วันเดินทาง
21 – 30 กรกฎาคม 2561 20 – 29 ตุลาคม 2561 (32,900.-) 24 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561 (32,900.-) 01 – 10 ธันวาคม 2561 (32,900.-) 29 ธันวาคม – 07 มกราคม 2562 (34,900.-)
สายการบิน