วันเดินทาง
30 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 24 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 7 - 15 เมษายน 2565
สายการบิน


ซูริค–น้ำตกไรน์–เบิร์น–เซอร์มัท-กอร์นเนอร์แกรต–ลอยเคอร์บาธ–เบทแมร์แอลป์– อินเทอร์ลาเคน–จุงเฟรา–ลูเซิร์น –ทิตลิส

โปรแกรม “ขับรถ…เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์” เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมา สำหรับการเดินทางกลุ่มเล็กๆ ส่วนตัวของท่าน 4-6 ท่านต่อกรุ๊ป เป็นโปรแกรมที่ให้ความอิสระ และคล่องตัวแก่ท่านในการเดินทาง โดยไกด์ของเรา จะเป็นคนขับรถให้ท่าน ตลอดการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านสัมผัสกับความงามของธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว และสัมผัสยอดเขาที่สวยงามและขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 3 ยอดเขาจุงเฟรา, กอร์นเนอร์แกรต, ทิตลิส ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองเล็กๆ ชนบทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่น่ารักและมีเสน่ห์ เช่น เซอร์มัท, อินเทอลาเคน, และสัมผัสกับเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เช่นซูริค และลูเซิร์น เนื่องจากโปรแกรมนี้ ไม่ได้รวมอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ไว้ในโปรแกรมท่านจึงสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ท่านต้องการลิ้มลองตามอัธยาศัย

ตารางเที่ยวบิน
วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา
วันที่สอง กรุงเทพฯ ซูริค BKK-ZRH TG972 00.35-0655
วันที่สิบ ซูริค กรุงเทพฯ ZRH-BKK TG971 1315-0610+1
1

Day 1: กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3-4 แถว D  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

*เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

– หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– วีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

– เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ยี่ห้อใดก็ได้

– ผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

2

Day 2 : กรุงเทพฯ - ซูริค - น้ำตกไรน์ - เบิร์น - เซอร์มัท

00.35.  ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG972

เช้า    เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

จากนั้นออกเดินสู่น้ำตกไรน์ ชมความงามของน้ำตกไรน์ (Rheinfall) น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ในช่วงฤดูหนาว จะมีปริมาณน้ำเฉลี่ยราว 250 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที และในฤดูร้อนจะมีน้ำเฉลี่ยมากถึง 600 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย    นำท่านเที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ มีความเก่าแก่โบราญที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ทางโค้งของริมแม่น้ำอาเรอ Aare River เป็นเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบไว้ทั้ง3 ด้าน เป็นชัยภูมิที่เหมาะในการป้องกันการรุกรานจากศัตรูได้เป็นอย่างดี

ให้ท่านอิสระเดินเล่น ถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะในอดีตเคยเป็นที่ตั้งตลาดเมือง ปัจจุบันสองข้างทางเป็นตึกแถวและอาคารร้านค้าที่คึกคักให้เดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน กลางถนนมีบ่อน้ำพุโบราญตั้งอยู่หลายแห่ง น่าสนใจตรงที่มีรูปปั้นประดับเหนือน้ำพุที่สวยงามน่าเดินไล่ดูให้ครบทุกแห่ง กลางถนนเห็นเป็นหอนาฬิกายักษ์ใหญ่ตั้งอยุ่ นี่คือ ไซท์ล็อค หอนาฬิกานี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Sunstar Hotel Zermatt  หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

3

Day 3 : เซอร์แมท - กอร์นเนอร์แกรต - ลอยเค้อร์บาธ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เพลิดเพลินกับธรรมชาติของ เมืองเซอร์มัท ดินแดนเล็กๆ บนยอดเขาที่หลายคนตกหลุมรักและยกให้เป็นสถานที่สุดโปรด เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงมาก มีชื่อเสียงด้านการปีนเขาและเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เมืองเซอร์มัท มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้ง การรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ

จากนั้นนั่งรถไฟสาย Gornergratbahn ขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) เพื่อชมความสวยงามของยอดเขา Matterhorn โดยเป็นรถไฟขึ้นเขา สถานีรถไฟตั้งอยู่ในเมือง Zermatt รถไฟขึ้นเขา Gornergrat จอดหลายสถานี สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี สถานีที่อยู่ด้านบนสุดของยอดเขา Gornergrat เราสามารถถ่ายรูปคู่กับยอดเขา Matterhorn ได้อย่างสวยงาม ได้เวลาสมควรเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองเซอร์มัท

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่เมืองลอยเคอร์บาธ (Leukerbad) เมืองที่ตั้งอยู่ในใจกลางหุบเขา อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ2,000เมตร ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา  Gemmipass เมืองนี้มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง สปารีสอร์ท  โดยน้ำแร่จากธรรมชาติจะช่วยในเรื่องแก้ปวดเมื่อยต่างๆ  โรคไขข้อให้ท่านได้สัมผัสการแช่น้ำแร่จากธรรมชาติสักครั้ง

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม พัก Hotel Römerhof  หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

4

Day 4 : ลอยเคอร์บาด – เบทแมร์แอลป์ – อินเทอร์ลาเคน

เช้า    นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณ เบทแมร์แอลป์ (Bettmeralp) โดยกระเช้าลอยฟ้า เดินชมทะเลสาบเบทแมร์ แสนสวยที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา   เบทแมร์แอลป์ เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับสกีรีสอร์ท ให้ท่านได้เพลิดเพลินภาพกับหมู่บ้านโบราณกับหิมะที่ขาวโพลน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย     นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขายุงเฟรายอคซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปที่เข้าถึงได้ด้วยรถไฟ และด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบธุน (Thun) และทะเลสาบบรีนซ์ (Breinz) และมีแม่น้ำอาเรเชื่อมทั้งสองทะเลสาบตัดผ่ากลางเมือง ทำให้อินเทอร์ลาเคนเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม พัก Hotel Du Nord  หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

5

Day 5 : อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน – ลูเซิร์น

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถไฟชมธรรมชาติ สู่ยอดเขาจุงเฟรา ทางรถไฟที่จะขึ้นไปสู่หมู่บ้านต่างๆบนเทือกเขา ซึ่งก็จะประกอบด้วยภูเขาหลายลูกด้วยกัน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือจุงเฟรา (4,158 เมตร) รองลงมาคือแมนช์ (4,107 เมตร), อีเกอร์ (3,970 เมตร) โดยรถไฟจะผ่านหมู่บ้านกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) เป็นเมืองที่อยู่บนภูเขา ถูกห้อมล้อมด้วยทิวเขาสวยงาม และเดินทางต่อไปยังสถานี ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟไต่ภูเขา ที่จะขึ้นสู่ยอดเขา จุงเฟรา เมื่อรถไฟออกจากสถานีนี้จะมุดเข้าอุโมงค์ที่มีความยาวถึง 7,122 เมตร วิวระหว่างทางจะสวยงามมาก โดยจะมีจุดจอดให้ลงไปถ่ายรูป และชมวิวที่ หน้าผาไอเกอร์ (Eigerwand) และ ไอส์เมียร์ (Eismeer) จนถึงสถานีปลายทาง Jungfraujoch จากนั้นนำท่านเข้าชมวังน้ำแข็ง (Ice Palace)  เป็นที่แสดงปฎิมากรรมแกะสลักน้ำแข็ง โดยถ้ำเจาะลึกไปในธารน้ำแข็งกว่า 30 เมตร และมีขนาดใหญ่ถึง 1,000 ตร.ม.

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย     นำท่านชม Sphinx Obwervation Terrace หรือ หอสังเกตการณ์สฟริงซ์ ชมวิวจากดาดฟ้าจะเห็นวิวรอบทิศทาง ที่ระดับความสูง 3,571 เมตร ท่านสามารถออกไปชมธารน้ำแข็งได้จากจุดนี้ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่อินเทอร์ลาเคิล โดยนั่งรถไฟ ผ่านเมือง เลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen) จนถึงเมืองอินเทอร์ลาเคน จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น มีแม่น้ำร็อยส์ไหลออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมือง

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม พัก AMERON Luzern Hotel Flora หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

6

Day 6 : ลูเซิร์น – ทิตลิส – ลูเซิร์น

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟสู่เมือง Engelberg ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เป็นหนึ่งในสี่ยอดเขาที่มีความสวยงามดุจดั่งนางงามของ Switzerland กระเช้าขึ้นยอดเขา Titlis จะมีทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ สถานีด้านล่าง Engelberg , Trubsee(ประตูกระเช้าจะเปิดครั้งแรกที่สถานีนี้ แต่ไม่ต้องลง), stand (เราจะลงสถานีนี้เพื่อต่อกระเช้า Rotair ขึ้นไปยังสถานีบนยอด Titlis) ใช้เวลาขึ้นกระเช้ารวม ๆ 45-50 นาที จะช้าจะเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนต่อคิวขึ้นกระเช้าด้านบนยอดเขาจะเป็นลานหิมะที่สามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา จะเห็นเป็นหุบเขาลึกลงไปเป็นแนวยาว และมีเทือกเขาแอลป์อันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขา นอกจากนี้ยังมีมีกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะให้เล่นหลากหลาย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย     เดินทางกลับสู่เมืองลูเซิร์น เดินชมเมืองลูเซิร์น ซึ่งมีแม่น้ำรอยส์ (Reuss) พาดผ่านตัวเมืองแบ่งลูเซิร์นออกเป็น เมืองเก่าและเมืองใหม่ มีสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge หรือ The Kapellbrücke) เป็นตัวเชื่อม เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 1332 แต่ตัวสะพานมีการสร้างใหม่หลังเหตุไฟไหม้เมื่อปี 1993 ทว่าจิตกรรมเก่าแก่ทรงสามเหลี่ยมใต้หลังคาสะพานในสมัยคริสตศวรรษที่ 17 ที่ทำให้สะพานนี้ยิ่งพิเศษ หลังเหตุไฟไหม้เหลือภาพดั้งเดิมแค่ 20 กว่าภาพ บางภาพบนสะพานจึงถูกเว้นไป บ้างมีคราบดำเป็นตอตะโกจากร่องรอยของเปลวไฟ บางภาพถูกแทนที่ด้วยภาพถ่าย จากนั้นชมสิงโตแห่งลูเซิร์น อนุสาวรีย์แกะสลักรูปราชสีห์ ที่นอนคร่ำครวญรอความตาย จากพิษบาดแผลของหอกดาบ ข้างๆ มีโล่ห์ของทหารสวิตอยู่  อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเป็นการระลึกถึงทหารรับจ้างกว่า 700 นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสแทบทุกคนล้วนเป็นลูกหลานชาวลูเซิร์น ให้ท่านได้ซื้อของฝาก และของที่ระลึกกันครั้งก่อนที่จะอำลาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (หากต้องทำ PCR-Test ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ก็สามารถทำได้ ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ณ.เวลานั้น) อิสระช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม พัก AMERON Luzern Hotel Flora หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

7

Day 7 : ลูเซิร์น - ซูริค

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค ซูริค(Zurich)เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์(Switzerland) มีภูมิประเทศที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำและ ทะเลสาบ รวมทั้งสถานที่สำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเช่น โบสถ์เก่าแก่ และ พิพิธภัณท์ศิลปะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของยุโรป เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองซูริค โบสถ์ Fraumünster เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค จุดที่โดดเด่นนอกจากด้านศาสนาแล้วนั้นยังมีการตกแต่งโบสถ์ด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่า กระจกชากาล

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้ง ย่านถนน Bahnofstrasse ย่านธุรกิจของเมืองซูริค เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยังเป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อกับรถรางไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ชื่นชอบแต่คนในละแวกนี้เองก็ชอบมาเดินซื้อของกันอย่างไม่ขาดสาย มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึกเช่นช็อกโกแลตสวิสก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ชมความงามของย่านเมืองเก่าซูริคบนฝั่งแม่น้ำลิมัต ขึ้นไปชมวิวของเมืองซูริคมุมสูง บนป้อม Linderholf ซึ่งเป็นป้อมโรมันโบราณสมัยศตวรรษที่ 4 จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัยมากมาย

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม พัก Hotel Central Plaza, Zurich หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

8

Day 8 : ซูริค - กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.15    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG971

9

Day 9: กรุงเทพฯ

06.10    เดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง
30 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 24 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 7 - 15 เมษายน 2565
สายการบิน

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

***หมายเหตุ : การยื่นวีซ่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ทุกท่าน

ค่าทัวร์ต่อท่าน (กรุ๊ป 4-6 ท่าน)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 155,000.-
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 40,000.-
การจองทัวร์
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม :
ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริค สายการบินไทย

ü ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)

ü รถยนต์ 7 ที่นั่งสำหรับคณะ 4-5 ท่าน หรือ รถยนต์ขนาด 9 ที่นั่งสำหรับคณะ 6 ท่าน

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) สำหรับหนังสือเดินทางไทย

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ü คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์คนไทย ตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าทัวร์ไม่รวม :
ý ค่าทิปคนขับ/หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 100 สวิสฟรังค์ ตลอดการเดินทาง

ý ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว

ý ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก./ท่าน)

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

การยกเลิก :
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน          คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน       เก็บค่าใช้จ่าย 50%
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน     เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 7-15 วันทำการ)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด

หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)

4. หลักฐานการเงิน

– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ

– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน

5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)

– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร

กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)

– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว

– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ***

******************************

หมายเหตุ :
§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

§ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

§  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น และประกันการเดินทางแบบกลุ่มมีจะชดใช้ให้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

§    กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว บริษัทฯแนะนำให้ท่านทำประกันการสูญหายของกระเป๋าเดินทางระหว่างการเดินทาง

§ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

หลังการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

วันเดินทาง
30 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 24 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 7 - 15 เมษายน 2565
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating