะ เหมาะแก่การเดินเล่นชมเมืองยิ่งนัก
 • 18.00 น. เดินทางถึงเมืองชาโมนิกส์
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หรือ โรงแรม
 • ที่พัก Mercure Chamonix Les Bossons Hotel หรือเทียบเท่า หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
3

Day 3 :ยอดเขามองบลังค์-ไอกุย ดู มิติ-หมู่บ้านอีวัวร์-อานซี

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่ ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi) นำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานีไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi)  ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก  ถูก สร้างขึ้นเมือปี คศ  1955  ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอด เขามองบลังค์ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่ด้านล่าง เมืองซาโมนิกซ์(Chamonix)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18 แห่ง ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส
 • จากนั้นนำท่านสู่เมือง อานซี่ (Annecy) เมืองเก่า เล็กๆ น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร
 • ชมเมืองเก่า ถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน้ำ ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็นที่อาศัยของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบหรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือโรงแรมที่พัก
 • ที่พัก Hotel Novotel Annecy Centre Atria  Hotel หรือเทียบเท่า
4

Day 4 : อานซี –วาล็องซ์– สะพานส่งน้ำโรมัน ปงดู การ์ – อาวิญง – เอ็กซ์ ออง โพรวองส์

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมทีพัก
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วาล็องซ์ (Valence)  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโดรม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแคว้นโรนาลป์ ประเทศฝรั่งเศส
 • ชมเมืองวาล็องซ์ และนำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองวาล็องซ์ (Cathedral Saint Apollinaire de Valence)  เป็นมหาวิหารในแบบโรมันคาทอลิก สร้างเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญ Apollinaris of Valenceถูกสร้างขึ้นปี 1095
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ สะพานส่งน้ำโรมัน ปงดูการ์ ( PONT DU GARD) เป็นสะพานตั้งขวางแม่น้ำการ์ดง ทาง                     ตะวันตกของอาวีญงราว 20 กิโลเมตร เป็นสะพานส่งน้ำโบราณในยุคโรมันเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิญง (AVIGNON) เมืองยุคกลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้งศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านศิลปะ และบันเทิง
 • ชมเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าในยุคกลางที่ยังคงความงดงาม และคลาสสิกที่สุด   จนได้รับการขนานนามว่า “The Jewels of the Southern Rhone” ปัจจุบันกำแพงเมืองล้อมรอบวัง  พระสันตะปาปา และสิ่งก่อสร้างยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ในอดีต นำท่านเข้าชมด้านใน พระราชวังของสันตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็นที่ประทับขององค์พระสันตะปาปาถึง 10 พระองค์   จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรือสะพานแห่งเมืองอาวิญง (Pont d’Avignon) สะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไม่ถึงครึ่ง ที่ใช้ในการข้ามแม่น้ำโรนน์ ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องหมายการแบ่งแยกดินแดนของฝรั่งเศสกับคริสตจักรที่ไม่ราบรื่น เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากบทเพลง (ซูริ เลอ ปองต์ ดาวิญง) ที่โดดเด่นสะดุดตามากที่สุด และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก (Unesco )
 • อีกด้วยนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ (AIX EN PROVENCE) เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามที่สุด         เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส
 • อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือโรงแรม
 • Novotel Aix en Provence Pont de L’Arc  หรือเทียบเท่า
5

Day 5 : เส้นทางลาเวนเดอร์-แอ๊บบี้เดอซีนอคค์-หมู่บ้านกอร์ด-ทุ่งลาเวนเดอร์วาเลนโซ-เอ๊กซ์ ออง โพรวองส์

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางสู่ แอ๊บบี้เดอซีนอคค์ (Abbaye de Sénanque) สำนักสงฆ์เก่าที่ได้รับการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ความวิเศษของที่นี่ก็คือการที่เราได้สัมผัสทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปลูกรายล้อมสำนักสงฆ์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากลาเวนเดอร์เป็นของฝากติดมือได้อีกด้วย การได้มีโอกาสมาเยือนโพรวองซ์ซักครั้งในชีวิต จะทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ได้พบเจอกับสถานที่ๆเราไม่เคยคาดคิดว่าจะมีอยู่จริง ความงดงามตามธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้าง เป็นส่วนผสมที่ลงตัว ยากที่จะหาเมืองใดในโลกมาเทียบเคียง โพรวองซ์ดินแดนแห่งลาเวนเดอร์( ดอกลาเวนเดอร์จะเริ่มบานตั้งแต่เดือน มิ.ย. –  ก.ค.) *** หมายเหตุ : ความสวยงามขึ้นอยู่กับอากาศหรืออุณหภูมิในช่วงนั้นๆ***
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกอร์ด (Gordes) เมืองเก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ลักษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา และปลูกลดหลั่นกันมาตามไหล่เขามีบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์ รอบนอกของ                          หมู่บ้าน นี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหิน 6,000 ปี (Le village des Bories) หมู่บ้านหินเก่าแก่ที่สร้างด้วยการนำหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วัสดุเชื่อมใดๆความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส(LesPlus Beaux Villange de)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาเลนโซ (VALENSOLE)  แหล่งปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  ฝรั่งเศส โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 800 ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ในการจัดนิเทศกาลลาเวนเดอร์ ทุกปี ให้ท่านชมทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มอิ่ม หรือเลือกซื้อของฝากที่แปรรูปมาจากลาเวนเดอร์
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมาโนสก์ (MANOSQUE) ที่ตั้งของโรงงานผลิตสินค้าชื่อดัง L’occitane en provence ที่ส่งขายไปยัง 85 ประเทศทั่วโลก ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ L’occitane สินค้านำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสที่ผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆ อาทิเช่น ดอกลาเวนเดอร์ ดอกส้ม มะกอก น้ำผิ้ง อัลมอลล์ La verveine ฯลฯ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ โรงแรม
 • ที่พัก Novotel Aix en Provence Pont de L’Arc หรือเทียบเท่า
6

Day 6 : เอ็กซ์ ออง โพรวองส์-คานส์-แซ็งปอล เดอ วองซ์-นีซ

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ (Aix en Provence)เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผัก และผลไม้สดๆจากไร่ และตลาดดอกไม้สด พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมันที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม อิสระให้ทุกท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย ท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) เมืองชายทะเลเล็กๆที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็นเมืองที่ใช้สถานที่ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่โด่งดังไปทั่วโลก
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกับ PALAIS DES FESTIVALS ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานประกวดภาพยนตร์    และ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงจากฮอล      ลีวู้ดมาประทับเอาไว้บนพื้นซีเมนต์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เซต ย่านเดิน            เที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลก
 • เดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) เมืองพักตากอากาศทางที่เรียกว่า เฟรนช์ริเวียร่า มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริ่มกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคตอเรีย ชมเมืองนีซ(NICE) เมืองซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม ซากปรักหักพัง พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้อผ้า ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ถ่ายภาพกับโบสถ์นอร์ทเทรอดามของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์โกธิคอย่างชัดเจน เคยถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868
 • นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสมาสเซนา (Place Massena) บริเวณที่เป็นจุดคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่น และน้ำหอม อันเป็นที่ตั้งของห้างชื่อดัง Nice Etoile และ Galeries Lafayette อิสระทุกท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ โรงแรมที่พัก
 • ที่พัก NH Nice Hotel หรือ เทียบเท่า
7

Day 7 : นีซ-เอเซ่-โมนาโค-มอนติ คาร์โล-มองตอง-นีซ

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอเซ่ (EZE VILLAGE) หมู่บ้านโบราณแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน              มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 และ มีทัศนียภาพที่งดงามโอบล้อมไปด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • นำท่านเดินทางสู่ โมนาโค (Monaco) ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ที่   เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค ถ่ายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่า จอดเรือยอร์ชอันหรูหราซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่ง และร่ำรวยของดินแดนแห่งนี้
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่ มอนติ คาร์โล (Monte Carlo) เมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ทางตอนปลายของฝรั่งเศส นําท่านถ่ายภาพกับความหรูหราของคาสิโนแห่งมอนติ คาร์โล ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของเมือง
 • เดินทางสู่เมือง มองตอง(MENTON) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า Pearl of France  หรือ ไข่มุกแห่งฝรั่งเศส และได้รับการยอมว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่าฝรั่งเศส และได้รับเลือกให้ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสอีกด้วย นำท่านเดินเล่นชมเมือง  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนีซ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือโรงแรม
 • ที่พัก NH Nice Hotel หรือ เทียบเท่า
8

Day 8 : นีซ-ปารีส

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่โรงแรมที่พัก
 • 10.45 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ปารีส (Paris) โดยสายการบิน Air France ไฟล์บิน AF 6209
 • 12.15 น. เดินทางถึงกรุงปารีส
 • **รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาในการชมเมืองเต็มที่ (ไม่รวมในค่าทัวร์)
 • ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่โตที่สุดในปารีส ภายในเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ ที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซ่า
 • หลังจากนั้นนำท่านเลือกช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต (Galleries Lafayette) ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 และเริ่มเปิด ณ ที่ปัจจุบัน ในปี ค.ศ.1912 หากนับเวลามาแล้วประมาณ 1 ศตวรรษ ห้างลาฟาแยตเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังของฝรั่งเศส ปัจจุบันมีห้างสาขา 61 แห่ง เนื้อที่ของห้างประมาณ 500,000 ตร.ม. ให้เวลาอิสระแก่ท่านในการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือโรงแรม
 • ที่พัก Le Meridien Etoile หรือ เทียบเท่า
9

Day 9 : ปารีส-อาบูดาบี

 • 07.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส นำท่านเช็คอิน เคาเตอร์สายการบิน Etihad Airways (EY) ไฟล์บิน EY 032
 • 10.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี (Abu Dhabi) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)
 • 19.20 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบิเพื่อเปลี่ยนเครื่อง
 • 21.40 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ
10

Day 10 : อาบูดาบี-กรุงเทพฯ

 • 07.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Go Together Travel

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
22 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2566 05-14 กรกฎาคม 2566
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating