วันเดินทาง
14-26 ตุลาคม 2566 15-27 พฤศจิกายน 2566 26 ธันวาคม 2566 – 7 มกราคม 2567
สายการบิน


1

Day 1:กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 
 • 20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์การบินไทย แอร์เวย์ (TG)
  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการ
  เดินทาง
 • 23.40 น. “เหิรฟ้าสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-920
  (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่อง)
2

Day 2 : แฟรงค์เฟิร์ต - ทีราน่า

 • 06.15 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและ
  ศุลกากร
  น าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทาง
  เศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส าคัญของเยอรมนีรวมทั้งเป็ นศูนย์กลาง
  การธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่ส าคัญของประเทศ ผ่านชม
  สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัว
  ลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5
  น าท่านเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่
  ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall
  หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส
  โรเมอร์
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและ
  ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำสมัยอิสระให้ท่าน
  ได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • 16.00 น. เดินทางกลับสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อเดินทางสู่กรุงทีราน่า
  อิสระอาหารค่าในสนามบิน (บริการคูปองเงินสดท่านละ 15 EUR )
 • 20.40 น.  “เหิรฟ้าสู่กรุงทีราน่า” โดยสายการบินลูฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH-1454
 • 22.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองทีราน่า (TIRANA) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอัลเบเนียที่
  อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองนี้ ถูกก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1614 โดยสุไลมาน ปาชา (Sulejman
  Pasha) และทีราน่าได้ถูกตั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศเมื่อปี ค.ศ.1920 เขตเมืองของทีราน่าตั้งอยู่ริม
  แม่น้ำอิเชม (Ishë m) มียาวประมาณ 32 กม. มีความสูงเฉลี่ยเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 110 เมตร
  และจุดสูงสุดวัดได้ที่ 1,828 เมตร ที่บริเวณมาลีเมโกรปา
 • พักที่ (1) HOTEL AUSTRIA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า / เมืองทีราน่า, ประเทศอัลเบเนีย
3

Day 3 : ทีราน่า - เบรัท - ทีราน่า

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองเบรัท (BERAT) (ระยะทาง 100 : ประมาณ
  1.40 ชม.) เมืองทางตอนใต้ของประเทศอัลเบเนีย เยี่ยมชมเมือง
  เบรัท ที่ตั้งอยู่ในบริเวณทางด้านใต้ของอัลเบเนีย เป็ นเมือง
  ศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเบรัท ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งของแม่น้ำ
  โอซูม ซึ่งถือว่าเป็ นเมืองที่มีความสวยงามของอัลเบเนียกับความ
  มั่งคั่งของสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่หลาก
  หลาย และมีเมืองเก่าที่ชื่อว่า เขตมันกาเล็ม (Mangalem
  District) ที่ได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2008
  นำท่านถ่ายรูปกับมัสยิดใหญ่ (Great Mosque) และสะพานโกริชา
  (Gorica Bridge) ซึ่งเป็ นสะพานหินที่สร้างตั้งแต่สมัยออตโตมัน
  เรืองอำนาจและถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ที่สวยงามและสำคัญ
  แห่งเมืองเบรัท
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)
  นำท่านชม Skanderbeg Square จัตุรัสสำคัญที่สุดของกรุงติรานา
  ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง ชื่อจัตุรัสตั้งเพื่อเป็ นเกียรติแก่วีรบุรุษ
  ของชาติผู้ต่อต้านพวกออตโตมัน นามว่า Skanderbeg ตรงกลาง
  จัตุรัสจึงมี (Skanderbeg Monument) อนุสาวรีย์ของท่านเป็น
  สัญลักษณ์ รอบๆ จัตุรัสเป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย
  เรียกได้ว่า เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเลยทีเดียว
  ชมหอคอยนาฬิกา (Clock Tower) ซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้างที่มีอายุมาก
  และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ ง ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1820 ซึ่ง
  เปรียบเสมือนเป็ นที่ตั้งจุดศูนย์กลางของเมืองและได้กลายเป็น
  สัญลักษณ์ของเมืองทีราน่าอีกด้วย และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้กันก็คือ
  สุเหร่าเอทเฮม เบย์ (Et’hem Bey Mosque) ซึ่งได้ใช้เวลาก่อสร้าง
  ถึง 28 ปี จนสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1821 ภายในถูกตกแต่ง
  ด้วยงานศิลปะ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสุเหร่าที่มีความสวยงามที่สุด
  ในอัลเบเนีย นำท่านผ่านชมปิรามิด้า (Piramida) สิ่งก่อสร้างซึ่ง
  มีรูปทรงคล้ายกับปิรามิด ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1987 เพื่อให้
  เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมแห่งชาติได้เวลาสมควรนำท่าน
  เดินทางกลับกรุงทีราน่า
  ค่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 • พักที่ (2) HOTEL AUSTRIA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า /เมืองทีราน่า, ประเทศอัลเบเนีย
4

Day 4 : ทีราน่า - คูจ้า - โอห์ริด

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  น าท่านเดินทางสู่เมืองคูจ้า (KRUJA) (ระยะทาง 35 กม.:
  ประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงทีราน่า เป็นเมือง
  ศูนย์กลางการปกครองของเขตคูจ้า เมืองคูจ้าได้เคยเป็นที่ตั้ง
  หลักแหล่งของพวกชนเผ่าอิลลิเรียนแห่งอัลเบเนีย และในปี ค.ศ.
  1190 ก็ได้เป็นเขตปกครองตนเองแห่งอัลเบเนียและต่อมาก็ได้
  กลายเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอัลเบเนีย และในราวต้น
  ศตวรรษที่ 15 ก็ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกออตโตมานเติร์ก
  นำท่านชมปราสาทแห่งคูจ้า (Kruja Castle) ซึ่งมีทั้งพิพิธภัณฑ์สแกนเดอร์เบคและตลาดบาซาร์รวมอยู่
  ด้วย เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านกองทัพของพวกออตโตมาน โดยสามารถจุกองทหารได้
  ประมาณ 2,000-3,000 คน โดยด้านรอบของปราสาทยังมีหอคอยสูงด้วยได้เวลา
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  บ่าย  นำท่านเดินทางข้ามพรหมแดนสู่เมืองโอห์ริด (OHRID) ประเทศมาซิโดเนีย ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบโอห์ริ
  ดทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะทาง 170 กม. : ประมาณ 3.30 ชม.)
  เดินทางถึงเมืองโอห์ริด ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองเก่าโอห์ริด ที่เป็นเสมือนเมืองทางศาสนา
  และมีความสำคัญที่เป็นจุดศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ซึ่งโบสถ์วิหารส่วนใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นในยุคของไบ
  แซนไทน์และในยุคของบุลกาเรียน และที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ก็เป็นส่วนของพวกเซอร์เบียที่ปกครองในอดีต
  ของยุคกลาง จากนั้นอิสระชอปปิ้งย่านถนนคนเดิน
  ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 • พักที่ (3) HOTEL SU ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า /เมืองโอห์ริด, ประเทศมาซิโดเนีย
5

Day 5 : โอห์ริด - พริสตินา

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโอห์ริด (Ohrid Lake) เป็ นทะเลสาบที่
  มีพื้นที่อยู่ระหว่างสองประเทศ คือด้านตะวันตกเป็นของอัลบาเนีย
  ที่มีพื้นที่น้ำประมาณ 110 ตร.กม. และมีเมืองโปกราเด๊กที่ตั้งอยู่
  บริเวณริมทะเลส่วนทางด้านตะวันออกเป็นของมาซิโดเนีย ที่มี
  พื้นที่น้ำประมาณ 248 ตารางกิโลเมตร และมีเมืองโอห์ริดและ
  สะตรูด้าที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ
 • นำท่านนั่งเรือชมเมืองโอห์ริด  ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบฯ เป็นเมืองที่มีความใหญ่ที่สุดของบริเวณริม
  ทะเลสาบฯ แห่งนี้ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่มีโบสถ์มากถึง365 หลัง นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเต็มไปความสวยงามของการปลูกสร้างบ้านและสถานที่ต่างๆ
  ที่สวยงาม ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
 • นำท่านชมโบสถ์นักบุญจอห์น นักเทววิทยาที่กาเนโอ (Saint John
  the Theologian, Kaneo) หรือ นักบุญยอห์น กาเนโอ เป็ นโบสถ์
  นิกายออร์ทอดอกซ์มาซิโดเนียภายใต้สังกัดสังฆมณฑลโอห์
  ริด ตั้งอยู่บนผาริมทะเลสาบโอห์ริด เมืองโอห์ริด ประเทศนอร์ธ
  มาซิโดเนีย โบสถ์นี้ ถวายแด่ยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร และไม่เป็ นที่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้ นเมื่อใด แต่
  เข้าใจกันว่าสร้างขึ้นมาก่อนปี 1447 นักโบราณคดีเชื่อว่าโบสถ์น่าจะสร้างขึ้ นในสมัยที่ออคริตอยู่ภายใต้
  ปกครองของจักรวรรดิออตโตมัน ในโดมของโบสถ์มีภาพเฟรสโกแสดงพระคริสต์ในรูปปานโตเกร
  เตอร์และบนผนังมีเฟรสโกภาพนักบุญคลีเมนต์แห่งออคริต (ผู้ซึ่งมีอารามเซนต์ปานเตเลมอนตั้งอยู่ใกล้
  กัน) และนักบุญเอรัสมุสแห่งโอห์ริด
 • กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)
 • บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมืองพริสตินา (PRISTINA) (ระยะทาง 260 กม. : ประมาณ 4 ชม.) เป็นเมืองหลวง
  และเมืองใหญ่ที่สุดแห่งโคโซโวแห่งโคโซโว ชมเมืองพริสตินา เมืองที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็ น
  คอมมิวนิสต์ในยุคโซเวียตได้เป็นอย่างดี
 • ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 • พักที่ (4) HOTEL GOLDEN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า /เมืองพริสตินา, ประเทศโคโซโว
6

Day 6 : พริสตินา - พริซเร่น

 • เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านถ่ายรูป New Born Sign เป็ นประติมากรรมตัวอักษรและ
  สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพริสตินา อนุสาวรีย์นี้ เปิดตัวเมื่อวันที่ 17
  กุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 ซึ่งเป็นวันที่โคโซโวประกาศเอกราชจาก
  เซอร์เบีย อย่างเป็นทางการ
 • นำท่านชมวิหารแม่พระเทเรซา (Cathedral of Saint Mother
  Teresa-Gracanica Monastery) เป็นวิหารนิกายโรมันคาธอลิก
  อุทิศให้กับแม่ชีและมิชชันนารีนิกายโรมันคาทอลิกชาวอัลเบเนีย
 • นำท่านถ่ายรูปกับ หอสมุดแห่งชาติ(Pristina National Library)
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองพริซเร่น (PRIZREN) (ระยะทาง 85 กม. :
  ประมาณ 1.20 ชม.) ในอดีตเคยเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่ง
  ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเซอร์เบีย เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์
  ของโคโซโวซึ่งอยู่ติดกับมาซิโดเนียและอัลบาเนีย
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 • นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองพริซเร่น บริเวณรอบๆ River Bistrica ที่อยู่กลางเมือง
 • นำท่านชม Sinan Pasha Mosque มัสยิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์และเป็น
  หนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของเมือง Prizren ใน
  ประเทศโคโซโว มัสยิดมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบด้วยหนึ่งโดมขนาดใหญ่และครึ่งโดมขนาดเล็กทำจาก
  ตะกั่ว มัสยิดแห่งนี้ ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจนถึงปี ค.ศ.1912
 • นำท่านชม Church of Our Lady of Ljevis ซึ่งได้รับการยกย่อง
  จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกในปี 2006 โบสก์แห่งนี้
  สร้างในศตวรรษที่ 13 โดยกษัตริย์ชาวเซอร์เบีย สเตฟาน มิลู
  ทิน เป็นโบสถ์เซอร์เบีย ออเธอร์ดอกซ์ และหลังจากการเข้ามา
  ยึดครองอาณาจักรแห่งนี้ โดยชาวออตโตมัน ในศตวรรษที่ 14
  ได้เปลี่ยนโบสถ์แห่งนี้ เป็ นมัสยิด และในต้นศตวรรษที่ 20 ได้
  เปลี่ยนกลับมาเป็นโบสถ์อีกครั้ง
 • นำท่านชมอารามดิคานิท (Monastery Decanit) เป็นอารามที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางของอาณาจักร
  เซอร์เบีย โดยกษัตริย์เซอร์เบีย King Stefan Decanski เป็น
  วิหารที่สำคัญที่สุดของเซอร์เบีย ออร์โธดอกซ์ และเซอร์เบียยังถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศถึงแม้จะตั้งอยู่ในเขตโคโซโว
  อารามอยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมายของประเทศ
  เซอร์เบียตั้งแต่ ค.ศ.1947 และเข้าชมภายในวิหารที่มีภาพปูน
  เปียก Fresco ที่แสดงเรื่องราวของศาสนาคริสต์และเรื่องราว
  ของการเผยแพร่ศาสนาในภูมิภาค ที่ยังคงสมบูรณ์มาก (ห้ามถ่ายภาพ)
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 • พักที่ (5) HOTEL KACINARI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า /เมืองพริซเร่น, ประเทศโคโซโว
7

Day 7 : พริซเร่น - สโคเพีย

 • เช้า  บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองสโคเพีย (SKOPJE) (ประเทศมาซิโดเนีย) (ระยะทาง 160 กม. : ประมาณ 2
  ชม.)
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)
 • นำท่านผ่านชมประตูชัย (Porta Macedonia) ที่สร้างขึ้นเพื่อ
  เป็นประตูชัยในการประกาศอิสรภาพของประเทศมาซิโดเนีย
 • นำท่านชมสะพานหิน (Stone Bridge) สร้างขึ้ นในราวศตวรรษ
  ที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งไบแซนไทน์สะพานนี้ มีช่อง
  โค้งใต้สะพาน 13 ช่อง
 • นำท่านชมจัตุรัสมาซโดเนีย (Macedonia Square) เดินชม
  ย่านอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great)
  ซึ่งได้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสโคเพีย อนุสาวรีย์แห่งนี้ ถูกสร้าง
  ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง การที่ประเทศได้รับเอกราชมา 20 ปี
 • นำท่านชมป้อมปราการคาเล่ (Kale Fortress) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
  ที่สูงของเนินเขาในหุบเขาสโคเพียและเป็นจุดที่ชมเมืองส
  โกเพียได้สวยงาม
 • นำท่านช้อปปิ้งย่านตลาดเก่าในเมืองสโคเพีย ซึ่งมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันในศตวรรษที่ 12
 • ค่ำา รับประทานอาหารค่ำา ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 • พักที่ (6) HOTEL PANORAMICA DESIGN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า /เมืองสโคเพีย, ประเทศมาซิโดเนีย
8

Day 8 : สโคเพีย - นีส

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองนีส (NIS) (ประเทศเซอร์เบีย) (ระยะทาง 200 กม. : ประมาณ 2.30 ชม.)
  นำท่านชมอนุสาวรีย์เซการ์ (Cegar Monument) อนุสาวรีย์รูปหอคอยตั้งอยู่บนเนินเขาเซการ์ ซึ่งเป็นสมรภูมิในการสู้รบครั้ง
  แรกในเซอร์เบีย อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารผู้กล้าหาญและผู้บัญชาการของพวกเขาซึ่งเสียชีวิตที่นั่น
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 • นำท่านชมค่ายกักกัน (Red Cross Nazi ConcentrationCamp) ดำเนินการโดยเกสตาโปเยอรมัน และเคยเป็นที่ยึด
  ชาวเซิร์บยิวและโรมานิสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
 • นำท่านชมป้อมปราการเมืองนีส (Nis Fortress) เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง มีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ มาตั้งแต่2000 ปีเลยทีเดียว
 • นำท่านเดินเล่นย่าน Nis Main Square ชมอนุสาวรีย์ผู้กอบกู้เมืองนีส สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1937 อนุสาวรีย์นี้ ถือเป็นประติมากรรมที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่ง
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย Forum Shopping Center
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 • พักที่ (7) HOTEL TAMI RESIDENCE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า /เมืองนีส, ประเทศเซอร์เบีย
9

Day 9 : นีส - เบลเกรด

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเบลเกรด (BELGRADE) (ระยะทาง 240 กม. : ประมาณ 3 ชม.) เป็ นเมือง
  หลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเซอร์เบีย ประชาการกว่า 1,600,000 คน
  เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศ
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)
 • นำท่านชมป้อมปราการ (Kalemegdan) อายุกว่าสองพันปี เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวไปควรพลาด รวมถึงควรได้มี
  โอกาสชมความของโบสถ์คริสต์แบบออโธด็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อว่า โบสถ์เซนต์ซาวา St. Sava
 • นำท่านชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า นำท่านเข้าชมสถานที่ฝังศพของนายพลติโต (Tito`s grave) ซึ่งภายในจัด
  ตกแต่งด้วยเครื่องบรรณาการจาก นานาประเทศ จัดแสดงปืนและอาวุธมากมายที่ใช้ในการทำสงครามต่างๆ ร
 • นำท่านชม Teraze เป็ นจตุรัสที่มีชี่อเสียงที่สุดของเมือง Belgrade และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย
  จากนั้นอิสระเดินเล่นบนถนนคะเนซ มิฮาโลว่า (KnezMihailova) ย่านช้อปปิ้ งถนนคนเดินแลนด์มาร์คอันดับ 1
  ของเบลเกรด มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยสีสัน ร้านค้า นักท่องเที่ยว คนท้องถิ่น ศิลปินเปิดหมวก ผับ บาร์
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 • พักที่ (8) HOTEL ROYAL IN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า /เมืองเบลเกรด, ประเทศเซอร์เบีย
10

Day 10 : เบลเกรด - โนวิซาด - เบลเกรด

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโนวิซาด (NOVI SAD) (ระยะทาง100 กม. : ประมาณ 1.20 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของ
  ประเทศเซอร์เบียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
 • นำท่านเดินชมเมืองสวยริมแม่น้ำดานูบ ที่มีพื้นที่เป็นถนนคนเดินและสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย อาทิ โรงละครแห่งชาติ ศาลาว่าการเมือง
 • ผ่านชมโบสถ์พระแม่มาเรีย (Saint Mary Church) ศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่งดงามด้วยศิลปะแบบเซอร์เบีย-ไบแซนไทน์
 • ชม Trg Slobode Square (จัตุรัสเสรีภาพ) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นสถานที่สำหรับเฉลิมฉลองเหตุการณ์ สำคัญในประวัติศาสตร์ของเมือง
  มาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นสถานที่นัดพบของผู้คนและสถานที่ที่จัดงานแสดงต่างๆ มากมาย
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 • นำท่านเดินเล่นย่าน Zmaj Jovina และ Stari Grad นเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และยังมีร้านเสื้อผ้าบูติกของ
  คนท้องถิ่น ร้านกาแฟ และร้านหนังสือที่ตกแต่งสไตล์บาโรกหรือนีโอเรเนซองส์ไว้อย่างงดงามอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เบลเกรด
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 • พักที่ (9) HOTEL ROYAL IN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า /เมืองเบลเกรด, ประเทศเซอร์เบีย
11

Day 11 : เบลเกรด - มิวนิค

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเบลเกรด
 • อิสระอาหารกลางวันในสนามบิน (บริการคูปองอาหารท่านละ 15 EUR )
 • 13.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงมิวนิค” โดยสายการบินลูฟฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH-1735
 • 14.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่านทางเข้าสู่ศูนย์กลางบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ศูนย์กลางของมิวนิก นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมือง
  ให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง บริเวณ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ กับสินค้าอันหลากหลายแหล่ง
  รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายยี่ห้อจากทั่วทุกมุมโลก และสินค้าที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ
  ของเมือง ตลอดจนร้านขายของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลอันยิ่งใหญ่บาร์เยิร์นมิวนิค
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)
 • พักที่ (10) HOTEL ROYAL IN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า /เมืองมิวนิค, ประเทศเยอรมัน
12

Day 12 : มิวนิค - กรุงเทพฯ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  10.00 น. นำท่านเดินทางไปยังสนามบินฯ เพื่อท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง
  14.25 น.  “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยเที่ยวบินที่ TG-925 (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
13

Day 13 : กรุงเทพฯ

 • 06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.

วันเดินทาง
14-26 ตุลาคม 2566 15-27 พฤศจิกายน 2566 26 ธันวาคม 2566 – 7 มกราคม 2567
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating