วันเดินทาง
22 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2566 รอบมีนาคม รอติดตาม
สายการบิน


ทัวร์ตุรกี ไม่ต้องทำวีซ่า พิเศษกรุ๊ปเล็ก10-15 คน เที่ยวอิสตันบูล คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู ปามุคคาเล่ เก็บทุกไฮไลท์  ประสบการณ์นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากตุรกี พัก 4- 5 ดาว รวมอาหารทุกมื้อ รวมค่าเข้าสถานที่ บินตรง ฟรีwifi บนรถ มั่นใจบริษัททัวร์ก่อตั้งกว่า 17 ปี

1

Day 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • 20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) ประตูทางเข้าที่ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ
 • 23.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอีสตันบลู เที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.20 ช.ม.)
2

Day 2:กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย – พระราชวังท็อปกาปิ – สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE ) – ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล่

 • 05.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติอตาเติร์ก อีสตันบูล ประเทศตุรเคีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และศุลกากร
 • นำท่าน ชม สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางและเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์ เพื่อแสดงถึงความอัจฉริยะและพลานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมันถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.360 โดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหม้และสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.415 ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนและจวบจนวาระสุดท้าย ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาได้ถูกสถาปนาเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอิสลาม ชื่อ อายา ซอฟยา
 • ถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังท็อปกาปิ (TOPKAPI PALACE) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายองค์ ในปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิ เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านที่ได้ปกครองในอาณาจักรแห่งนี้
 • นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) สุเหร่าแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแต่งด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน มีเสามินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง 6 ต้น ถูกสร้างโดยสุลต่านอาห์เมต ที่ 1 ในปี ค.ศ.1609-1616
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • ท่านไปเที่ยวชม ฮิปโปโดรม (HIPPODOME) ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ สถานที่ที่แข่งกีฬารถม้าศึกของชาวโรมัน และของจักรวรรดิออตโตมานกว่า 400 ปี ในปัจจุบันเหลือแค่เสา    3 ต้น คือเสาต้นแรก โอเบลิสก์แห่งฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ 1500 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาเป็นเสาเซอร์เพนไทน์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมา 497 ปีก่อนคริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 7 เป็นเสาต้นสุดท้าย สถานที่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์
 • ได้เวลาเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า และติดกับทะเลอีเจียน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว เพระว่ามีซากโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมันหลายแห่ง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • ที่พัก  IRIS HOTEL  หรือเทียบเท่า
3

Day 3:ชานัคคาเล่ – ทรอย – ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) - ปราสาทปุยฝ้าย

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองทรอย เข้าชมความสวยงามของ ม้าไม้โทรจาน ที่เคยเป็นต้นแบบ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการทำสงครามเมื่อปี 1,000-700 ก่อนคริสตกาล พร้อมกับชมสิ่งโบราณสถานต่างๆ มากมายที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตที่เคยรุ่งเรืองเช่น โรงละคร ปราสาทที่ถูกขุดค้นขึ้นมาในบริเวณใกล้ ๆ กัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อกไซด์ไหลขึ้นมาจากใต้ดินเป็นเวลานับพันปีมาแล้วจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซียม บ่อน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของ แคลเซียมทำให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1988
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
 • ที่พัก TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า
4

Day 4:คอนย่า – คาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000
 • แวะถ่ายภาพ ที่พักคาราวานซาราย (CARAVANSERAI) เป็นสถานที่พักแรกของกองคาราวานในสมัยโบราณตามเส้นทาง สายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 ก่อตั้งโดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
 • เดินทางสู่ คัพปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่ เมื่อวันเวลาผ่านไปนับล้านปี พายุ ลม ฝน ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกเนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.กม.ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขารวมถึงท้องฟ้าสีสดใส
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก
 • ที่พัก MUSTAFA HOTEL  หรือเทียบเท่า
5

Day 5:คัพปาโดเกีย - นครใต้ดินชาดัค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาแห่งรัก – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หมู่บ้านอวานอส

 • 05.00 น. สำหรับท่านที่สนใจจะขึ้นบอลลูน (OPTION TOUR) ชมความงามของเมืองคัพปาโดเกีย ซึ่งครอบคลุมบริเวณ 5 จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย อัคซาเรย์ เคย์เซอรี ไคร์เชอร์ เนฟเชอร์และนิกเด ที่เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆที่งดงาม จะมีเจ้าหน้าที่มารับท่านที่บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม ใช้เวลาเดินทางประมาณไป-กลับ 1 ชม. และอยู่บนบอลลูนประมาณ 45-50 นาที ค่าใช้จ่ายท่านละประมาณ 300 USD  / กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • ชม นครใต้ดินชาดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เมื่อ 2,000 – 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวคัพปาโดเกียได้มีการสร้างเมืองใต้ดินเพื่อเป้นหลุมหลบภัยจากการบุกรุกของชาวโรมัน ขุดเจาะไปเรื่อยๆ จนใต้พื้นดินคัพปาโดเกียกลายเป็นเมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีทั้งโบสถ์คริสจักร โรงเรียนสอนศาสนา   โรงเก็บไวน์ ดอกไม้ บ่อน้ำ ห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ
 • แวะถ่ายภาพ ปราสาทหินอุซิซาร์ (UCHISAR CASTLE) เป็นปราสาทหินธรรมชาติตั้งแต่สมัยโรมัน   ไบเซนไทน์ ที่ในอดีตใช้เป็นป้อมปราการสำหรับส่งสัญญาณเตือนภัย ปราสาทหินแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่  ที่คุ้มค่ากับการมาชมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากชมปราสาทหินธรรมชาติอันน่าทึ่งเหล่านี้แล้ว นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามแบบพาโรนามาจากที่นี่
 • ชม หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะ เป็นรูเพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่ อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 • ชม หุบเขาแห่งรัก (LOVE VALLEY) เป็นกลุ่มแท่งหินทรงยาว ๆ ตั้ง ๆ ที่แปลกประหลาดอย่างน่าเหลือเชื่อ     หุบเขาแห่งรักตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกอเรเม(Gereme) ใจกลางคัพปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมหนึ่งเดียวแห่งนี้ ขณะเดินเที่ยวชมหินเสาต่างๆ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะเกิดความรู้สึกราวกับกำลังต้องมนตร์แห่ง Cappadocia อย่างแท้จริง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส (AVANOS VILLAGE) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาและงาน     เซรามิก มีแม่น้ำไหลผ่านแต่เป็นแม่น้ำที่มีตะกอนแดง ชาวบ้านเลยนำดินจากแม่น้ำมาลองปั้นใช้เป็นอุปกรณ์ ของเครื่องใช้ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น ถ้วย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาได้เริ่มปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับบ้าน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก
 • ที่พัก MUSTAFA HOTEL  หรือเทียบเท่า
6

Day 6:อังการา - สุสานอตาเติร์ก - ทะเลสาบเกลือ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองอังการา (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรเคีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากอิสตันบูล มีความสำคัญทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรเคียและเป็นที่ตั้งของ สถานทูตประเทศต่างๆ ศูนย์กลางของการค้าขาย ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนรถชมวิวเมือง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • เที่ยวชม สุสานอตาเติร์ก(ATATURK MAUSOLEUM) คือ หนึ่งในสถานที่ The Must to seeของนครอังการาเป็นสถาปัตยกรรมตุรกีสมัยใหม่ ภายในมีโลงศพ (แต่ไม่ได้บรรจุศพไว้) ของ“มุสตาฟา เคเมล อะตาเติร์ก”ประธานาธิบดีคนแรกและรับบุรุษหลัง
 • เที่ยวชมและถ่ายภาพที่ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) ทะเลสาบเกลือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศตุรกีสาเหตุที่น้ำทะเลเป็นสีแดงเพราะว่ามันคือสีของสาหร่าย ‘Dunaliellam salina’ ในช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำอยู่ในทะเลสาบมองเห็นเป็นเงาสะท้อนแต่เมื่อหน้าร้อนมาถึงน้ำจะเหือดแห้งเหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่น หนาหลายสิบเซนติเมตรมองเห็นเป็นพื้นสีขาวสุดลูกหูลูกตาและที่ทะเลสาบเกลือแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังStar War อีกด้วย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 • ที่พัก  KAHVECILER HOTEL หรือเทียบเท่า
7

Day 7:ซาแฟรนโบลู – SPICE BAZAAR – จัตุรัสทักซิมสแควร์ - กรุงอีสตันบูล

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองซาแฟรนโบลู (SAFRANBOLU) เป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCOใน     ปี คศ.1994 เนื่องด้วยเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมยุคออคโตมันที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างมากมาย ซึ่งปัจจุบันได้รับการลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 1008 แห่งซึ่งประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ สุเหร่า และหอนาฬิกา และบ้านเรือนอีกหลายร้อยหลัง
 • เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล เมืองสำคัญอันดับ 1 ของประเทศ เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS) ซึ่งทำห้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้งัอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีตอิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อ เรียกแตกต่างกันออกไป
 • แวะชม สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) หรือ ตลาดอียิปต์ (EGYPTIAN BAZAAR) เป็นตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน       เมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดใหม่ภายในตลาดยังมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรกี, เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไม้ แห้ง และเครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย
 • พาท่านเลือกซื้อขนมขึ้นชื่อ เตอร์กิชดีไลท์ (TURKISH DELIGHT SHOP) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน้ำตาล มักจะมีอัลมอนด์ วอลนัท ถั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE) ถนนสายนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง     อิสตันบูล มีร้านค้ามากมาย ตั้งแต่ของที่ระลึก, ร้านอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าที่แห่งนี้เป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล
 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหน้งคุณภาพสูง ซึ่งผลิตเสื้อหนังแบรนด์ดังในอิตาลีและอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ที่พัก TRYP BY WYNDHAM AIRPORT   หรือเทียบเท่า
8

Day 8:BALAT OLD HOUSES - หอคอยกาลาตา – GALATA PORT – สนามบินอีสตันบูล

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน เที่ยวย่าน BALAT อาคารบ้านเรือนสีสันคัลเลอร์ฟูล เป็นย่านที่เก่าแก่และสวยงามน่าตื่นตาตื่น       ใจเมื่อได้มาเยือน ตั้งอยู่ที่เมืองอีสตันบูล มีอาคารอันเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์คุณจะรู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนใน  อีสตันบูลและที่ใดๆ บนโลกใบนี้ แม้ว่าบ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นตึกเหล่านี้จะมีสีสันแจ่มจรัส แต่มีอายุมากกว่า 50 ปีมาแล้ว ซึ่งในบางหลังมีอายุกว่า 200 ปีบ้านไม้เหล่านี้ถูกถ่ายภาพกลับ ไป
 • ชม หอคอยกาลาตา (GALATA TOWER) เป็นหอคอยหินสไตล์โรมันเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่เห็นได้ ชัดโดดเด่นของเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีหอคอยนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.1891 เป็นรูปทรงกระบอกสูงประมาณ 67 เมตรตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่ง Golden Horn สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอ สังเกตการณ์เพื่อป้องกันข้าศึกที่เข้ามารุกรานจากทางทะเล
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาท่านไปยัง GALATAPORT อีสตันบูล แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของตุรกี เป็นย่านการค้าใกล้ ๆ ริมแม่น้ำ         มีท่าเรือบรรยากาศคล้าย ๆ กับ Asiatique ที่บ้านเรา อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูป
 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอีสตันบูล
 • 20.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงอีสตันบูล สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 064(รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
9

Day 9:กรุงเทพฯ

 • 10.10 น.  ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Gotogether Travel์

ประสบการณ์ทำทัวร์มากกว่า 17 ปี

เรารับออกแบบเส้นทางกรุ๊ปส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ

โทร 02-2146088 ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 09.00 – 18.00 น.

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
22 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2566 รอบมีนาคม รอติดตาม
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating