วันเดินทาง
8 – 10 มค. 2565 , 22 – 24 มค. 2565 12 - 14 กพ. 2565 , 19 – 21 กพ. 2565 5 - 7 มีค. 2565 , 19 - 21 มีค. 2565 13 – 15 เมษายน 2565
สายการบิน


ชีพจรลงเท้า South WoW

เบตง 3 วัน 2 คืน

พักค้างคืนที่โรงแรม Grand Mandarin Betong  เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุด  และตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดในตัวเมืองเบตง

 

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ -หาดใหญ่ – ปัตตานี – อ.เบตง

04.00 น.         เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน B ประตู 1-2 สายการบิน Thai Smile

07.50 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่

WE259 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

09.00 น.         เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่านขั้นตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี จากนั้นพาท่านถ่ายภาพ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปและความสวยงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย พาท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”

ติดกับศาลเจ้าแม่ ยังมี มัสยิดกรือเซ๊ะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิกของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลางย่านนี้เป็นย่านเมืองเก่าปัตตานี ซึ่งงดงามด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล์ ผ่อนคลายอารมณ์ชมเมืองเก่าที่สวยงามแปลกตาอีกด้วย

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร “พี่อูม”

ออกเดินทางสู่ วังยะหริ่ง หรือวังเจ้าเมืองยะหริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง อันดับ 3 ซึ่งเป็นบุตรของพระยาพิบูลเสนานุกิจพิเชษฐ์ภักดี พระยาเมืองยะหริ่งอันดับที่ 2 ในอดีตเมืองยะหริ่งเป็นประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการด้วยต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ให้แก่ไทย 3 ปี ต่อ 1 ครั้งและต้องส่งทหารไปช่วยรบยามเกิดศึกสงคราม เรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะหริ่งยิ่งนัก เพราะสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคหลังนี้ ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจากต่างแดนอยู่เป็นกิจวัตร

ออกเดินทางสู่ อ.เบตง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายภาพสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก ได้เวลาพอสมควรนำท่านไปทานมื้อค่ำ

ได้เวลาพอสมควรนำท่านไปทานมื้อค่ำ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ต้าเหยิน (กิตติ) หรือ  Grand Mandarin Betong Hotel  

พักค้างคืน ที่     Grand Mandarin Betong Hotel

 

Day 2 :

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์- ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง

04.30            นำท่านเดินทางสู่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk Betong สำหรับจุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หรือ “จุดชมทะเลหมอกไมโครเวฟ” เดิมชาวบ้านเรียกขานกันว่า

“บูเก๊ะเฉง” หรือ “ภูเขาเจ๊ง” เพราะกว่าจะเดินทางถึงก็หมดแรง ต้องทิ้งข้าวของจึงจะไปต่อได้ มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างเต็มอิ่ม พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ ( ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

นำท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตงป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยสภาพภูมิอากาศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดำริวิสาหกิจชุมชน มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลล่า แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลากหลายสายพันธุ์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปลานิลสายน้ำไหล ( พิเศษด้วยเมนูปลานิลสายน้ำไหลลวก จิ้ม )

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู่กับกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผู้เคยใช้อุโมงค์แห่งนี้เป็นที่พักพิง ไม่มีหลงเหลือแล้ว แต่ห้องหับและร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้ยังคงถูกจารึกไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ใช้ประโยชน์จากการรำลึกถึงการต่อสู้อันแสนเจ็บปวดในอดีต ภายในอุโมงค์ถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆ ตามการใช้งาน เช่นห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัด ภายในอุโมงค์มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงค์ต้องเดินผ่านป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำผุร้อน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น

ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เป็นสนามบินลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน ตั้งอยู่กลางหุบเขา ในพื้นที่ ตำบลยะรม อำเภอเบตง สิ่งหนึ่งที่หลายๆ คนไม่ค่อยทราบนั่นคือ อำเภอเบตงนั้นเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นเพราะพื้นที่บริเวณนั้นมีไผ่ตงเป็นจำนวนมาก และหากท่านใดเคยแวะไปที่เบตงก็คงจะทราบดีว่าบรรยากาศที่นั่นล้อมรอบด้วยภูเขาเสียเป็นส่วนใหญ่ ผู้ออกแบบจึงได้หยิบยกความโค้งของภูเขามาเป็นเส้นสายหลักผสานกับรูปทรงสมัยใหม่ และตกแต่งโดยใช้วัสดุที่สื่อถึงธรรมชาติของอำเภอเบตง เช่นไม้ไผ่และหินอ่อนที่มีลวดลายสื่อถึงทะเลหมอก

ระหว่างทางกลับสู่อำเภอเมืองเบตง พาท่านแวะชม วัดพุทธาธิวาส วัดอารามหลวง

“วัดพุทธาธิวาส” เดิมชื่อ“วัดเบตง” ในวัดมีเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ที่หมายถึงการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นเป็นสง่าด้วยศิลปะศรีวิชัยอันสวยงามสมส่วน ภายในเจดีย์ชั้นบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และมีพระพุทธธรรมประกาศเป็นพระประทาน มีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นล่าง

หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้ว ในยามค่ำคืนนำท่านเที่ยวชมความสวยงามและถ่ายภาพกับ

สถานที่สำคัญภายในตัวเมืองเบตงได้ อาทิเช่น หอนาฬิกา 

ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด

อุโมงค์มงคลฤทธิ์

ถนนคนเดิน สตรีทอาร์ต Street Art  เป็นต้น

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย

พักค้างคืน ที่     Grand Mandarin Betong Hotel

 

Day 3 :

อ.เบตง – ยะลา – หาดใหญ่ – กรุงเทพมหานคร

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายภาพกับป้าย ใต้สุดแดนสยาม เป็นป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับงดงาม

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่อำเภอเมืองยะลา  โดยระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ณ จุดชมวิวเขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โดยมรการสร้างเสร็จเมื่อปี 2524 และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนยังอำนวยประโยชน์ในด้านชลประทานไปสู่พื้นที่เพาะปลูกของยะลา และปัตตานี ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาก็จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า จ่ายให้แก่ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของทางภาคใต้

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธารา

พาท่านออกเดินทางไปเยี่ยมชม วัดช้างให้ ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธ์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้ได้

ได้เวลาพอสมควรนำท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่ ระหว่างทางแวะเช็คอิน คาเฟ่ต์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ @ Café Amazon อิสระให้ท่านได้พักผ่อนหรือรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

ได้เวลาพอสมควรนำท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่ ระหว่างทางแวะเช็คอิน คาเฟ่ต์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ @ Café Amazon อิสระให้ท่านได้พักผ่อนหรือรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

• 18.30 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

• 20.55 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE268

• 22.20 น.         เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันเดินทาง
8 – 10 มค. 2565 , 22 – 24 มค. 2565 12 - 14 กพ. 2565 , 19 – 21 กพ. 2565 5 - 7 มีค. 2565 , 19 - 21 มีค. 2565 13 – 15 เมษายน 2565
สายการบิน
สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
  ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน
ขาไป WE259 BKK-HDY 07.00 – 08.30
ขากลับ WE268 HDY-BKK 17.20 – 18.50
ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กิโลกรัม และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
  วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
  8 – 10 มค. 2565 , 22 – 24 มค. 2565 10,900 2,000 8
  12 – 14 กพ. 2565 , 19 – 21 กพ. 2565

5 – 7 มีค. 2565 , 19 – 21 มีค. 2565

12,900 2,000 8
  13 – 15 เมษายน 2565 16,900 2,000 8


เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 2,000.- บาท

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม / ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการเดินทางก็ได้ แต่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน ไทยสมายล์

(น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)

ค่าภาษีสนามบินของรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ค่าทิปไกด์  300 บาท/ท่าน         ค่าทิปคนขับรถ     200 บาท/ท่าน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ  มังสวิรัติ  และหรืออาหารมุสลิม

*** เมื่อท่านชำระมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี ***

 

เงื่อนไขการจอง

ชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000.- บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง

( การชำระเงินมัดจำไม่ครบ หรือไม่ได้ชำระ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง )

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ( ถ้ามี )
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ( ถ้ามี ) เช่น ค่ามัดจำตั๋วสายการบิน  ค่ามัดจำโรงแรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
  • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
  • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น แทนบริษัทฯ นอกจากจะมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับอัตราค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
วันเดินทาง
8 – 10 มค. 2565 , 22 – 24 มค. 2565 12 - 14 กพ. 2565 , 19 – 21 กพ. 2565 5 - 7 มีค. 2565 , 19 - 21 มีค. 2565 13 – 15 เมษายน 2565
สายการบิน