วันเดินทาง
15 - 17, 16 - 18, 17 - 19, 23 - 25, 24- 26, 29 - 31 มกราคม 2564 30 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2564 6 - 8, 7 - 9, 19 - 21, 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2564
สายการบิน


ชีพจรลงเท้า South WoW

เบตง 3 วัน 2 คืน

พักค้างคืนที่โรงแรม Grand Mandarin Betong  เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุด  และตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดในตัวเมืองเบตง

 

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ -หาดใหญ่ – ปัตตานี – อ.เบตง

• 06.00 น.         เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน B  ประตู 1-2 สายการบิน Thai Smile

• 07.30 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน Thai Smile   เที่ยวบินที่ WE259  (บินตรง)  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

• 09.00 น.         เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่านขั้นตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี พาท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”

จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดกรือเซ๊ะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิกของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลางย่านนี้เป็นย่านเมืองเก่าปัตตานี

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร “พี่อูม”

ออกเดินทางสู่ อ.เบตง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายภาพสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง  แตปูซู  เป็นผู้บุกเบิก

ได้เวลาพอสมควรนำท่านไปทานมื้อค่ำ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ต้าเหยิน (กิตติ)

พักค้างคืน ที่     Grand Mandarin Betong Hotel

 

Day 2 :

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์- ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง

• 04.30     นำท่านเดินทางสู่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk Betong สำหรับจุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หรือ “จุดชมทะเลหมอกไมโครเวฟ”   เดิมชาวบ้านเรียกขานกันว่า “บูเก๊ะเฉง” หรือ “ภูเขาเจ๊ง” เพราะกว่าจะเดินทางถึงก็หมดแรง ต้องทิ้งข้าวของจึงจะไปต่อได้ มีความสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างเต็มอิ่ม พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ ( ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

นำท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิอากาศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดำริวิสาหกิจชุมชน มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลล่า แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลากหลายสายพันธุ์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปลานิลสายน้ำไหล ( พิเศษด้วยเมนูปลานิลสายน้ำไหลลวก จิ้ม )

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู่กับกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผู้เคยใช้อุโมงค์แห่งนี้เป็นที่พักพิง ไม่มีหลงเหลือแล้ว แต่ห้องหับและร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้ยังคงถูกจารึกไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ใช้ประโยชน์จากการรำลึกถึงการต่อสู้อันแสนเจ็บปวดในอดีต ภายในอุโมงค์ถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆ ตามการใช้งาน เช่นห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัด ภายในอุโมงค์มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงค์ต้องเดินผ่านป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง  เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำผุร้อน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น

ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เป็นสนามบินลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน ตั้งอยู่กลางหุบเขา ในพื้นที่ ตำบลยะรม อำเภอเบตง สิ่งหนึ่งที่หลายๆ คนไม่ค่อยทราบนั่นคือ อำเภอเบตงนั้นเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นเพราะพื้นที่บริเวณนั้นมีไผ่ตงเป็นจำนวนมาก และหากท่านใดเคยแวะไปที่เบตงก็คงจะทราบดีว่าบรรยากาศที่นั่นล้อมรอบด้วยภูเขาเสียเป็นส่วนใหญ่ ผู้ออกแบบจึงได้หยิบยกความโค้งของภูเขามาเป็นเส้นสายหลักผสานกับรูปทรงสมัยใหม่ และตกแต่งโดยใช้วัสดุที่สื่อถึงธรรมชาติของอำเภอเบตง เช่นไม้ไผ่และหินอ่อนที่มีลวดลายสื่อถึงทะเลหมอก

ระหว่างทางกลับสู่อำเภอเมืองเบตง พาท่านแวะชม วัดพุทธาธิวาส วัดอารามหลวง “วัดพุทธาธิวาส” เดิมชื่อ“วัดเบตง” ในวัดมีเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ที่หมายถึงการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นเป็นสง่าด้วยศิลปะศรีวิชัยอันสวยงามสมส่วน ภายในเจดีย์ชั้นบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และมีพระพุทธธรรมประกาศเป็นพระประทาน มีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นล่าง

หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้ว ในยามค่ำคืนนำท่านเที่ยวชมความสวยงามและถ่ายภาพกับ

สถานที่สำคัญภายในตัวเมืองเบตงได้ อาทิเช่น หอนาฬิกา 

ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด

อุโมงค์มงคลฤทธิ์

ถนนคนเดิน สตรีทอาร์ต Street Art  เป็นต้น

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย

พักค้างคืน ที่     Grand Mandarin Betong Hotel

 

Day 3 :

อ.เบตง – ยะลา – หาดใหญ่ – กรุงเทพมหานคร

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายภาพกับป้าย ใต้สุดแดนสยาม เป็นป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับงดงาม

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่อำเภอเมืองยะลา  โดยระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ณ จุดชมวิวเขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โดยมรการสร้างเสร็จเมื่อปี 2524 และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนยังอำนวยประโยชน์ในด้านชลประทานไปสู่พื้นที่เพาะปลูกของยะลา และปัตตานี ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาก็จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า จ่ายให้แก่ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของทางภาคใต้

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธารา

นำท่านออกเดินทางสู่ วังยะหริ่ง หรือวังเจ้าเมืองยะหริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง อันดับ 3  ซึ่งเป็นบุตรของพระยาพิบูลเสนานุกิจพิเชษฐ์ภักดี พระยาเมืองยะหริ่งอันดับที่ 2 ในอดีตเมืองยะหริ่งเป็นประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการด้วยต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ให้แก่ไทย 3 ปี ต่อ 1 ครั้งและต้องส่งทหารไปช่วยรบยามเกิดศึกสงคราม  เรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะหริ่งยิ่งนัก เพราะสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคหลังนี้ ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจากต่างแดนอยู่เป็นกิจวัตร

จากนั้นพาท่านถ่ายภาพ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปและความสวยงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย 

ได้เวลาพอสมควรนำท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่ ระหว่างทางแวะเช็คอิน คาเฟ่ต์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ @ Café Amazon อิสระให้ท่านได้พักผ่อนหรือรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

• 18.30 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

• 20.55 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE268

• 22.20 น.         เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันเดินทาง
15 - 17, 16 - 18, 17 - 19, 23 - 25, 24- 26, 29 - 31 มกราคม 2564 30 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2564 6 - 8, 7 - 9, 19 - 21, 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2564
สายการบิน

พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- บาท

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม / ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการเดินทางก็ได้ แต่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน ไทยสมายล์

(น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)

ค่าภาษีสนามบินของรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ค่าทิปไกด์  300 บาท/ท่าน         ค่าทิปคนขับรถ     200 บาท/ท่าน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ  มังสวิรัติ  และหรืออาหารมุสลิม

*** เมื่อท่านชำระมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี ***

 

เงื่อนไขการจอง

ชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000.- บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง

( การชำระเงินมัดจำไม่ครบ หรือไม่ได้ชำระ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง )

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ( ถ้ามี )
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ( ถ้ามี ) เช่น ค่ามัดจำตั๋วสายการบิน  ค่ามัดจำโรงแรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
  • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
  • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น แทนบริษัทฯ นอกจากจะมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับอัตราค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
วันเดินทาง
15 - 17, 16 - 18, 17 - 19, 23 - 25, 24- 26, 29 - 31 มกราคม 2564 30 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2564 6 - 8, 7 - 9, 19 - 21, 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2564
สายการบิน