วันเดินทาง
21-28 กันยายน 2566 05-12 ตุลาคม 2566 16-23 พฤศจิกายน 2566 07-14 ธันวาคม 2566 28 ธันวาคม - 04 มกราคม 2567
สายการบิน


Jordan ประเทศที่ได้ชื่อว่าควรไปเยือนสักครั้งก่อนได้ ชมมหานครเพตราอันยิ่งใหญ่ในอดีตหาที่ใดเหมือนบนโลก ย้อนรอยอารยธรรมกรีกโรมันโบราณ นอนลอยตัวทะเลเดตซี แช่บ่อน้ำร้อน ทะเลทรายวาดิรัม ประสบการณ์นอน Martian Tent  ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน

1

Day 1: กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

 • 21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินรอยัล จอร์แดเนี่ยน ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 แถว s
2

Day 2: อัมมาน-เจราซ-อัจลุน-เดตซี

 • 00.25 น.  “เหิรฟ้าสู่กรุงอัมมาน” โดยสายการบินรอยัล จอแดเนี่ยน เที่ยวบิน RJ183
 • 05.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติควีน อเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 5 ดาว
 • เดินทางสู่เมืองเดินทางไปยัง เมืองเจราช (JERASH) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปีก่อน คริสตศักราชอดีตเคยเป็นหนึ่งในสิบของหัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน ชมซากปรักหักพังที่ยังคงมีกลิ่นไอของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมัน และมีความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม
 • เดินผ่านประตูทางทิศใต้หรือประตูแห่งชัยชนะ เป็นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชมโรงละครโรมัน ที่จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน เชิญทดสอบกับความมหัศจรรย์ของการคิดค้นการวางจุดให้เกิดเสียงเอ็คโคได้ เพียงพูดเบาๆ ตรงจุดกึ่งกลางของโรงละครแล้วจะได้ยินทั้งโรงละคร ชม วิหารอาร์ทีมีส(Temple of Artemis) เทพีแห่งความรักและความสงบสุข ชมความมหัศจรรย์ของก้อนหิน 3 ก้อนที่เรียงกันไม่ล้ม หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาของก้อนหินบนนิ้วมือ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางต่อไปยัง เมืองอัจลุน(Ajloun) อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจราชไปเล็กน้อย เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน(Ajloun Castle) ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ.1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสดและในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกล จนกระทั่งได้เวลาสมควร
 • เดินทางเช็คอินเข้าที่พัก และอิสระในการลงเล่น ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซีที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ว่า เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำ ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • HILTON DEAD SEA HOTEL 5*หรือเทียบเท่า
3

Day 3:เดตซี-มาดาบา-,มาอิน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่เทือกเขาตอนกลางของประเทศจอร์แดน ออกเดินทางไปยัง BETHANY สถานที่ล้างบาป(ศีลจุ่ม) ของพระเยซู เดินทางต่อไปยังเมือง มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์เซนต์จอร์จ (St.GEORGE Church) ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นำท่านเดินทางชม เมาท์ เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวเดินทางจาก อียิปต์มายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญ ลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
 • อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบนย่านการค้าใกล้กับโบสถ์ ที่มีจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรก่อนเดินทางไปยังร้านอาหาร
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางเพื่อเช็คอินเข้าที่พัก และอิสระในการพักผ่อนตามอัธยาศัย บ่อน้ำพุร้อนมาอิน (Mai’n hot spring) น้ำแร่ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุ อีกทั้งช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เข้าสู่ที่พัก  MA’IN HOTEL AND SPA 5* หรือเทียบเท่า**
4

Day 4:มาอิน-มูจิบ-เครัค-ลิตเติ้ลเพตรา

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • แวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวมูจิบ(Mujib Panoramic View) จากนั้น เดินทางไปยังเมืองเครัค(KERAK) เพื่อชม ปราสาทเครัค (Kerak Castle) ศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสดที่สร้างขึ้นเพื่อควบคุมเส้นทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม
 • เดินทางสู่เพตรา เข้าชม ลิตเติ้ลเพตรา(Triclinium – Little Petra) ที่อยู่อาศัย ของ “ชาวเบดูอิน”เผ่า นาปาเทียน เช่นเดียวกับที่เพตรา แต่มีขนาดเล็กกว่าเสมือนนครเล็กๆของเพตรา เรียกได้ว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนไปเจอนครเพตราที่มีขนาดใหญ่และอลังการณ์มากกว่านั่นเอง ระหว่างทางไปบนถนน King’s Highway หนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดของจอร์แดน  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก OLD VILLAGE HOTEL 5*หรือเทียบเท่า
5

Day 5:เพตรา

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางไปยังจุดลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่มหานครอันยิ่งใหญ่ พร้อมแล้วเดินทางเพื่อชม นครเพตรา (Petra) จากจุดเริ่มเดินไปยัง SIQประมาณ 600 เมตรท่านสามารถเดินหรือขี่ม้า(ไม่รวมในค่าทัวร์) และนั่งรถกอล์ฟต่อจาก SIQ ไปยัง The Treasury (ไม่รวมในค่าทัวร์)  ผ่านทัศนียภาพสวยงามแปลกตา ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร นครเพตรา ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่  จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกสัมผัสกับทัศนียภาพแปลกตาที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร
 • ชม โรงละครนาบาเทียน(Nabatean Theatre) โรงละครขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า 3,000 คน  ที่เกิดจากการเจาะภูเขาให้เป็นที่นั่งที่ขนาดเท่ากันมากมาย ซี่งระหว่างทางไปบนถนจะสามารถมองเห็นวิหารน้อยใหญ่จำนวนมากตลอดสองข้างทาง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางสู่ The Monastery หนึ่งในไฮไลท์และสถานที่ที่สวยที่สุดของนครเพตรา เนื่องจากระยะทางจาก  The Treasury ไปยัง The Monastery ประมาณ 3.4 กิโลเมตร ท่านสามารถเดินหรือ ขี่ลา(ไม่รวมในค่าทัวร์) ค่าบริการประมาณ 20-30 USD/ท่าน เพื่อประหยัดเวลาในการเดินได้ ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นบริเวณแห่งนี้จะสวยที่สุดเนื่องจากแสงจะตรงกระทบเข้าบริเวณด้านหน้าสะท้อนสีส้มแดงของหินและดินเพิ่มมนต์เส่ห์ให้นครแห่งนี้สวยงามมากขึ้นกว่าเดิม จนกระทั่งได้เวลาสมควร เดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • ***กิจกรรมเสริม(ไม่รวมในค่าทัวร์) Petra by Night สัมผัสบรรยากาศชมนครเพตรายามค่ำคืน กิจกรรมจะเริ่มต้นประมาณ 20.00 น. รูปแบบจะเป็นการเดินไปปลายทางที่ The Treasury ฟังการบรรยายเรื่องราวต่างๆของนครเพตรา มีการจุดเทียนตามทางประกอบดนตรี ใช้เวลาชมโชว์ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 30-35USD**  โดยบริษัทจะมีรถรับส่ง ณ จุดเริ่มต้นเดินเท้า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หัวหน้าทัวร์หรือทีมงาน
 • ที่พัก OLD VILLAGE HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
6

Day 6:เพตรา-ทะเลทรายวาดิรัม

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของ  นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่หลายเรื่อง เช่น LAWRENCE OF ARABIA, RED PLANET, TRANSFORMERS, THE LAST DAY ON MAR, THE MARTIAN, STAR WAR, DUNE 2 รวมถึง JOHN WICK ด้วยภูมิทัศน์ทะเลทรายที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ต่างจากทะเลทรายที่อื่นๆ  เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ควรไปเยือนสักครั้งก่อนตาย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์
 • ซาฟารีทัวร์ที่ทะเลทรายวาดิรัม รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์)  นำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดน่าสนใจต่างๆ เช่น ภาพสลักโบราณ เนินทราย ก่อนหินหรือภูเขาหินลักษณะแปลกๆ จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • ประสบการณ์ ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ยามเย็น (รวมในค่าทัวร์) ชมทะเลทรายวาดิรัมยามเย็น แสงพระอาทิตย์สะท้อนกับเนินทรายเกิดได้บรรยากาศสุดโรแมนติก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
 • เข้าสู่ที่พัก MAZAYEN CAMP MARTIAN TENT  ประสบการณ์นอนที่พักแบบโดมเสมือนเราอยู่บนดาวอังคาร
7

Day 7:วาอิรัม-ปราสาทโซบัค-อัมมาน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ปราสาทโซบัค(SHOBAK CASTLE) หรือ มอนทรีลแห่ง ตะวันออก(MONTREAL) สร้างขึ้นโดยกษัตร์บอลด์วินที่ 1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพื่อเป็นป้อมปราการคุมกองคาราวานที่จะเดินทางจากดามัสกัสไปอิยิปต์ ที่ถูกทำลายโดยนักรบมุสลิมในเวลาต่อมา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางกลับกรุงอัมมาน นำท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก กว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITADEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆ รอบเมือง ชมบริเวณภายในป้อมปราการ มีสิ่งปลูกสร้างมากมายด้วยกันศิลปแบบโรมัน และอิสลาม ชมบ่อเก็บน้าขนาดใหญ่ซึ่งถูกใช้ในช่วงที่ชาวโรมันเข้ามามีบทบาทในประเทศจอร์แดน อยู่ภายในบริเวณป้อมปราการอีกเช่นกัน และนำชมพิพิธภัณฑ์ เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้โดยโดยมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่สร้างอยู่บนเทือกเขาเป็นฉากหลัง
 • ชมโรงละครโรมัน (Roman Theater) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก นำชมพิพิธภัณฑ์ Folklore Museum มีการจัดแสดงวิถีชีวิตและการแต่งกายความเป็นไปและประเพณีต่างๆของชาวอาหรับในยุคต้นๆ
 • อิสระในการช้อปปิ้งภายในห้างสรรพสินค้า MECCA MALL ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายเป็นของฝากจากจอร์แดนมากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทำการตรวจเอกสารในการเดินทาง
8

Day 8:อัมมาน-กรุงเทพฯ

 • 02.15 น.เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” สายการบินรอยัล จอร์แดเนี่ยน เที่ยวบินที่ RJ182
 •  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 08.00 ชม.)
 • 15.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Gotogether Travel์

ประสบการณ์ทำทัวร์มากกว่า 17 ปี

เรารับออกแบบเส้นทางกรุ๊ปส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ

โทร 02-2146088 ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 09.00 – 18.00 น.

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
21-28 กันยายน 2566 05-12 ตุลาคม 2566 16-23 พฤศจิกายน 2566 07-14 ธันวาคม 2566 28 ธันวาคม - 04 มกราคม 2567
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating