วันเดินทาง
02 - 12 พฤษภาคม 2566
สายการบิน


ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย พรีเมียมทัวร์ 11 วัน 8 คืน

 • กรุ๊ปเล็ก เดินทางกรุ๊ปละ 10-15 ท่าน
 • พักโรงแรมดี สะดวกสบาย อาหารดี หลากหลาย บิน Full service
 • เยือนมรดกโลก ชมเมืองสำคัญ บนเส้นทางแห่งเทือกเขาสุดอลังการณ์คอเคซัส ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมเมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองน้ำแร่ แหล่งตากอากาศเล็กๆในหุบเขาตอนใต้ของประเทศ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อม NARIKALA FORTRESS ป้อมปราการแห่งเมืองทบิลิซี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบ SEVAN หนึ่งในทะเลสาบสุดสวยเขตเทือกเขาคอเคซัส

1

Day 1:กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล

 • 21.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์  แถว U ประตู 9 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 • 23.05 น.      ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง 35 นาที)
2

Day 2 : อิสตันบูล-ทบิลิซี-บอร์โจมี

 • 05.15 น.    เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมานี่ อีสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 06.40 น.   “เหิรฟ้าสู่เมืองทบิลิซี” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 378(ใช้เวลาบินประมาณ 03.15 ช.ม.)09.55 น.    เดินทางถึงสนามบิน กรุงทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (BORJOMI)
 • เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ เข้าชม สวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด นำท่านขึ้นกระเช้า สู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย
 • ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่   BORJOMI PALACE HOTEL
3

Day 3 :สวนบอร์โจมี-เมืองอาคาลห์ซี-ป้อมราบาตี-เมืองอุปลิสต์ซิเคห์-เมืองกูดาอูรี

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่ เมืองอาคาลห์ซี (Akhaltsikhe) หรือเดิมชื่อ Lomsia เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต้ นำท่าน เข้าชมป้อมราบาตี Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางไปยัง เมืองอุปลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เป็นบริเวณถ้ำที่ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมนาย์ในยุคการเริ่มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล เนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลางและส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย
 • เดินทางสู่  ป้อมอนานูริ (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ชมความงดงามของโบสถ์สองหลังของคริสตจักรชาวเวอร์จิน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน้ำของชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาที่ล้อมรอบ
 • เดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม
 • ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก MARCO POLO GUDARI HOTEL
4

Day 4 :เมืองกูดาอูรี-เมืองคาซเบกิ-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-เมืองมอสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี-กรุงทบิลิซี

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi) ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นำท่านเข้าชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี ที่อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี ( หมายเหตุ : การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางให้มากที่สุด)
 • นำท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia-Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้ำอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5
 • เดินทางไปยังเมือง มอสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมอสเคต้าและเทียนิตี้  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994
 • ชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมอสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธดอกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่ กรุงทบิลิซี (Tibilisi)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TBILISI
5

Day 5 :โบสถ์เมเตห์คี-ป้อมนาริคาล่า-โรงอาบน้ำโบราณ-วิหารซีโอนี-สะพานสันติภาพ

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • ชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา(Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก(Little Fortress) ต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม โรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู ทุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่ถามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมยัพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี
 • นำท่านถ่ายรูป วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์
 • ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร และเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานแห่งนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
 • ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TBILISI
6

Day 6 :เมืองซาดาโคล-วัดอารามโบราณฮักห์พาท-เมืองดิลิจาน

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • เดินทางไปยัง เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) ที่อยู่ทางด้านใต้ ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์เมเนีย และยังตั้งอยู่ใกล้กับอาเซอร์ไบจานอีกด้วย จึงทำให้เป็นเมืองที่มี 3 บรรยากาศ คือ ความเป็นจอร์เจีย เป็นอาร์เมเนียและเป็นทั้งอาเซอร์ไบจาน ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอันสวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อยที่อยู่ระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจาน
 • นำท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคล และข้ามพรมแดนโดยมีเมืองบากราทาเชน (Bagratashen) ที่เป็นเมืองชายแดนของอาร์เมเนียที่อยู่ติดกับจอร์เจีย เดินทางสู่ เมืองฮักห์พาท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอรี่ ที่อยู่ทางด้านเหนือของอาร์เมเนีย เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของวัดอารามโบราณ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชมความสวยงามของ วัดอารามโบราณฮักห์พาท(Haghpat Monastery) ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยุคกลาง อารามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษที่ 10 ซึ่งอยู่ในระการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์อะบาส ที่ 1 (King Abas I)
 • เดินทางสู่ เมืองดีลิจาน (DILIJAN) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดทาวุสที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะมีรีสอร์ทที่พักหลายแห่ง และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 16,000 คนเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอักสเทฟ ที่มีความยาวประมาณ 20 กม. เมตร ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติที่สดชื่น และหนาแน่นเต็มไปด้วยป่าเขาที่เขียวชอุ่ม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย “Little Switzerland of Armenia”
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก BEST WESTERN PARADISE HOTEL DILIJANã
7

Day 7 :เมืองเซวาน-อารามเซวาน-กรุงเยเรวาน-วิหารคอร์วิราพ

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • เดินทางไปยัง เมืองเซวาน (SEVAN) ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและเทือกเขาคอเคซัสน้อย ทะเลสาบนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน ที่เต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว ตัวเมืองนี้ตั้งอยู่สูงกว่ากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,900 เมตร เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่า เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปีค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เซวาน ตามชื่อของทะเลสาบ และเมืองนี้ยังถูกล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะเซวาน ซึ่งได้ถูกสร้างต่อมาจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
 • นำท่านไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่า เซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่งคำว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลสาบเซวานถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อตที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้
 • เดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (YEREVAN) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮราซดาน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ กรุงเยเรวานเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบัณฑิตยสถานอาร์เมเนีย รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โรงอุปรากร ห้องแสดงดนตรี สถาบันเทคโนโลยี ห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์อีกหลายแห่ง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางไปยัง เมืองคอร์วิราพ (Khor Virap) เป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผู้ที่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะต้องเดินทางมาทำพิธีจาริกแสวงบุญที่แห่งนี้ เพราะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตริย์ทิริเดท ของพากันอาร์เมเนียนได้จับนักบุญเกกอรี่ ขังคุกไว้ในถ้ำ ผู้ซึ่งได้ทำการเผยแผ่และให้ความกระจ่างในเรื่องของศาสนาฯ และยังเป็นพระสังฆราชองค์แรกของชาวอาร์เมเนีย และต่อมาสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันก็ คือ คอร์ วิราพ
 • ชม วิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับพิธีจาริกแสวงบุญให้กับผู้มีชื่อเสียง คือ ท่านกรีกอร์ ลูซาวอริช (Grigor Lusavorich) ผู้ซึ่งกลายมาเป็นนักบุญเกกอรี่ที่ เป็นผู้เผยแผ่ทางด้านศาสนาฯ และต่อมาได้ถูกจองจำอยู่ในคุกนี้ถึง 13 ปีโดยคำสั่งของกษัตริย์ทิริเดท ที่ 3 แห่งอาร์เมเนีย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON YEREVAN
8

Day 8 :วิหารการ์นี-จอร์จการ์นี่-วิหารเก๊กฮาร์

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • นำท่านไปชม วิหารการ์นี (Garni Temple) ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแล้ว บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ ซากห้องสรงน้ำ (Royal Bath House) และอาคารทรงกรีกที่ถูกสร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 ต่อมาวิหารแห่งนี้ถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 สำหรับอาคารที่เห็นอยู่นี้ เพิ่งมาประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 นี้เอง โดยใช้เศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ จึงทำให้สมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ที่ไม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทั่วไป
 • ชมความสวยงามของ จอร์จการ์นี่ (Garni Gorge) ซึ่งเป็นช่องเขาและมีลำธารน้ำไหลที่อยู่ในหมู่บ้านการ์นี่รวมถึงแม่น้ำอาซัดที่ไหลผ่าน และตามทางเดินของช่องเขาและเป็นเนินหินที่ยื่นออกมาจากหน้าผาจะมีแท่งหินที่เกิดจากธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จากธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศอันสวยงาม จึงทำให้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นของส่วนนี้มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวมาก
 •  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงาม และยังมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วย ห้องโถงของตัวโบสถ์ที่มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเปี่ยม วิหารที่สร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็นห้องโถง และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 2000 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเยเรวาน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
 • ที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON YEREVAN
9

Day9 :เดอะคาสเคด-จัตุรัสกลาง -ตลาดพาค ชูคา–กรุงทบิลิซี

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • ชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ซึ่งลักษณะจะเป็นแบบขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้ำลงมาเพื่อให้เป็นน้ำตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ด้านบน เมื่อมองจากจุดบนสุดทำให้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงเยเรวานและภูเขาอารารัตที่อยู่ห่างไกลออกไปทางด้านตะวันตก
 • ชม จัตุรัสกลาง (Republic Square) เป็นสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับศูนย์กลางของเมือง ซึ่งคนพื้นเมืองจะเรียกที่นี่ว่าเป็น สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ถูกสร้างขึ้นด้วยหินสีชมพูของอาร์เมเนียภายในเวลาหนึ่งปี ได้กลายเป็นเขตที่ได้มีการพัฒนามากที่สุดของเมืองเยเรวาน
 • ช้อปปิ้ง ณ ตลาดบาซาร์ พาค ชูดา (Park Shuka) ตลาดช้อปปิ้งที่มีการตกแต่งอันสวยงามแบบสไตล์อาร์เมเนียน ให้ท่านได้พักผ่อนหรือช้อปปิ้งส่งท้ายตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี (Tibilisi) เมืองหลวงของจอร์เจีย
 •  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TBILISI
10

Day10 :กรุงทบิลิซี – อีสตันบูล

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง (อาหารเช้าเป็นแบบ Box Set )
 • 10.45 น.   “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 379(ใช้เวลาบินประมาณ 03.15 ช.ม.)
 • 12.15 น.   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมานี่ อีสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 16.50 น.  “เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK058(ใช้เวลาบินประมาณ 10.35 ช.ม.)
11

Day11 :กรุงเทพฯ

 • 06.20 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

——

Go Together Travel เราชำนาญเรื่องเที่ยวมากว่า 17 ปี

ไปที่ไหนก็ได้ ใช่ว่าจะไปกับใครก็ได้

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา

รับออกแบบจักกรุ๊ปส่วนตัวทุกเส้นทางทั่วโลก

http://www.gotogethertravel.com/

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00 น.

วันเดินทาง
02 - 12 พฤษภาคม 2566
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating