วันเดินทาง
01-12 มิถุนายน 2566
สายการบิน


ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย  เทศกาลกุหลาบ 1 ปีมีครั้งเดียวในช่วงเวลาที่ดีที่สุด  ชมขบวนจากชาวพื้นเมือง โปรยดอกกุหลาบ เยือนชมเมืองโบราณมรดกโลก ปราสาทแดร็กคูล่า ปราสาทซารีเวทส์ ปราสาทเปเลส เมืองตากอากาศชายฝั่งทะเลดำอันมีชื่อเสียงที่เมืองเวอร์น่า 

1

Day 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสัมภาระ
2

Day 2:กรุงเวียนนา – โซเฟีย (บัลแกเรีย) - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก

 • 23.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบิน OS 026
 • 05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 09.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซเฟีย โดยเที่ยวบินที่ OS 795
 • 12.00 น.  เดินทางถึง กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร   จากนั้นนำท่านไปชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก มหาวิหารนี้มีรูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ภายในมีเนื้อที่ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่งสามารถจุผู้เข้าทำพิธีได้ประมาณ 10,000 คน
 • นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆกันได้อีกด้วย จากนั้นแวะไปชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) นำท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George) เป็นโบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 ก่อสร้างโดยใช้ อิฐแดง และยังถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในโซเฟีย
 • เข้าชม Arena di Serdica ruins โรงละครโรมันที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 2-3 สันนิฐานว่าอาจถูกสร้างขึ้นพร้อมกันกับกำแพงป้องกันของ Serdica ซึ่ง Arena of Serdica มีความยาว 60.5 ม. และกว้าง 43 ม.ถูกค้นพบขึ้นในปี 2004
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง Vitosha Boulervard ถนนช้อปปิ้งสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟีย
 •  HOTEL FESTA SOFIA 4*หรือเทียบเท่า
3

Day 3:โซเฟีย – รีล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์รีล่า - พลอฟดิฟ (บัลแกเรีย)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.30 น. นำท่านไปชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ที่ระดับความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำริลสก้าและดรุสย่า วิทซ่า ที่ไหลอยู่เบื้องล่างได้อย่างสวย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983
 • เข้า ชมพิพิธภัณฑ์ริล่า ซึ่งภายในได้เก็บสมบัติล่ำค่ามากมายของอารมหลวงแห่งนี้รวมถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยจัดแสดงเป็นห้องๆ เช่น ห้องที่จัดแสดงเครื่องแต่งกายของท่านอาร์คบิชอป ห้องที่จัดแสดงเครื่องพิมพ์กระดาษที่ทำจากแผ่นทองแดง ห้องที่จัดแสดงไม้กางเขนที่แกะสลักด้วยมือที่มีความละเอียดสูงมากจึงสามารถสื่ออารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้อย่างชัดเจนใช้ในเวลาแกะสลักกว่า 12 ปีจึงเสร็จ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
 • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองพลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบัน สภาพตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิมเป็นที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน นำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินแบบโบราณ
 • นำท่านชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนตินและเฮเลนา (St.Constantine and Helena) หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ในอดีตเคยเป็นกำแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1832 และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Ethnographic Museum ภายในจัดแสดงเรื่องราวของหัตถกรรมและเกษตรกรรมของชาวพลอฟดิฟ
 • 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม, อาหารท้องถิ่น
 • เข้าสู่ที่พัก  HOTEL ALLIANCE  4* หรือเทียบเท่า**
4

Day 4:พลอฟดิฟ – คาซานลัค (เทศกาลดอกกุหลาบ) – ตรีเอฟนา (บัลแกเรีย<strong>)</strong>

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Boxset (เนื่องจากจำเป็นต้องเดินทางตอนเช้า)
 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลัค นั้นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย สถานที่ที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ สถานที่ที่สาวๆจากทั่วโลกอยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางสายดอกกุหลาบ ณ หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ (The Valley of Roses) แหล่งปลูกกุหลาบอันกว้างใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนเมื่อมาเมืองคาซานลัค มีภูมิอากาศเหมาะแก่การเติบโตของดอกกุหลาบอย่างมาก อาจจะเรียกได้ว่า ดอกกุหลาบที่มาจากเมืองคาซานลักเป็นดอกกุหลาบที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก ชมทุ่งดอกกุหลาบที่ปลูกไว้ในไร่อันกว้างใหญ่ กินอาณาเขตไปเป็นภูเขาทั้งลูก ให้ท่านได้ตื่นตาไปกับความสวยงามของดอกกุหลาบนานาชนิด ที่เบ่งบานรอการเก็บเกี่ยวอย่างสวยงาม ชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ ให้ท่านได้ลองเก็บ กุหลาบที่มีกลิ่นหอมอย่างสนุกสนาน และให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหอม เช่น น้ำหอม โลชั่น สบู่ แชมพู และน้ำมันหอมระเหย กลิ่นพฤกษาดอกไม้นานาพันธ์ โดยเฉพาะกลิ่นกุหลาบที่มีชื่อเสียงของเมือง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น (บาร์บีคิว พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง)
 • จากนั้นให้ท่านเข้าชม เทศกาลดอกกุหลาบ(Rose FestIval) เทศกาลนี้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 1903 และจัดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ในงานจะคัดเลือกดอกกุหลาบที่สวยที่สุดและหญิงสาวในเมืองที่สวยที่สุดมาร่วมงาน มีการประกวดสาวงามประจำเมือง โดยหญิงสาวที่จะสามารถลงประกวดได้นั้นต้องเป็นหญิงสาวที่เรียนจบระดับมัธยมในเมืองคาซานลักเท่านั้น ซึ่งผู้ชนะจะได้เป็น “The Queen Of Roses” ร่วมชมขบวนแห่ดอกกุหลาบ (rose festival parade) ที่จัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ ในขบวนชาวเมืองจะแต่งกายชุดประจาชาติ และโปรยดอกไม้อย่างรื่นเริง สวยงาม
 • นำท่านเข้าชม สุสานโบราณชาวเธรเชียนแห่งคาซานลัค (Thracian Tomb of Kazanlak) ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดย UNESCO สุสานโบราณนี้ได้รับการค้นพบในปีคริสต์ศักราช 1944 มีอายุตั้งแต่ยุคเฮลเลนิสติก (Hellenistic) ราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 4 (กลางพุทธศตวรรษที่ 10) สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้เมืองเซฟโตโปลิส (Seutopolis) นครหลวงของพระเจ้าเซฟเตสที่ 3 (Seutes III) กษัตริย์แห่งเธรส และเป็นส่วนหนึ่งของสุสานเธรเชียน สุสานทรงรังผึ้งหรือที่เรียกว่า ธอลอส (Tholos สุสานทรงโดมยอดแหลมคล้ายรังผึ้ง) นี้ มีทางเดินแคบและห้องฝังศพรูปกลม ทั้งสองส่วนตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพิธีกรรมและวัฒนธรรมการฝังศพของชาวเธรส
 • เข้าชมกับ โบสถ์ประจำเมืองแห่งเมืองชิพก้า (Shipka Memorial Church) โบสถ์คริสต์นิกายบัลแกเรี่ยนออโธดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1885-1902 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอุทิศให้แก่ทหารรัสเซีย ยูเครน และบัลแกเรีย ที่เสียชีวิตในสงครามรุสโซ่-เตอร์กิช หรือสงครามระหว่างอาณาจักรอ็อตโตมันและอาณาจักรรัสเซียเมือปี ค.ศ.1877
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ตรีเอฟนา (Tryavna) นำท่านชมเมืองเก่าตรีเอฟนา ชมหอนาฬิกา สะพานหิน โบสถ์ประจำเมือง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
 • 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม, อาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก  HOTEL RACHEV RESIDENCE 4*หรือเทียบเท่า
5

Day 5:ตรีเอฟนา– ปราสาทซารีเวทส์ - มาดาระ – เวอร์น่า – สวนสาธารณะซีการ์เดน (บัลแกเรีย)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.00 น. นำท่านชม ปราสาทซารีเวทส์ (Tsarevets Castle) ซึ่งภายในมีอาคาร และป้อมปราการรายอยู่รายล้อม ปัจจุบันได้มีการทำนุบำรุงรักษาเอาไว้มากมายพอสมควร
 • นำท่านเดินเล่นที่ ถนนซาโมวอดสก้า(Samovodska) ซึ่งเป็นถนนที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่นี้จะมีสินค้าท้องถิ่น และของที่ระลึกขายอยู่เป็นจำนวนมาก
  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • 10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาระ เป็นหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบัลแกเรีย เมืองมาดาระเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาล ชูเมน (Shumen) เมืองมาดาระมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์แห่งชาติและโบราณคดี การค้นพบยุคสำริดและนิคมธราเซียนวิลล่าโรมันโบราณและป้อมปราการจากศตวรรษที่ 2-5 อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • นำท่านเข้าชม ภาพสลักนูนต่ำ รู้จักกันในนาม “Madara rider” เชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของร่างอัศวินที่พิชิตสิงโตถูกแกะสลักบนหน้าผาสูงกว่า 100 เมตร คาดการณ์กันว่าสร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 8ฃ
 • หลังจากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวอร์น่า เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศและเมืองต่างอากาศบริเวณชายฝั่งทะเลดำที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศบัลแกเรีย ชาวยุโรปมักเลือกใช้เวลาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนมาอาบแดดหรือเลือกเล่นกิจกรรมทางทะเล อีกทั้งเมืองเวอร์น่าก็มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโรงแรมระดับห้าดาว รีสอร์ท & สปา ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ทั่วบริเวณ
 • เข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองเวอร์น่า เป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกประจำเมืองเวอร์น่า ตัวมหาวิหารมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี ในกรุงโซเฟีย ภายในประดับตกแต่งด้วยภาพวาดนักบุญต่างๆ โดยจะเน้นใช้สีฟ้าและสีทองที่ให้ความรู้สึกสงบนิ่ง โดยผู้คนที่เข้ามาสักการะในมหาวิหารแห่งนี้มักเข้าจะมายืนขอพรบริเวณโดมหลักที่มีภาพวาดของพระเยซูเปรียบเสมือนการได้รับพรจากพระเจ้าเพื่อความเป็นมงคล
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนสาธารณะซีการ์เดน (Sea Garden) เป็นสวนเก่าแก่ที่สุดและกล่าวกันว่าเป็นสวนที่มีความใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรบอลข่าน ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งของเมืองในทะเลสีดำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก อาหารท้องถิ่น (บุฟเฟ่ต์)
 • ที่พัก HOTEL SHIPKA GOLDEN SANDS 4* หรือเทียบเท่า
6

Day 6:เวอร์น่า (บัลแกเรีย)– คอนสแตนตา (โรมาเนีย) - City Park Mall of Constanta

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ** ให้ทุกท่านนำหนังสือเดินทางติดตัวเพื่อใช้ในการข้ามพรหมแดน **
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เส้นแบ่งพรหมแดนประเทศบัลแกเรียเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองคอนสแตนตาประ เทศโรมาเนีย (ระยะทาง 85 กม.)
 • 10.30 น. หลังจากผ่านขั้นตอนการข้ามพรหมแดน นำท่านเดินทางไปยังเมืองคอนสแตนตา (ระยะ 63 กม.)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม อาหารท้องถิ่น
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดีคอนสแตนตา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้เก็บรวบรวมเรื่องราวทางประวัติของชาติของโรมาเนีย อาทิเช่น รูปปั้นสมัยกรีก-โรมัน  เงินตราในสมัยยุคสำริด อาวุธ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเก็บภาพบริเวณด้านนอกของ Casino Constanta
 • จากนั้นนำท่านเดินทางยัง City Park Mall of Constanta อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL RAMADA CONSTANTA 4*หรือเทียบเท่า
7

Day 7:คอนสแตนตา – บูคาเรสต์– พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน – อาคารรัฐสภา – จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ(โรมาเนีย)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต์ (BUCHAREST) เป็นเมืองหลวง นอกจากนี้ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดมโบวิดา เมืองบูคาเรสต์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้านคน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป นับจากจำนวนประชากรในเขตจำกัดเมืองด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองที่เจริญมั่งคั่งที่สุดในโรมาเนีย และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งของยุโรปตะวันออก เป็นเมืองหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดและครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการประชุม การศึกษา งานทางด้านวัฒนธรรม ช้อปปิ้ง ฯลฯ
 • ผ่านชม ประตูชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟ ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าที่ย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงบูคาเรสต์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
 • ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน (Village Museum) เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของยุโรป ตั้งอยู่ริมทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ Herastrau Park ณ กรุงบูคาเรสต์ เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย ซึ่งมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สร้างด้วยไม้ ดิน และหิน เรียงรายอยู่ริมทะเลสาบ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจวิถีชีวิตดั่งเดิมของชาวโรมาเนียมากขึ้น
 • ชมภายนอก อาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (Palace of the Parliament) ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู และนางเอลินา ภริยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งแบบเอวิต้า เปรอง โดยทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
 • นำท่านชม จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) โรงทหารแห่งชาติ (National Military Academy
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม, อาหารจีน
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL VIENNA HOUSE 4* หรือเทียบเท่า
8

Day 8:บูคาเรสต์ – ซีบิว – ถนนคนเดิน – ซีกิสโอร่า - พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา (โรมาเนีย)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 07.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซีบิว (SIBIU) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงบูคาเรสต์ระยะทางห่างประมาณ 270 กม. เมืองซีบิว เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดซีบิว เป็นเมืองหนึ่งในบริเวณของทรานซิลวาเนีย (Transylvania) ซึ่งเป็นภูมิภาคประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโรมาเนีย โดยมีเขตแดนด้านตะวันออกและทางใต้ติดต่อกับเทือกเขาคาร์เพเธียน ซีบิวตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำซีบินทั้งสองด้าน ซึ่งเกิดมาจากแควสาขาของแม่น้ำโอล์ท มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 140,000 คน เป็นเมืองที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งทางด้านศูนย์กลางของวัฒนธรรมและพร้อมกันกับเมืองของลักเซ็มเบิร์ก ที่ถูกออกแบบก่อสร้างให้เป็นเมืองหลวงแห่งด้านวัฒนธรรมของยุโรปสำหรับปี ค.ศ.2007 และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.2004
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • ท่านชมโบสถ์ซีบิว ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงมากที่มียอดหอคอยสูงประมาณ 74 เมตรและเป็นจุดเด่นของเมืองนี้และมีฐานทั้งสี่ด้านที่ยึดยอดหอไว้ โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 จากโบสถ์หลังเก่าที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 และก็ใช้เป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญของซีบิลประมาณ 300 ปี ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ.1796 ก็มีการประกาศห้าม แต่ในปี ค.ศ.1803 ก็ได้มีการยกเว้นเมื่อสถานที่แห่งนี้ได้ฝังร่างของบารอน ซามูเอลวอน บรูเคนท้ลไว้ที่ใต้ถุนโบสถ์แห่งนี้
 • อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดิน ซึ่งมีสินค้าที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง แว่นตากันแดด หรือจะเลือกนั่งจิมกาแฟ ทานไอศกรีมก็ได้บรรยากาศไม่แพ้กัน
 • เดินทางไปยัง เมืองซีกิสโอร่า (SIGHISOARA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 90 กม. เมืองซีกิสโอร่า เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดมูเรส ที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำทาร์นาว่าแมร์และอยู่ในพื้นที่ด้านประวัติศาสตร์ของทรานซิลวาเนีย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม, อาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL MERCURE BINDERBUBI SIGHISOARA 4*หรือ เทียบเท่า
9

Day 9:ซีกิสโอร่า – บราน – ปราสาทแดร๊กคูล่า – โบสถ์ดำ - บราซอฟ(โรมาเนีย)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินชมเมือง เข้าชมพิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา (CLOCK TOWER) ที่มีชื่อเสียง นำท่านชมแต่ละห้องภายในหอนาฬิกา ซึ่งใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้ แล้วนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกาการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก ระยะทางห่างประมาณ 130 กม. เมืองบราน เป็น เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์หรือแดร๊กคูล่านำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ ปราสาทแดร๊กคูล่า (Dracula’s Castle) ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย
 • เดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราซอฟ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่12 โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม, อาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL ESCALADE BRASOV 4* หรือเทียบเท่า
10

Day 10:บราซอฟ – อาซูก้า - ซีนาย่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้า ชมโบสถ์ดำ (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งจัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย ซึ่งในเริ่มแรกไม่ได้มีหลักฐานแน่นอนว่าถูกสร้างเมื่อใด แต่ได้สร้างขึ้นให้เป็นโบสถ์โรมันคาธอลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถ์หลังเก่าที่มีการปฏิรูปสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 หลังจากที่ถูกพวกมองโกลบุกเข้ามาทำลายเมื่อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังจากที่พวกเตอร์กิสบุกเข้าทำลายในปี ค.ศ.1421
 • จากนั้นนำชมตลาดใหญ่ใจกลางเมือง ถนนคนเดิน สินค้าที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องใช้ในบ้าน และโดยเฉพาะร้านหนังสือที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซูก้า (AZUGA) เมืองเล็กๆในจังหวัด พาโฮวา ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุบเขาในแห่งแคว้นวอลลาเชีย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการทำไวน์ของประเทศโรมาเนียนำท่านเข้าชมโรงานผลิตไวน์ Azuga Rhein Cellars เป็นโรงผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในท้องที่นี้ ** พิเศษให้ท่านได้ชิมไวน์ท้องถิ่น ** และ นำท่านชม Cantacuzino Castle
 • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซินาย่า (SINAIA) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 60 กม. เมืองซินาย่า ตั้งอยู่ในจังหวัดพราโฮว่าและเป็นพื้นที่ทางด้านประวัติศาสตร์ของมันเทเนีย และมีชื่อเสียงทางด้านเป็นเนินเขาสูงที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 760-860 เมตรและเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ทอีกด้วย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม, อาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL SINAIA หรือเทียบเท่า
11

Day 11:ซีนาย่า – ปราสาทเปเลส - บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) - กรุงเวียนนา

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิใกลักับเมืองซินาย่า เป็นปราสาทที่ประทับในฤดูร้อนของกษัตริย์ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเริ่มปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ฯ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโอโทเพนนี  เมืองบูคาเรสต์ เพื่อทำการตรวจเอกสารการเดินทาง
 • 19.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 786
 • 19.40 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
12

Day 12:กรุงโดฮา-กรุงเทพฯ

 • 23.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
 • 14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Gotogether Travel์

ประสบการณ์ทำทัวร์มากกว่า 15 ปี

เรารับออกแบบเส้นทางกรุ๊ปส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ

โทร 02-2146088 ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 09.00 – 18.00 น.

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
01-12 มิถุนายน 2566
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating