ทัวร์ยุโรป : สวิส 8 วัน (ร่วมกับนิตยสาร WANVELA ชมงาน Watch & Jewellry Fair BASELWORLD 2013 )

การบินไทย

สวิส 8 วัน (ร่วมกับนิตยสาร WANVELA ชมงาน Watch & Jewellry Fair BASELWORLD 2013 )


ราคา 129,000 บาท

**ชมงาน BASELWORLD 2013 ** และท่องเที่ยว ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ...บาเซิล – เจนีวา – โลซาน –เวย์เว่ – มองโทรซ์ – เซอร์แมท – อินเตอร์ลาเคน. . * นิตยสาร วันเวลา(WANVELA MAGAZINE) ร่วมกับ โก ทูเกเธอร์ แทรเวล ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ในโลกแห่งเวลาสุดพิเศษ ในงาน Baselworld 2013 มหกรรมงานแสดงนาฬิกาและเครื่องประดับของโลกในเมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมนาฬิการุ่นใหม่ของปีที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในฮอลล์กว้างขวางหรูหราในพื้นที่กว่า 160,000 ตารางเมตร ของ MCH Mesee Basel และสัมผัสนาฬิกาคอลเลกชั่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่างใกล้ชิดก่อนใครในประเทศไทย ชมพิพิธภัณฑ์นาฬิกา Patek Philippe ที่สุดแห่งปรารถนาของเหล่านักเล่นนาฬิกาทั่วโลก ที่จะได้ชมทั้งความเป็นมาผ่านนาฬิกาโบราณแสนสวย สะท้อนให้เห็นถึงต้นกำเนิดในยุคแรก และผันเปลี่ยนตามการพัฒนาสู่คอลเลกชั่นปัจจุบันที่เปี่ยมความน่าหลงใหล และนำท่านเจาะลึกถึงการประดิษฐ์นาฬิกาของแบรนด์ชั้นสูง เพื่อให้เห็นถึงความยากของกระบวนการทำงาน ความงดงาม ประณีตที่ก่อเกิดขึ้นในแต่ละชิ้นส่วน ปืดท้ายด้วยการเที่ยวชมทิวทัศน์ความงดงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ***พร้อมรับของที่ระลึกมากมายจากงาน Baselworld และ รับนิตยสารวันเวลา ฟรี 1 ปี**

เดินทาง :
tag :
สวิตเซอร์แลนด์


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 กรุงเทพ ฯ
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว J เคาน์เตอร์ที่ ……. สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 

วันที่ 2 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ซูริค – บาเซิล – BASELWORLD 2013
00.15 น. เดินทางสู่ ซูริค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970
 
07.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบาเซิล (BARSEL) (ระยะทาง 87 ก.ม.) เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศริมฝั่งแม่น้ำไรน์และยังเป็นเมืองเก่าที่มีอายุกว่า 2000 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MCH Mesee Baselสถานที่จัดงาน BASELWORLD 2013 เพื่อเข้าชมงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของนิตยสารวันเวลาคอยอำนวยความสะดวก
 
เที่ยง เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าต่างๆ เราให้ท่านอิสระในการเลือกหาอาหารรับประทานภายในบริเวณการจัดงาน
 
บ่าย ให้ท่านเยี่ยมชมบูธแสดงนาฬิกาและเครื่องประดับคอลเลกชั่นใหม่ๆอย่างจุใจ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ รับรองโดย............โดยพบกับผู้บริหาร ของ............................................. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU BASEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 บาเซิล – BASELWORLD 2013 – เนอชาแตล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ MCH Mesee Baselสถานที่จัดงานเพื่อเข้าชมงาน BASELWORD
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน รับรองโดย.......................... พร้อมพบกับผู้บริหารของ...............
 
บ่าย ให้ท่านได้ชมงานต่ออย่างจุใจ
 
16.00น นำท่านเดินทางสู่เมืองลาโชซ์ เดอฟองด์ (La Chaux-de-Fonds) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ตั้งอยู่ในรัฐเนอชาแตล (NEUCHÂTEL) เมืองที่มีชื่อเสียงอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และมีชื่อเสียงในระดับโลก และยังได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2009
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BEAU RIVAGE หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 เนอชาแตล – เฟลอร์ริเยร์ – เจนีวา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฟลอร์ริย์ (Fleurier) (ระยะทาง 36 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านชมโรงงาน.................
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA) (120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม นำท่านชมพิพิธภัณฑ์นาฬิกา ปาเต๊ก ฟิลิปป์ (Patek Philippe Museum) จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมกรุงเจนีวา อันงดงามที่รายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล นำท่านแวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ชมน้ำพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร สัญลักษณ์ที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวา
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MOEVENPICK HOTEL AND CASINO หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เจนีวา – โลซาน – เวเวย์ – มองโทรซ์ – เซอร์แมท
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ เมืองที่ชาวไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาด้วย จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวของตัวเมืองเก่าของโลซาน์น บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ก่อนนำท่านมาเดินเล่นบริเวณที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โอลิมปิคสากล ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเลอมังค์ ชมวิวสวยๆ เดินชมบริเวณสวนสวยด้านหน้าอาคารและเลือกซื้อของที่ระลึกจากโอลิมปิคสากล
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง เวเวย์ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชปปลิ้น” ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่นี่ในชีวิตบั้นปลาย ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับอนุเสาวรีย์ชาลี แชปปลิ้น ได้เวลาอันสมควร นำท่านผ่านชมเมืองมองโทรซ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปราสาทชิลยอง ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13และยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SONNE หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 6 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น – อินเทอร์ลาเก้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองเซอร์แมท เมืองเล็กๆ ในหุบเขาทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ในเขตพันธะรัฐ วาเลส์ (Valais) มีประชากรเพียง 5,600 คน โดยประมาณ ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เซอร์แมทท์อยู่สูงจากระดับน้ำะเล1600ฟุต บนเชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) มงกุฎแห่งเทือกเขาเอลป์ภูเขารูปทรงปีรามิด ปลายโค้งเล็กน้อยคล้ายเขาสัตว์ยอดเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์ พวกเราคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะเป็นตราสินค้าขึ้นชื่อของสวิส อย่างช็อกโกเลต หลากยี่ห้อ และเป็นตราของบริษัทภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐ จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นไปสู่ ยอดเขากร็อนนาแกร็ต อีกยอดเขาที่มีชื่อเสียง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้ชมความงามของไคลน์ แมทเทอร์ฮอร์น ในฝั่งตรงกนข้ามอย่างชัดเจน ซึ่งมีความสูงถึง 3,885 เมตรซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง และยอดเขานี้ได้รับการกล่าวว่าเป็นภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุด
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 88 ก.ม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ (ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนต์ไทยเรื่อง วันนี้ที่รอคอย ถึง เมืองอินเทอร์ลาเก้น อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปีที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมือง และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย คาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส เช่น นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบฟองดูร์ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม METROPOLE หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 อินเทอร์ลาเก้น – ซูริค – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 
13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
 

วันที่ 8 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 กรุงเทพ ฯ
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..
 


Gallery : สวิส 8 วัน (ร่วมกับนิตยสาร WANVELA ชมงาน Watch & Jewellry Fair BASELWORLD 2013 )

ค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ / - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าวีซ่าทุกประเทศตามรายการ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
• ทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน

ค่าบริการไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

รายละเอียดการชำระเงิน
ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 118-5-07988-4 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 065-2-44652-1 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 602-2-02988-4 สาขา สีลม ซ.22 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเหตุ: กรุณาแฟกซ์ใบรับเงินมาที่ 02 635 1256

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี
มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000.- บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิส ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมี
วีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง
2 รูป (ใบหน้าควรมีขนาด 70-80% ของรูป)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนา
ทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร(ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
6. หนังสื่อรับรองจากธนาคารและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
7. สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
8. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่านโดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
9. กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้นพร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
10. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและสถานทูตไม่รับพิจารณาการขอวีซ่าในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มิได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดร่วมเดินทางด้วย
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
12. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
13. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
14. เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

เงื่อนไขอื่นๆ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
• การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter