วันเดินทาง
07-14 พฤศจิกายน 2566 05-12 ธันวาคม 2566 26 ธันวามคม - 02 มกราคม 2567 23-30 มกราคม 2567 20-27 กุมภาพันธ์ 2567
สายการบิน


ทัวร์คีร์กิสภาน 8 วัน 6 คืน 

เดินแดนแห่งท้องฟ้าและเทือกเขาเทียนซาน

1

Day 1: กรุงเทพฯ-ทาชเค้นท์

 
 • 05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินอุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสัมภาระ
 • 08.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมืองทาซเค้นท์ โดยเที่ยวบินที่ HY-532 เวลาบินประมาณ 6.30 ชม (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
 • 13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทาซเคนท์  ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • เดินทางเข้าสู่ เมืองทาซเค้นท์ (Tashkent) ผ่านชม อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur  Monument and Square) ชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ (Kukeldash Madrassah), ชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque),ชม ตลาดคอร์ซู (Chorsu Bazaar)
 • รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคารในโรงแรม
 • ที่พัก RAMADA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2

Day 2 : ทาซเค้นท์-บิสห์เค๊ก

 • รับประทานอาหารเช้า
 • จากนั้นนำท่านสู่ Khast Imam Complex  ซึ่งเป็นบริเวณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ เช่นมัสยิด โรงเรียนสอนศาสนาและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมคัมภีร์กุรอ่านเก่าแก่ไว้มากมาย
 • 10.00 น. เดินทางสู่สนามบินเมืองทาซเค้นท์
 • 13.00 น. ออกเดินทางจาก ทาซเค้นท์ สู่ เมืองบิสห์เค๊ก โดยเที่ยวบินที่ HY 779
 • 15.10 น. เดินทางมาถึงสนามบินมานาส/เมืองบิสห์เค๊ก ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเช็คอินสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าที่พัก โรงแรม GOLDEN DRAGON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : บิสห์เค๊ก –บูราน่า- โชน เคมิ<strong>น</strong>

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางออกนอกเมือง ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ระหว่างทาง ท่านจะเพลิดเพลินกับวิวสวยของธรรมชาติ 2 ข้างทาง ชม หอคอยบูราน่า (Burana Tower) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ให้เป็นหอมินาเร่ท์ โดย ข่านเนทแห่งคาราข่านนิดส์ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ถูกสร้างขึ้นในเอเชียกลาง ที่มีความสูงประมาณ 45 เมตร ซึ่งต่อมาในราวศตวรรษที่ 15 ได้เกิดแผ่นดินไหวจึงทำให้ส่วนสูงลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 35 เมตร พร้อมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  นำท่านชม การแสดงโชว์ม้า หรือ เกมส์บุซคาชิ (Buzkashi Game) ซึ่งเป็นกีฬาในเอเชียกลางที่ผู้เล่นขี่ม้า และแย่งชิงแพะกัน ในบริเวณใกล้ๆ หมู่บ้านบูราน่า
 • รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านชาวคีร์กีซ

 • นำท่านไปยัง หุบเขาโชน เคมิน (Chon Kemin Valley) ที่ตั้งอยู่ทางบริเวณด้านเหนือของทะเลสาบ เป็นสถานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของคีร์กิซสถาน
 • 14.30 น. เดินทางถึงหุบเขาโชน เคมิน นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ชมความสวยงามของธรรมชาติ ที่มีความสดชื่นของอากาศอันบริสุทธิ์ของหุบเขาโชน เคมิน ซึ่งท่านจะสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมกลางแจ้งที่นิยมของนักท่องเที่ยว เราจะนำท่านนั่งรถม้าลากขึ้นไปชมวิวที่สวยงามตามจุดต่างๆ บนเขา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของหุบเขาโชน เคมิน และเทือกเขาเทียนซาน
 • รับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว ในบรรยากาศสวยงามท่ามกลางขุนเขา บริเวณที่พัก
 • เข้าสู่ที่พัก Ashu Guest House  ***เป็นที่พักที่ดีที่สุดในเมือง
4

Day 4 : โชน เคมิน - โชลพอน อะทา - คาราโคล

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางไป หมู่บ้านทัมม์เชย์ (Tamchy Village) ที่อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบอีสซิค คูล
 • ท่านชม การสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร์กิซ (Felt Making Demonstration) ที่หมู่บ้านทัมม์เชย์ เดินทางต่อไปยัง เมืองโชลพอน อะทา (Cholpon Ata) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบอีสซิค คูล ระยะทางห่างประมาณ 80 กม.
 • รับประทานอาหารกลางวัน 
 • ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมการแกะสลักเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ตามก้อนหินของคนยุคโบราณที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งที่ในบริเวณนี้ มีรูปภาพสัตว์ และภาพการล่าสัตว์ด้วย
 • อิสระให้ท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบอีสซิค คูล
 • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาราโคล (Karakol) ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบทางด้านตะวันออกของทะเลสาบอีสซิค คูล และเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร   
 • นำท่านเข้าพัก  KARAGAT HOTEL  หรือเทียบเท่า 
5
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเทียนซาน ที่เป็นเมืองหนึ่งของประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมในความสวยงามของธรรมชาติของป่าไม้ การเล่นสกีตามยอดเขา การเดินทางบนไหล่เขาของภูเขาเทียนชานเทียนชาน (Tian Shan) เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลาง
 • นำท่านเดินทางไปยัง หุบเขาเจตี้ โอกูซ (Jeti Oguz Valley) ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจตี้ โอกุซ ซึ่งเป็นบริเวณภูเขาหินทรายแดงและมีรูปแบบที่มีความหมายถึง วัว 7 ตัว(Seven Bulls and Broken Heart) และบางที่ก็สร้างภาพขึ้นมาเป็นรูปวัว 8 ถึง 10 ตัว
 • ชม การแสดงโชว์เหยี่ยว
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม พิพิธภัณฑ์นักสำรวจ เพอซิวัลสกี้ (Nikolai Przhevalsky Museum) ซึ่งเป็นนักสำรวจเอเชียกลาง ชาวรัสเซีย เปรียบได้กับมาร์โคโปโลแห่งรัสเซีย ผู้เดินทางกว่า 30,000 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมสิ่งของ เครื่องใช้ แผนที่ และบันทึกการเดินทาง รวมถึงสัตว์สตัฟฟ์หายากในพื้นที่ด้วย
 • ชม สุเหร่าดันแกน (Dungan Mosque) เป็นสุเหร่าที่ตั้งอยู่ในเมืองของพวกดันแกนที่ได้อพยพมาอยู่ในบริเวณและได้สร้างชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1877 สุเหร่าถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1904 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1907 โดยช่าง  สถาปนิกของชาวจีนและช่างฝีมืออีก 20 คน การก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ของไม้ทั้งหมดโดยมิได้ใช้ตะปูเลย และยังมีการทาสีที่สดใสสวยงาม สีแดง สีเขียวและสีเหลือง นอกจากนั้นยังมีการวาดภาพดอกไม้ รูปสัตว์ในนิยายมังกรและนกฟีนิกซ์

 • ชม โบสถ์ออร์โธด๊อก (Orthodox Church) เมื่อเมืองคาราโคลได้กลาย เป็นที่ตั้งของกองทหารของพระเจ้าซาร์แห่งอาณาจักรรัสเซียเมื่อปี ค.ศ.1869                    ดินแดนแห่งนี้ก็ได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาและได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1889 ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายพร้อมด้วยสิ่งมีชีวิตอีกอย่างมากมาย ต่อมาอีก 6 ปีก็ได้มีการซ่อมแซมบูรณะสิ่งต่างๆจนเสร็จเรียบร้อย และในระหว่างนั้นก็พร้อมด้วยการสร้างโบสถ์ขึ้นมา และได้มีการตกแต่งให้สวยงามจนถึงทุกวันนี้
 • รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชม การแสดงดนตรีพื้นเมืองในสไตล์คีร์กิซ
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม KARAGAT  HOTEL หรือเทียบเท่า
6

Day 6 : คาราโคล -หมู่บ้านบาสคูน - บิสห์เค๊ก

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางไป หมู่บ้านบาสคูน (Barskoon Village) ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของทะเลสาบอีสซิค คูล  ชม สาธิตขั้นตอนการทำกระโจม (Yurt Set up Demonstration) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายของชาวเอเชียกลาง ส่วนใหญ่ต้องการที่จะใช้ชีวิตเร่ร่อนโดยอาศัยการล่าสัตว์ป่าเป็นอาชีพ
 • จากนั้น นำท่านเดินทางไป หมู่บ้านโบคอนแบโว่ (Bokonbaevo Village)
 • รับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัวชาวคีร์กิซ ที่หมู่บ้านโบคอนแบโว่

 • เดินทางถึงเมืองบิสห์เค๊ก นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 • เข้าที่พัก โรงแรม GOLDEN DRAGON HOTEL  หรือเทียบเท่า
7

Day 7 : บิสห์เค๊ก-ทาซเค้นท์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า
 • ชมความสวยงามของเมืองบิสห์เค๊ก เป็นเมืองหลวงแห่งหนึ่งของอดีตโซเวียตที่มีอายุน้อยที่สุดและเป็นเมืองที่ใหญ่สุดของคีร์กิซสถาน มีถนนหนทางกว้างขวางและตึกรามต่างๆที่ประดับไปด้วยหินอ่อนผสมผสานกับรูปแบบการก่อสร้างของโซเวียตที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงาม
 • ผ่านชม ไว้ท์เฮ้าส์ (White House) ซึ่งเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ซึ่งในอดีตเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของพรรคคอมมิสนิสต์ ชมอนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ (Monument of Revolution) ชม อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ (Victory Monument) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1985 ที่ประกอบด้วยหินแกรนิต ถูกตกแต่งให้เป็นรูปโค้ง มีลักษณะคล้ายกับกระโจมที่พักของพวกนอแมดที่เรียกว่า เยิร์ท (Yurt) โดยให้ปลายด้านบนทั้งสามมาบรรจบกันที่มีรูปเป็นเดือยแหลมที่ดุมล้อ นอกจากนั้นยังมีสวนต้นโอ๊ค (Oak Park) ที่ถูกปลูกขึ้นเป็นแถวเรียงรายกันอย่างสวยงาม
 • ชมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในบิชเคก (Ala Too Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นจุดศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมือง  สำหรับชาวคีร์กีซสถาน รายล้อมไปด้วยองค์กรสำคัญต่างๆ เช่น รัฐสภา สภาเทศบาล มหาวิทยาลัยหลัก ศูนย์ธุรกิจ และพิพิธภัณฑ์
 • ชมและถ่ายภาพด้านนอก ของ มัสยิดกลาง ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง สร้างด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตุรกี ในปี ค.ศ. 2012 และเพิ่งแล้วเสร็จไม่นานมานี้ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันคลาสสิค สร้างบนพื้นที่ 35 เอเคอร์ (141,640 ตารางเมตร) สามารถจุผู้แสวงบุญได้ถึง 20,000 คน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่านไปช๊อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า ซูม (Tsum Supermarket) กลางเมืองบิสห์เค๊ก ซึ่งมีของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองให้เลือกมากมาย ใกล้กันมีห้าง Alma Supermarket อิสระให้ท่านเลือกซื้อขนมและของฝากต่างๆ
 • 16.00 น. นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
 • 19.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงบิสห์เค๊ก สู่  กรุงทาซเค้นท์  โดยเที่ยวบินที่ HY778
 • 20.10 น. เดินทางถึงสนามบินทาซเค้นท์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 22.30 น. ออกเดินทางจาก ทาซเค้นท์ สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HY 531 (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
8

Day 8 : กรุงเทพฯ

 • 06.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.

วันเดินทาง
07-14 พฤศจิกายน 2566 05-12 ธันวาคม 2566 26 ธันวามคม - 02 มกราคม 2567 23-30 มกราคม 2567 20-27 กุมภาพันธ์ 2567
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating