วันเดินทาง
17 – 19 ธันวาคม 2564 7 – 9 มกราคม , 21 – 23 มกราคม 2565 18 – 20 กุมภาพันธ์ , 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565
สายการบิน


เสน่ห์ทะเลตรัง อลังการวิวทะเลหมอก

 ควนนกเต้น พัทลุง

ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะแหวน- เกาะเชือก – สถานีรถไฟกันตัง – ตรังสตรีทอาร์ท

 ถ้ำเขาช้างหาย – ชมวิวเขาพับผ้า – น้ำตกไพรวัลย์ – ควนนกเต้น – คลองปากประ – ทะเลบัวแดง 

สำเภาไท – พิพิธภัณฑ์วังเจ้าเมืองพัทลุง – บิ้งนาคาเฟ่ – ตลาดใต้โหนด

 

 

1

Day 1: สนามบินดอนเมือง - ตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน -เกาะแหวน -เกาะเชือก

• 05.30 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ

• 07.50 น.       Q“เหิรฟ้าสู่จังหวัดตรัง” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3241 (ใช้เวลาบินประมาณ 01.35 ช.ม. / รับประทานอาหารบนเครื่องบิน)

• 09.25 น.       ถึงสนามบินตรัง โดยมีทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง เพื่อโดยสารเรือสปี๊ดโบ๊ท นำท่านตื่นเต้นกับการลอด ถ้ำมรกต Unseen Thailand ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติถ้ำกลางทะเลอันเลื่องชื่อที่มาเมืองตรัง “ต้องห้ามพลาด

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เกาะกระดาน เกาะที่ขึ้นชื่อว่า สวยงามที่สุดแห่งท้องทะเลตรัง อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง (บุฟเฟ่ต์) เพลิดเพลินกับหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ย้อนรอยวิวาห์ใต้สมุทร ของจังหวัดตรัง พร้อมดำน้ำดูปะการังอันสวยงาม

• 12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เกาะกระดาน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะแหวน หนึ่งเดียวของทะเลตรัง ความฝันของนักดำน้ำที่ชวนหลงไหลชมความงามของโลกใต้ทะเล สัมผัสประติมากรรม และจุดดำน้ำลึกซึ่งนักดำน้ำไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะเชือก สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการัง พร้อมฝูงปลาน้อยใหญ่ที่ล้อมรอบตัวท่าน

• 18.30 น.       นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

• ค่ำ                นำท่านเข้าพัก ณ เกาะไหง ธัญญา บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

2

Day 2 :เกาะมุก-ตรัง-สถานีรถไฟกันตัง-หอนาฬิกา-ถ้ำเขาช้างหาย-จุดชมวิวเขาพับผ้า-น้ำตกไพรวัลย์

• 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

• 08.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ตรัง โดยเรือสปีดโบ๊ท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองตรัง

เดินทางถึงตัวเมืองกันตัง แวะชมสถานีรถไฟสุดกันตัง เดินทางต่อสู่ตัวเมืองตรัง

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ตรัง สตรีทอาร์ท ผลงานศิลปะภาพวาดสามมิติบนกำแพง 3 จุด สัญลักษณ์ของเมืองตรัง ได้แก่ 1.ถ้ำมรกต (บ้านเลขที่ 17 ตึกชิโนโปรตุกีส) 2.ต้นดอกศรีตรัง (ร้านแว่นตาท็อปเจริญ ปากซอยไทรงาม) 3.ต้นยางพารา (บนผนังบ้านในซอยไทรงาม) ชม วงเวียนพะยูน ตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุงบริเวณทางขึ้นจวนผู้ว่า ฯ เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย

จากนั้นชม หอนาฬิกาตรัง เดิมเป็นที่ตั้งหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองตรังที่มีโครงสร้างเป็นไม้ สร้างในสมัยของนายทุ่น อ่อนสนิทนายกเทศมนตรีในขณะนั้น ปีพ.ศ. 2504 เทศบาลสร้างหอนาฬิกาความสูง 15 เมตร ขึ้นมาแทนที่ ต่อมาปีพ.ศ.2548 เทศบาล ได้ปรับปรุงอีกครั้งทำให้หอนาฬิกากลับคืนสู่สภาพเดิม ระหว่งทางนำท่านแวะซื้อของฝากร้านดัง

• 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเขาช้างหาย ตั้งอยู่ที่อำเภอ นาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองตรังประมาณ 15 นาที นำท่านชมความงดงาม ของหินงอก หินย้อย ที่ประดับบนผนังถ้ำมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเขาพับผ้า เขาพับผ้าเป็นหนึ่งในเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง สร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เจ้าเมืองตรังในขณะนั้นเป็น ผู้สร้างและบุกเบิก แต่การสร้างถนนในสมัยนั้นมีความยากลาบากมาก จำเป็นต้องตัดไปตามแนวร่องของเทือกเขาจึงทำให้ถนนคดไปคดมาเหมือนกับพับผ้า จึงเรียกถนนนี้ว่า ถนนสายเขาพับผ้า

 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ น้ำตกไพรวัลย์ เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ และเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของพัทลุง น้ำตกไพรวัลย์ มีปริมาณน้ำไหลแรงตกลงมาจากหน้าผาสูงตลอดทั้งปี  เส้นทางน้ำตกสามารถเดินขึ้นไปชมในแต่ละชั้นได้ บรรยากาศรอบน้ำตกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่หลายชนิด เงียบสงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

18.00 น.       นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ค่ำ                นำท่านเข้าพัก ณ จุดชมวิว ควนนกเต้น หรือเทียบเท่า

 

3

Day 3 :ควนนกเต้น - คลองปากประ - สำเภาไทย - พิพิธภัณฑ์วังเจ้าเมืองพัทลุง - บิ้งนาคาเฟ่ - ตลาดใต้โหนด

เช้าตรู่            นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวทะเลหมอก ควนนกเต้น

• 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

• 08.30 น.       นำท่านออกเดินทางสู่ คลองปากประ เพื่อล่องเรือ ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 1 ชม. นำท่านสัมผัสสายลมเย็นๆในท้องทะเลสาบ พร้อมชมดอกบัวแดงและควายน้ำ ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่ทำมาหากินในท้องทะเลแห่งนี้ ระหว่างทางล่องเรือ จะผ่านสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่าง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยความสมบูรณ์ของท้องทะเลแห่งนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามอย่างไม่ขาดสาย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านชม สำเภาไทย จุดเชคอินสุดเก๋ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติเนื้อที่กว้างประมาณ 10 ไร่ ส่วนหนึ่งเป็นท้องทุ่งนาเขียวขจี และสะพานไม้ทอดยาวไปในผืนนา ให้ท่านได้ถ่ายรูปบนสะพาน หรือนั่งห้อยขาจิบกาแฟ ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์วังเจ้าเมืองพัทลุง พัทลุงเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน แต่สภาพบ้านเมืองก็แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังมีอีกที่เที่ยวพัทลุงที่ยังรักษาบ้านเรือนและข้าวของเครื่องใช้แบบโบราณเอาไว้ นั่นคือวังเจ้าเมืองพัทลุง ที่นี่จะจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้

• 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิ้งนาคาเฟ่ คาเฟ่ริมทุ่งนา ร้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ออกแบบเป็นเรือนกระจกรอบตัวร้าน บรรยากาศโปร่งสบาย ด้านหลังจะเป็นวิวทุ่งนาให้ได้นั่งชมวิวธรรมชาติสบายตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

ตลาดใต้โหนด หรือ หลาดใต้โหนด เป็น ตลาดพื้นบ้านสุดฮิปแห่งจังหวัดพัทลุง ที่สามารถเที่ยวได้ทุกวัย ให้คุณได้อิ่มเอมไปกับเสพงานศิลป์ ท่องโลกแห่งตัวหนังสือ จิบกาแฟรสเข้มข้น ชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลาย พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดของคนท้องถิ่น จนถึงเวลาอันควร

• 17.00 น.       เดินทางถึงสนามบินตรังพร้อมเช็คอินเตรียมขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ

• 19.15 น.       Q“เหิรฟ้าสู่จังหวัดกรุงเทพฯ” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3246 (ใช้เวลาบินประมาณ 01.30 ช.ม.)

• 20.45 น.       ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมรับสัมภาระ และกลับบ้านด้วยร้อยยิ้ม

วันเดินทาง
17 – 19 ธันวาคม 2564 7 – 9 มกราคม , 21 – 23 มกราคม 2565 18 – 20 กุมภาพันธ์ , 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565
สายการบิน

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 16,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500.-
การจองทัวร์  
• หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 10,000 บาท/ท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

• กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม :
• ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุงเทพฯ – ตรัง//พัทลุง – กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

• ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน

• ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง รถตู้วีไอพี 10 ที่นั่ง

• ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม

• ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม :
• ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ ฯ ตลอดการเดินทาง

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

• ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก :
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์และจ่ายค่ามัดจำ บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
หมายเหตุ :
•  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 6 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการ

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•   บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•   หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•   การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

•   รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจมรการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรรีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

•  ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

โรงแรมและห้อง

•  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

การเดินทางเป็นครอบครัว

•  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข

ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

 

วันเดินทาง
17 – 19 ธันวาคม 2564 7 – 9 มกราคม , 21 – 23 มกราคม 2565 18 – 20 กุมภาพันธ์ , 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565
สายการบิน