วันเดินทาง
07 - 17 พฤศจิกายน 2566
สายการบิน


 

เยือนเอเชียกลาง 3 ประเทศ 11 วัน 10 คืน

ทาจิกิสถาน – อุซเบกิสถาน – เติร์กเมนิสถาน

Central Asia – Land of Nomadic and Silk Road

พิเศษ!! ร่วมทริปกับ “คุณกาญจนา หงษ์ทอง”   กูรูด้านการท่องเที่ยว และพิธีกรชื่อดัง

1

Day 1: กรุงเทพฯ-ทาซเค้นท์-เมืองคูจานต์

 
 • 05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ (HY) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ
 • 08.10 น. เดินทางสู่ เมืองทาซเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยสายการบิน Uzbekistan Airways เที่ยวบินที่ HY 532 (ใช้เวลาบินประมาณ 06.30 ชั่วโมง) (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
 • 12.40 น.  เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเค้นท์  ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางสู่ ด่านชายแดนข้ามประเทศ สู่ เมืองคูจานด์ ประเทศทาจิกิสถาน (ระยะทางประมาณ 167 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าที่พัก  SUGDIYON HOTEL 4*  หรือ เทียบเท่า
2

Day 2 : เมืองคูจานต์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ชมความสวยงามของตัว เมืองคูจานด์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ที่นับย้อนไปได้ประม  าณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ชม อนุสาวรีย์อิสมาอิล โซมานี (Ismail Somani Monument) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งเมือง และการสร้างประเทศแห่งนี้ขึ้นมา ชม อนุสาวรีย์ของนักกวี รูดากี้ (Rudaki Monument) ซึ่งเป็นนักกวีเอกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเอเชียกลาง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินชม ตลาดปานชานเบ้ (Panjshanbe Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดแบบพื้นเมืองที่มีขนาดใหญ่และก ารค้าขายที่คึกคัก โดยด้านหน้ามีบริเวณที่กว้างใหญ่ และภายในเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีการค้าขายคึกคัก ตัวอาคารถูกสร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตกแต่งภายในแบบยุคของโซเวียต ซึ่งภายในได้ถูกออกแบบใช้เป็นที่ขายสิ่งของได้มากมายหลายรูปแบบ มีทั้งพืชผัก ผลไม้สด อาหารสด ผลไม้แห้ง เนื้อต่างๆ ขนมปัง
 • ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (Khujand Historian Museum) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกจัดอยู่ในป้อมปราการที่เรียกว่า ป้อมคูจานด์ (Khujand Fortress) ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของทีมูร์ มาลิค ที่เคยเข้ามาเป็นผู้บัญชาการกองทัพ เพื่อต่อต้านกองทัพของพวกมองโกลที่ได้ขยายอาณาจักรเข้ามาในบริเวณนี้เมื่อในปี ค.ศ.1219-1220
 • นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า (Cable car) ซึ่งข้ามแม่น้ำ ซาร์ ดาร์ย่า (Syr Darya) เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ยามพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า กระเช้านี้เชื่อมระหว่างสวนสาธารณะโซโมนี่ และสวนสาธารณะคาโมลี่ คูจานด์ พาร์ค
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าที่พัก โรงแรม SUGDIYON   HOTEL 4*   หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : คูจานด์-อีสทาราฟชาน-เพนจิเค้นท์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอีสทาราฟชาน (Istaravshan) ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ (ระยะทางประมาณ 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
 • ชมความสวยงามของ เมืองอีสทาราฟชาน ที่มีความเก่าแก่กว่า 2,500 ปีและเป็นที่พักของกองคาราวานบนเส้นทางสายไหม จึงทำให้เป็นศูนย์รวมของพวกช่างฝีมือ ศิลปิน เมืองนี้จีงมีการสร้างที่อยู่อาศัยสลับซับซ้อน และมีการแกะสลักอย่างสวยงาม
 • ชม โรงเรียนสอนศาสนา กุก กุมบาส (Madrassa Kuk-Gumbaz) ซึ่งสร้างตั้งแต่ ศตวรรษที่ 1600 โดย สุลต่าน อับดุล ลาทีฟ (Abdul Latif Sultan) ซึ่งเป็นลูกชายของข่าน อูลุก เบค (Ulug Beg) ผู้  สร้างหอดูดาว อูลุก เบค ในเมืองซาร์มาคาน ประเทศอุซเบกิสถาน ตัวอาคารปูด้วยกระเบื้องสีฟ้าคราม มียอดโดมที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น โรงเรียนสอนศาสนาแห่งนี้ถูกปิดในสมัยโซเวียต แต่ปัจจุบันได้มีนักศึกษาจบการศึกษาจากที่นี่กว่าร้อยคน ทั้งด้านศาสนา, ภาษา และ คอมพิวเตอร์จากนั้น ชมย่านเมืองเก่า  และตลาดพื้นเมือง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางไปยัง เมืองเพนจิเค้นท์ (Penjikent) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ (ระยะทางประมาณ 250 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)
 • ชมความสวยงามของ เมืองเพนจิเค้นท์ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเซราฟชาน ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของพวกซ๊อกเดียน (Sogdiana) ที่มีความสัมพันธ์และเป็นดินแดนแห่งหนึ่งใน 23 เมืองใหญ่ของพวกเปอร์เซีย ในสมัยของราชวงศ์อะเคเมนิดส์ ที่ได้กล่าวถึงดินแดนแห่งนี้ว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ รองลงมาจากเปอร์เซีย
 • ชมซากปรักหักพังที่ได้มีการขุดค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1975 ของเมืองซารามซ์ (Saramz Ancient Ruins City) ที่มีอายุเก่า  แก่ประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเซราฟชาน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 100 เฮกเตอร์ โดยยังมีหลักฐานให้เห็นของวิหารแห่งไฟ นอกจากนั้น ยังเป็นบริเวณที่มีการขุดเจาะพื้นที่ที่เป็นสินแร่ต่างๆ เช่น ทองแดง ตะกั่ว เงิน ทอง และยังมีอัญมณีที่มีค่ามากมาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  PANJAKENT PLAZA  HOTEL  หรือเทียบเท่า
4

Day 4 : เมืองจัยปูร์-เมืองบิคาเนอร์-วิหารคาร์นีมาทา

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางไปยัง เมืองดูชานเบ้ โดยผ่านทาง เมืองไอนี่ (Ayni) และช่องเขาวาซอปของเทือกเขาแฟน (Varzob pass of Fan Mountain) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก (ระยะทางประมาณ 180 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
 • ชม ทะเลสาบอิสกันเดอร์กูล (Iskanderkul Lake) เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่มีธารน้ำแข็งอยู่ในจังหวัด Sughd ของทาจิกิสถาน ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,195 เมตรบนเนินเขาทางเหนือของเทือกเขา Gissar ในเทือกเขา Fan มีรูปทรงสามเหลี่ยม มีเนื้อที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร และลึก 72 เมตร ทะเลสาบนี้ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบบนภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตสหภาพโซเวียต และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
 • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองดูชานเบ้ (Dushanbe) ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ ระยะทางประมาณ 134 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ระหว่างทางแวะชมวิวบริเวณแถบหุบเขาเซราฟชาน (Zeravshan Valley)      
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร   
 • นำท่านเข้าพัก ATLAS HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 
5
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมความสวยงามของ เมืองดูชานเบ้ ที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกัน 2 สาย คือ แม่น้ำวาร์ซอบ และ แม่น้ำโคฟานิฮอน เมืองหลวงแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 125 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 780,000 คน
 • ชมสวนสาธารณะรูดากิ (Rudaki Park) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวดูชานเบ้ ยามค่ำคืนมีน้ำพุดนตรีแสดง และใกล้กันเป็นที่ตั้งของ อาคารที่ทำการรัฐบาลอาคารใหม่ อาคารหอสมุดแห่งชาติ
 • นำท่านเดินทางไปชม อ่างเก็บน้ำนูเร็ค (Nurek Reservoir) ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำหรับเก็บกักน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 11 ตร.กม. โดยมีความยาวของพื้นที่ประมาณ 70 กม. และพื้นที่สำหรับเก็บน้ำทั้งหมดประมาณ 100 ตร.กม. ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการชลประทานสำหรับปลูกพืชในเนื้อที่ประมาณ 700 ตร.กม
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม เขื่อนนูเร็ค (Nurek Dam) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อกั้นการไหลและเก็บกักน้ำของแม่น้ำวาคสห์ ที่ไหลมาจากเทือกเขาปามีร์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูชานเบ
 • ชม ตลาดชาห์มานซูร์ (Shar Mansur Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งอุปโภค บริโภค ผัก ผลไม้ และถั่วชนิดต่างๆ ให้ท่านได้พักผ่อนเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATLAS   HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
6

Day 6 : ดูชานเบ้-ฮิสซ่าร์-ดูซานเบ้

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางไปยัง หมู่บ้านฮิสซ่าร์ (Hissar Village) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านใต้ของดูชานเบ้ ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. ในอดีตบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่เริ่มต้นในยุคหิน มีการสร้างที่พักพิงยาวไปตามหุบเขา แต่ต่อมาก็ได้ถูกทำลายโดยพวกที่บุกรุกเข้ามา
 • ชม ป้อมปราการฮิสซ่าร์ (Hissar Fortress) ซึ่งเคยเป็นปราสาทของเจ้าผู้ครองนครบูคาร่า ที่เข้ามายึดครองในปี ค.ศ. 1924 โดย อิบราฮิม เบค ป้อมแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ซึ่งมีการสร้างกำแพงที่สูงราว 1 เมตร และมีการเจาะเป็นช่องสำหรับการยิงปืนแล ะปืนใหญ่  ภายในยังมีตกแต่งสระน้ำและสวนอีกด้วย และต่อมาก็ได้ถูกทำลายโดยกองทัพแดง
 • จากนั้นเดินทางกลับดูชานเบ้ ชมพระราชวังนาฟรูซ (Navruz Palace)อาคารคอมเพล็กซ์แห่งนี้เริ่มขึ้นในปี 2009 และสร้ างเสร็จในเดือนกันยายน 2014 จากจุดเริ่มต้น คอมเพล็กซ์ “Kohi Navruz” ได้รับการวางแผนให้เป็นโรงน้ำชาแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางมีการตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายนอกและภายใน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 • พิพิธภัณฑ์ของโบราณ (Museum of Antiquities) ซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บสะสมสิ่งของโบราณที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติ และเผ่าพันธ์ของชาวทาจิกในอดีต ที่ไม่ว่าจะเคยสามารถพูดภาษารัสเซียหรือภาษาทาจิกได้ ภายในได้สะสมสิ่งของที่มีเสน่ห์ และเป็นสิ่งของที่มีค่าน่าสนใจทางวัฒนธรรม และที่สำคัญมากคือ พระพุทธรูปนอนยาวถึง 14 เมตร (Reclining Buddha attaining final Nirvana) ที่นำมาจากหมู่บ้านอจีน่า เทเป้ (Ajina Tepe Village)
 • ผ่านชม พระราชวังแห่งการรวมชาติ (Palace of Unity) หรือมีชื่อว่า พระราชวังวาห์ดัท (Vardat Palace) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของตัวเมือง ผ่านชมพระราชวังแห่งชน ชาติ (Palace of Nations) ชมอนุสาวรีย์อิสมาอิล ซาโมนิ(Ismail Somani) ผู้กอบกู้เอกราชให้แก่ประเทศทาจิกิสถาน
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าที่พัก โรงแรม ATLAS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
7

Day 7 : ดูชานเบ้-ทาซเค้นท์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องเพื่อความสะดวก
 • เดินทางสู่สนามบินดูชานเบ้
 • 09.30 น. ออกเดินทางจาก ดูซานเบ้ สู่ กรุงทาซเค้นท์ โดยเที่ยวบินที่ SZ 225 (เวลาบินประมาณ 50 นาที )
 • 10.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินทาซเค้นท์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 • ชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque)หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า สุเหร่าของซาร์ (Tsar’s Mosque) ชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ (Kukeldash Madrassah)
 • ตลาดคอร์ซู (Chorsu Bazaar) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียกลางและบนเส้นทางสายไหม ที่อยู่ภายใต้โดม 7 โดม ซึ่งได้ถูกแบ่งเป็นแหล่งสินค้าต่างๆจากพ่อค้า เกษตรกรที่ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ สัมผัสกับบรรยากาศแบบย้อนยุคอย่างที่เป็นในสมัยโบราณ แต่ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่    ให้ท่านได้พักผ่อน และสนุกกับการซื้อสินค้าในตลาดบาซาร์ที่มีผ้าแพรพรรณ พรม เครื่องทองเหลือง ผ้าขนสัตว์ เครื่องหนัง และสินค้าพื้นเมืองมากมาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย ‘ทับทิม’
 • เข้าที่พัก โรงแรม  ZAHID ZARAFSHAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
8

Day 8 : บูคาร่า-ฟาแรป-เมิร์ฟ-มารี

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องเพื่อความสะดวก
 • 06.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไป ด่านพรมแดน Alat ที่เมืองฟาแรป กั้นระหว่างอุซเบกิสถาน กับ เติร์กเมนิสถาน ระยะทางประมาณ 124 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง สู่ประเทศเติร์กเมนิสถาน
 • นำท่านเดินทางไปชม เมืองโบราณเมิร์ฟ (Merv) (ระยะทางประมาณ 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เมืองโบราณเมิร์ฟ (Merv) เป็นเมืองโอเอซิสเก่าแก่บนเส้นทางสายไหมในเอเชียกลาง ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี บริเวณซากที่เหลือในโอเอซิสอันกว้างใหญ่นี้ แสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นสถานที่สำคัญทางโบราณคดี และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999
 • นำท่านชม ซากโบราณ สถาน ที่ได้รับการกล่าวว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆ ในศตวรรษที่ 12  ชมอนุสรณ์ของเมืองในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากยุคที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์อะเคเมนิดแห่งเปอร์เซียโบราณ ราว 530 ปีก่อนคริสตกาลที่มาปกครองใช้ชื่อว่า สะทราฟี (Satrapy) ต่อมาเมื่อกองทัพอันเกรียงไกรของอเล็กซาน เดอร์มหาราช เดินทัพผ่านเพื่อมุ่งพิชิตดินแดน ในเอเชีย เมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น         มาร์เกียน่า (Margiana)
 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองมารี (ระยะทางประมาณ 36 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
 • เมืองมารี(Mary) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก เป็นเมืองหลวงของแคว้นที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเติร์กเมนิสถาน หรือที่เคยรู้จักกันในนามของ เมิร์ฟ, มารู และมาร์เยียน่า มารี เป็นเมืองโอเอซิสในทะเลทรายคาลาคุมล์ (Kara Kum Desert)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก MARY HOTEL  4*  หรือ เทียบเท่า
9

Day 9 : มารี-อัสห์กาบัท-ดาร์วาซ่า

 • นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไป เมืองอัสห์กาบัท
 • 07.45 น. ออกเดินทางจาก เมืองมารี สู่ เมืองอัสห์กาบัท โดยสายการบิน  Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5-128
 • 08.25 น. เดินทางถึง เมืองอัสห์กาบัท
 • รับประทานอาหารเช้า
 • ชม พิพิธภัณฑ์พรม (Turkmen carpet museum) สถานที่รวบรวมและจัดแสดงพรมที่ถักทอในรูปแบบท้องถิ่นของชาวเติร์กเมนิสถาน ภายในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงตัวอยางสถาปัตยกรรมจากพรม
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่านเดินทางนั่งรถ 4×4 สู่ เมืองดาร์วาซ่า  (Darwaza) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเติร์กเมนิสถาน ที่ตั้งอยู่กลางทะเลทราย คาลาคุมล์ (Karakum) ห่างจากเมืองอัสห์กาบัทประมาณ 260 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ที่นี่มีชาวบ้านอยู่อาศัยประมาณ 350 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเติร์กเมนิสถานเผ่า Teke  ที่ยังรักษาวิถีชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนอยู่ นำท่านข้ามทะเลทรายคาลาคุมล์ ระหว่างทางแวะชม หมู่บ้าน Erbent ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในทะเลทราย
 • เดินทางสู่ หลุมแก๊สดาร์วาซ่า (Darwaza Gas Crater) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันในชื่อ “ประตูสู่นรก” (Door to Hell) ตั้งอยู่ที่ทะเลทรายคาลาคุมล์ ประเทศเติร์กเมนิสถาน หลุมเพลิงแห่งนี้เกิดจากการพังถล่มของเพดานแอ่งเก็บแก๊สธรรมชาติ เดิมทีนักธรณีวิทยาตั้งใจจะจุดไฟเพื่อกำจัดแก๊สมีเทนซึ่งเป็นพิษ และคาดว่าไม่นานไฟจะเผาไหม้จนดับมอดไป แต่ปรากฏว่าเปลวเพลิงนั้นไม่เคยดับลงเลยนับตั้งแต่ปี 1971 จวบจนปัจจุบันก็ร่วม 49 ปีมาแล้ว หลุมแก๊สมีขนาดความกว้าง 69 เมตร และลึก 30 เมตร
 • รับประทานอาหารค่ำ แบบบาร์บีคิว 
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักในเมืองอัสห์กาบัท
 • เข้าที่พัก โรงแรม  SPORT HOTEL  4*   หรือเทียบเท่า
10

Day 10 : อัสห์กาบัท

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมความทันสมัยของเมืองหลวง หลังจากหลุดพ้นจากการปกครองของสหภาพโซเวียตรัสเซีย สิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนดูทันสมัยสะอาด แต่สไตล์ของสถาปัตยกรรมนั้นสะท้อนถึงอิทธิพลที่ได้รับจากรัสเซีย และการตกแต่งประดับประดาที่บ่งบอกถึงมรดกอิทธิพลจากเปอร์เซียและอาหรับ
 • ชมอนุสรณ์สถานแห่งเอกราชและสันติภาพ (Independence and Peace Monument)  พร้อมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก (การนำกล้องถ่ายภาพเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวจะมีค่าใช้จ่าย ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)
 • นำท่านผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace) อาคารในสถาปัตยกรรมร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นถึงมรดก ทางสถาปัตยวัฒนธรรมที่สืบทอดจากเปอร์เซียโบราณ ผ่านชม อาคารรัฐสภา (Turkmen Parliament Building) ชม มัสยิดอาร์โตกรูล (Artogrul Gazy) ซึ่งถูกตั้งชื่อตามชื่อบิดาของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่      ออสมาน กาซี เป็นผู้ก่อตั้งจักรวัรรดิออตโตมาน
 • ถ่ายภาพด้านนอก สุเหร่าเติร์กเมนบาชี (Turkmenbashi Ruhy Mosque)
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • ถ่ายรูปกับ Wedding Palace  นำท่านไปชม ฟาร์มม้า ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวเติร์กเมนิสถาน ม้าพันธุ์ Akhalteke เป็นม้าพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งที่ ห้างเบอร์การ่า (Berkarar Shopping Mall) ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกหลากหลาย ทั้งของที่ระลึกพื้นเมือง และสินค้าแบรนด์เนม และมีร้านกาแฟให้ท่านได้นั่งพักผ่อนด้วย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
 • ที่พัก โรงแรม SPORT HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า
11

Day 11 : อัสห์กาบัท-กรุงเทพฯ

 • 02.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 04.55 น. ออกเดินทางจาก อัสห์กาบัท สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Fly Dubai Airlines  เที่ยวบินที่ EK2483
 • 06.40 น.  เดินทางถึงดูไบเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.50 น. เดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน เอมิเรทส์  เที่ยวบินที่ EK370
 • 18.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.

วันเดินทาง
07 - 17 พฤศจิกายน 2566
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating