วันเดินทาง
23 - 29 เมษายน 2566 23 - 29 เมษายน 2566
สายการบิน


Jordan ประเทศที่ได้ชื่อว่าควรไปเยือนสักครั้งก่อนได้ ชมมหานครเพตราอันยิ่งใหญ่ในอดีตหาที่ใดเหมือนบนโลก ย้อนรอยอารยธรรมกรีกโรมันโบราณ นอนลอยตัวทะเลเดตซี แช่บ่อน้ำร้อน ล่องเรือท้องกระจก ทะเลทรายวาดิรัม ประสบการณ์นอน Martian Tent  ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • 21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินรอยัล จอร์แดเนี่ยน ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 แถว s
2

Day 2

กรุงอัมมาน-เจราซ-อัจลุน-เดตซี
 • 00.20 น.  “เหิรฟ้าสู่กรุงอัมมาน” โดยสายการบินรอยัล จอแดเนี่ยน เที่ยวบิน RJ183
 • 05.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติควีน อเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 5 ดาว
 • เดินทางสู่เมืองเดินทางไปยัง เมืองเจราช (JERASH) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปีก่อน คริสตศักราชอดีตเคยเป็นหนึ่งในสิบของหัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน ชมซากปรักหักพังที่ยังคงมีกลิ่นไอของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมัน และมีความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม
 • เดินผ่านประตูทางทิศใต้หรือประตูแห่งชัยชนะ เป็นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชมโรงละครโรมัน ที่จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน เชิญทดสอบกับความมหัศจรรย์ของการคิดค้นการวางจุดให้เกิดเสียงเอ็คโคได้ เพียงพูดเบาๆ ตรงจุดกึ่งกลางของโรงละครแล้วจะได้ยินทั้งโรงละคร ชม วิหารอาร์ทีมีส(Temple of Artemis) เทพีแห่งความรักและความสงบสุข ชมความมหัศจรรย์ของก้อนหิน 3 ก้อนที่เรียงกันไม่ล้ม หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาของก้อนหินบนนิ้วมือ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางต่อไปยัง เมืองอัจลุน(Ajloun) อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจราชไปเล็กน้อย เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน(Ajloun Castle) ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ.1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสดและในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกล จนกระทั่งได้เวลาสมควร
 • ท่านเดินทางสู่ที่พัก ระหว่างทางผ่าน เมืองอาล ซอลท์ (AL SALT) เมืองโบราณตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับหุบเขาจอร์แดน เป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่ถูกทำลายในศตวรรษที่ 13 เป็นที่ตั้งถิ่นฐานที่สำคัญที่สุดในพื้นที่ระหว่างหุบเขาจอร์แดนและทะเลทรายตะวันออก เนื่องจากประวัติความเป็นมาของการเชื่อมโยงการค้าระหว่างทะเลทรายตะวันออกและตะวันตกจึงเป็นสถานที่สำคัญสำของภูมิภาคนี้ สร้างขึ้นโดยกองทัพมาซิโดเนียในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดมหาราชถูกทําลายโดย Mongol  เดินทางเช็คอินเข้าที่พัก และอิสระในการลงเล่น ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซีที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ว่า เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำ ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • HOTEL CROWN PLAZA RESORT DEAD SEA 5*หรือเทียบเท่า
3

Day 3

เดตซี-มาดาบา-ลิตเติ้ลเพตรา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • ช่วงเช้าให้อิสระท่านลงเล่นทะเลสาบอีกครั้งจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาตอนกลางของประเทศจอร์แดน ออกเดินทางสู่เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก -ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอห์น (St.John the Baptist Roman Catholic Church) ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นำท่านเดินทางชม เมาท์ เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวเดินทางจาก อียิปต์มายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญ ลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ ลิตเติ้ลเพตรา(Triclinium – Little Petra) ที่อยู่อาศัย ของ “ชาวเบดูอิน”เผ่า นาปาเทียน เช่นเดียวกับที่เพตรา แต่มีขนาดเล็กกว่าเสมือนนครเล็กๆของเพตรา เรียกได้ว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนไปเจอนครเพตราที่มีขนาดใหญ่และอลังการณ์มากกว่านั่นเอง ระหว่างทางไปบนถนน King’s Highway หนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดของจอร์แดน ผ่าน ปราสาทโซบัค(Shobak Castle) ***** กิจกรรมเสริม(ไม่รวมในค่าทัวร์) Petra by Night สัมผัสบรรยากาศชมนครเพตรายามค่ำคืน กิจกรรมจะเริ่มต้นประมาณ 20.00 น. รูปแบบจะเป็นการเดินไปปลายทางที่ The Treasury ฟังการบรรยายเรื่องราวต่างๆของนครเพตรา มีการจุดเทียนตามทางประกอบดนตรี ใช้เวลาชมโชว์ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 30-35USD**  โดยบริษัทจะมีรถรับส่ง ณ จุดเริ่มต้นเดินเท้า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หัวหน้าทัวร์
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เข้าสู่ที่พัก HYATT ZAMAN PETRA HOTEL 5* หรือเทียบเท่า**
4

Day 4

นครเพตรา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • พร้อมแล้วเดินทางเพื่อชม นครเพตรา (Petra) จากจุดเริ่มเดินไปยัง SIQประมาณ 600 เมตรท่านสามารถเดินหรือขี่ม้า(รวมในค่าทัวร์) และนั่งรถกอล์ฟต่อจาก SIQ ไปยัง The Treasury (รวมในค่าทัวร์)  ผ่านทัศนียภาพสวยงามแปลกตา ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร นครเพตรา ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่  จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดิน แดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล–ปี ค.ศ.100 และได้เข้ามาสร้างอาณา จักรบ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ.106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นำโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตราถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพัง ทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ.1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์  ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนำไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
 • สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อียิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประ กอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวา เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อียิปต์  แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ ปกครองเมืองและเครือญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน สุสานกษัตริย์ ฯลฯ
 • ชม โรงละครนาบาเทียน(Nabatean Theatre) โรงละครขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า 3,000 คน  ที่เกิดจากการเจาะภูเขาให้เป็นที่นั่งที่ขนาดเท่ากันมากมาย ซี่งระหว่างทางไปบนถนจะสามารถมองเห็นวิหารน้อยใหญ่จำนวนมากตลอดสองข้างทาง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านขี่ลา(รวมในค่าทัวร์) เพื่อเดินทางสู่ The Monastery หนึ่งในไฮไลท์และสถานที่ที่สวยที่สุดของนครเพตรา เนื่องจากระยะทางจาก  The Treasury ไปยัง The Monastery ค่อนข้างไกลมาก 3.4 กิโลเมตร จำเป็นที่จะต้องมีการใช้พาหนะอื่นอย่าง ม้า ลา หรืออูฐในการเดินทางเข้าไปเท่านั้นเพื่อประหยัดเวลา   ซึ่งบริเวณแห่งนี้จะสวยที่สุดช่วงบ่ายเนื่องจากแสงจะตรงกระทบเข้าบริเวณด่านหน้าสะท้อนสีส้มแดงสวยงามมาก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HYATT ZAMAN PETRA HOTEL 5*หรือเทียบเท่า
5

Day 5

อคาบา-ทะเลทรายวาดิรัม
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • ออกเดินทางสู่ เมืองอคาบา(Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี  นำท่านแวะถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ “ทะเลแดง” ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอร์แดน อิสราเอล  อิยิปต์ และซาอุดิอาระเบีย (ทะเลแดงทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ครั้งหนึ่งได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่า  ทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทำอัศจรรย์แหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์เพื่อเดินทางไปสู่แผ่น ดินแห่งพันธะสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล โดยการชูไม้เท้าของโมเสส )นำท่านลงเรือท้องกระจก (BIG GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากนั้น ให้ท่านได้เดิน ช้อปปิ้งสินค้าต่างๆมากมาย ณ ตลาดของเมืองอคาบา
 • รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
 • เดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของ  นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง LAWRENCE OF ARABIA(และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นำแสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif ฯลฯ) (ควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กต่างหาก เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนชุด และขนย้าย)
 • ซาฟารีทัวร์ที่ทะเลทรายวาดิรัม รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พัก และคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ
 • ประสบการณ์ ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ยามเย็น (รวมในค่าทัวร์) ชมทะเลทรายวาดิรัมยามเย็น แสงพระอาทิตย์สะท้อนกับเนินทรายเกิดได้บรรยากาศสุดโรแมนติก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • พัก AL SULTANA RUM CAMP หรือเทียบเท่า แบบ The Martian Tent ประสบการณ์นอนที่พักแบบโดมเสมือนเราอยู่บนดาวอังคาร
6

Day 6

ทะเลทรายวาดิรัม-ปราสาทเครัค-อัมมาน
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางชม ปราสาทเครัค (Kerak Castle) ศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสดที่สร้างขึ้นเพื่อควบคุมเส้นทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อน้ำพุร้อนมาอิน (Mai’n hot spring) ให้ท่านได้พักผ่อน แช่เท้า พักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางกลับกรุงอัมมาน นำท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก กว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITADEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆ รอบเมือง ชมบริเวณภายในป้อมปราการ มีสิ่งปลูกสร้างมากมายด้วยกันศิลปแบบโรมัน และอิสลาม ชมบ่อเก็บน้าขนาดใหญ่ซึ่งถูกใช้ในช่วงที่ชาวโรมันเข้ามามีบทบาทในประเทศจอร์แดน อยู่ภายในบริเวณป้อมปราการอีกเช่นกัน และนำชมพิพิธภัณฑ์ เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้โดยโดยมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่สร้างอยู่บนเทือกเขาเป็นฉากหลัง นำชมโรงละครโรมัน (Roman Theater) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก นำชมพิพิธภัณฑ์ Folklore Museum มีการจัดแสดงวิถีชีวิตและการแต่งกายความเป็นไปและประเพณีต่างๆของชาวอาหรับในยุคต้นๆ อิสระในการช้อปปิ้งและรับประทานอาหารค่ำ**ภายในห้างสรรพสินค้า MECCA MALL ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายเป็นของฝากจากจอร์แดนมากมาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเช็คอินและทำการตรวจเอกสารในการเดินทาง
7

Day 7

กรุงเทพฯ // สุวรรณภูมิ
 • 02.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” สายการบินรอยัล จอร์แดเนี่ยน เที่ยวบินที่ RJ182
 • 14.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Gotogether Travel์

ประสบการณ์ทำทัวร์มากกว่า 15 ปี

เรารับออกแบบเส้นทางกรุ๊ปส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ

โทร 02-2146088 ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 09.00 – 18.00 น.

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
23 - 29 เมษายน 2566 23 - 29 เมษายน 2566
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating